CHPG1908: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG03MBS19CE

Mã chứng quyền: CHPG1908

Mã ISIN: VN0CHPG19081

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 22/01/2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 20,500 đồng

Giá phát hành : 1,450 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2,000,000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2,900,000,000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12/11/2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG1908 được thực hiện theo quyết định của SGDCK Tp. Hồ Chí Minh.