CPNJ1902: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền

Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CPNJ03MBS19CE

Mã chứng quyền: CPNJ1902

Mã ISIN: VN0CPNJ19026

Mã chứng khoán cơ sở: PNJ

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiềnThời hạn:03 tháng

Ngày đáo hạn: 22/01/2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

Giá thực hiện: 79,000 đồng

Giá phát hành : 2,220 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1,500,000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3,330,000,000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12/11/2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CPNJ1902 được thực hiện theo quyết định của SGDCK Tp. Hồ Chí Minh.