E1VFVN30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490 số 01/2014/GCNETF-VSD-490 ngày 11/11/2019 do giao dịch hoán đổi cho Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam như sau:

Tên Công ty quản lý quỹ:          Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam – Quỹ ETF VFMVN30

Địa chỉ:Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại:(84.8) 38251488 Fax:(84.8) 38251489

Tên chứng chỉ quỹ:           Chứng chỉ Quỹ ETF VFMVN30

Mã chứng chỉ quỹ:           E1VFVN30

Mã ISIN:                          VN0E1VFVN306

Mệnh giá:                         10,000 đồng

Loại chứng khoán:           Chứng chỉ Quỹ

Sàn giao dịch:                  HOSE

Số lượng CCQ ETF phát hành thêm và đăng ký bổ sung: 400,000 chứng chỉ quỹ

Giá trị CCQ ETF phát hành thêm và đăng ký bổ sung: 4,000,000,000 đồng

Số lượng chứng chỉ quỹ bị thu hồi và bị hủy đăng ký: 0 chứng chỉ quỹ

Giá trị chứng chỉ quỹ bị thu hồi và bị hủy đăng ký: 0 đồng

Tổng số lượng CCQ đang lưu hành và đang đăng ký hiện tại: 426,600,000 chứng chỉ quỹ

Giá trị số lượng CCQ đang lưu hành và đang đăng ký hiện tại: 4,266,000,000,000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ Ngày đăng ký:11/11/2019

Lý do: Giao dịch hoán đổ