KHD: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương 

Mã chứng khoán: KHD 

Mã ISIN: VN000000KHD2 

Mệnh giá: 10,000 đồng 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019  

Lý do và mục đích:
1. Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
   Nội dung cụ thể:
1. Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 87% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ được nhận thêm 87 cổ phần mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 87%, cổ đông A sẽ nhận được 102,66 cổ phiếu để trả cổ tức. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,66 sẽ được huỷ bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 102 cổ phiếu mới.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– Tỷ lệ thực hiện: 3% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ được nhận thêm 3 cổ phần mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 3%, cổ đông A sẽ nhận được 3,54 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,54 sẽ được huỷ bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 3 cổ phiếu mới.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 25/11/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.