TCB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán

Theo công văn số 1330/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết TCB, cụ thể:

Tên chứng khoán:            Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Mã chứng khoán:            TCB

Mã ISIN:                          VN000000TCB8

Ngày giao dịch chính thức :15/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TCB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 15/11/2019. (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)