TD1949206: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán

Theo công văn số 1325/TB-SGDHN ngày 07/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, cụ thể:

Tên chứng khoán:            Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 134/2019

Mã chứng khoán:            TD1949206

Mã ISIN:                         VNTD19492063

Ngày giao dịch bổ sung :08/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 08/11/2019.