HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 18/11/2019

HOSE – Cập nhật sau cùng : 18/11/2019 2:21:00 CH

ở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 18.11.2019 như sau:

Các tập tin đính kèm
20191118_Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền 18112019.pdf