HOSE: Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30

Ngày 19/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có Quyết định số 492/QĐ-SGDHCM chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 (mã chứng khoán: E1VFVN30) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem file đính kèm):

20191120_20191120-CBTT QD chap thuan to chuc tao lap thi truong cua quy hoan doi danh muc ETF cho CTCK VNDIRECT .pdf