QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH…

Ngày 27/1/2019, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 796/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết như file đính kèm./.

File đính kèm:

1.796-qd_2019-11-27_1.PDF