HOSE: Báo cáo đánh giá quản trị công ty các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Báo cáo đánh giá quản trị công ty các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam năm 2019 như sau:

Các tập tin đính kèm

Tên file
20191209_20191209 – BAO CAO DANH GIA QTCT DNNY 2019.pdf