HOSE: Thông báo mời chào đại lý đấu giá năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo mời chào đại lý đấu giá năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm

Tên file
20191211_20191211 – Don DK lam dai ly nam.doc
20191211_20191211 – HOP DONG KHUNG DAILY.docx
20191211_20191211 – TB DAILY DAU GIA NAM 2020.docx