HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 20/12/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 20.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm

Tên file
20191220_Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền 20122019.pdf