HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23/12/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm

Tên file
20191223_Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền 23122019.pdf