HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm

Tên file
20191107_20191107 -Thong bao lich nghi giao dich nam 2020.pdf