Ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD

Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7568/UBCKNN-PTTT về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD, cụ thể:
1.      Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán;
2.     Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
3.     Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế
4.     Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán;
5.     Quy chế hoạt động vay và cho vay chứng khoán;

Trên cơ sở văn bản chấp thuận của UBCKNN, ngày 02/01/2020, Tổng Giám đốc VSD đã ký Quyết định ban hành các quy chế hoạt động nghiệp vụ trên thay thế các quy chế nghiệp vụ đã ban hành trước đây (Quyết định, Quy chế đính kèm).