HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200106_20200106 – Thong bao danh sach chung khoan khong du dieu kien GDKQ Q1-2020.pdf