HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10/01/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200110_Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền 10012020.pdf