Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2020

Căn cứ công văn số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:
VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ Năm, ngày 23/01/2020 (ngày 29/12/2019 Âm lịch) đến hết thứ Tư, ngày 29/01/2020 (mùng 5 tết Âm lịch) nghỉ theo Luật Lao động, trong đó thứ Ba ngày 28/01/2020 và thứ Tư ngày 29/01/2020 nghỉ bù theo Luật Lao động.
Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 21, 22/01/2020 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 30, 31/01/2020; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 22/01/2020 sẽ được thanh toán vào ngày 30/01/2020.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.