HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số HOSE-Index

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index và cập nhật thông tin Chỉ số Phát triển Bền vững có hiệu lực vào ngày 03/02/2020, chi tiết file đính kèm.Các tập tin đính kèm

Tên file
20200120_20200120 – CBTT Danh sach HOSE-Index ky 01 2020.pdf