HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index tháng 01/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index có hiệu lực ngày 03/02/2020, chi tiết file đính kèm:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200120_20200120 – CBTT Cap nhat thong tin VNX-Index 01 2020.pdf