HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VNFINSELECT

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VNFINSELECT có hiệu lực ngày 03/02/2020, chi tiết file đính kèm:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200120_20200120 CBTT – Cap nhat thong tin chi so VNFINSELECT 01 2020.pdf