Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/01/2020)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/01/2020). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200131_DS CTNY DA CBTT BCTC QUY 4 2019 (TINH DEN HET NGAY 30012020).pdf