HOSE: Nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 đối với các công ty niêm yết như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200205_20200204 – Nhac nho cham nop BC QTCT 2019.pdf