THÔNG BÁO MỜI THẦU

–     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
–     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
–     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
–     Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
–     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
–     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
–     Thời gian phát hành HSMT: Từ thời điểm đăng tải Thông báo mời thầu đến thời điểm đóng/mở thầu (15h00 ngày 28/02/2020).
–     Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
–     Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí.
–     Bảo đảm dự thầu: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
–     Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2020.
–     Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2020.