Điểm tin giao dịch 19.02.2020
3. Sự kiện doanh nghiệp
STTMã CKSự kiện
1MWGMWG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/03/2020.
2CDPM2002 CDPM2002 (chứng quyền DPM.KIS.M.CA.T.03 – Mã chứng khoán cơ sở: DPM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 15.252 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
3CHDB2003 CHDB2003 (chứng quyền HDB.KIS.M.CA.T.02 – Mã chứng khoán cơ sở: HDB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 32.123 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
4CHPG2002 CHPG2002 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.04 – Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 29.999 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
5CMSN2001 CMSN2001 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.03 – Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 65.789 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
6CSBT2001 CSBT2001 (chứng quyền SBT.KIS.M.CA.T.02 – Mã chứng khoán cơ sở: SBT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 21.111 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
7CSTB2002 CSTB2002 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.03 – Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1, với giá: 11.888 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
8CVHM2001 CVHM2001 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.02 – Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 94.567 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
9CVIC2001 CVIC2001 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.03 – Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 126.468 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
10CVJC2001 CVJC2001 (chứng quyền VJC.KIS.M.CA.T.02 – Mã chứng khoán cơ sở: VJC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 173.137 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
11CVNM2002 CVNM2002 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.03 – Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 141.111 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.
12CVRE2003 CVRE2003 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.04 – Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/02/2020 với số lượng 3.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 37.999 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2020.

Các tập tin đính kèm

Tên file
20200219_20200219 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf