Phương án hỗ trợ Thành viên trong trường hợp địa điểm hoạt động của Thành viên không tổ chức hoạt động được

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo duy trì liên tục trong hoạt động nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Thành viên Lưu ký, Công ty Quản lý quỹ và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp khi xử lý nghiệp vụ trong trường hợp xảy ra sự cố, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo đến Quý Công ty phương án hỗ trợ kỹ thuật như sau:
Đối với các Thành viên Lưu ký, Công ty Quản lý quỹ và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp đã được VSD hỗ trợ triển khai kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến (STP) với VSD, Quý Công ty có thể chủ động bố trí địa điểm làm việc cho cán bộ của mình tham gia hoạt động với VSD tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật của công ty;
Đối với các Thành viên Lưu ký, Công ty Quản lý quỹ và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang sử dụng kết nối Cổng giao tiếp điện tử với VSD nhưng chưa có địa điểm kết nối dự phòng, đề nghị Quý Công ty khẩn trương chủ động bố trí địa điểm phù hợp, chuẩn bị các trang thiết bị công nghệ thông tin ở mức tối thiểu trên cơ sở quy định tại Quyết định số 230/QĐ-VSD ngày 10/12/2012 về việc Quy định kết nối Cổng giao tiếp điện tử của VSD và thông báo với VSD để được hỗ trợ kịp thời;
Trong trường hợp Quý Công ty gặp sự cố về dịch bệnh phải ngừng hoạt động tại địa điểm hoạt động nghiệp vụ và chưa kịp chuẩn bị địa điểm dự phòng, để hỗ trợ Quý Công ty duy trì hoạt động nghiệp vụ với VSD, VSD sẽ sử dụng phương thức E-Mail được ký và mã hóa dữ liệu bằng chữ ký số (CA) khi Quý Công ty có yêu cầu để xử lý các thông tin về hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống của VSD. VSD sẽ thay Quý công ty thực hiện nhập thông tin cần hỗ trợ vào hệ thống trong khoảng thời gian gặp sự cố.
Đầu mối liên hệ để hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ tại VSD:Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật:Phòng Công nghệ Thông tinSố điện thoạt liên hệ: 024.39747125Email: thangth@vsd.vnEmail: tuanta@vsd.vnĐầu mối hỗ trợ nghiệp vụ:Phòng Lưu ký chứng khoán & Quản lý Thành viên (LK&QLTV):– Tại Trụ sở chính:Số điện thoại: 024.39747112Email: hatb@vsd.vnEmail: tuanpa@vsd.vn– Tại Chi nhánh:Số điện thoại: 028.39330871Email: huyennt@vsd.vnEmail: hannc@vsd.vn Phòng Đăng ký Chứng khoán (ĐKCK):–  Tại Trụ sở chínhSố điện thoại:024.39785664Email: tuanvt@vsd.vnEmail: minhvca@vsd.vn– Tại Chi nhánhSố điện thoại:028.39330852
Email: tranghl@vsd.vnEmail: quandv@vsd.vn
Phòng Thanh toán Bù trừ Chứng khoán:Số điện thoại: 024.39747117Email: nam.nh@vsd.vnEmail: mailt@vsd.vn
Phòng Dịch vụ Quỹ và Sản phẩm mới (DVQ&SPM):Số điện thoại: 024.39785661Email: hangntt@vsd.vnEmail: thuynt@vsd.vn