Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/03/2020)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/03/2020). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200331_DS CTNY DA CBTT BCTC KIEM TOAN 2019 (TINH DEN HET NGAY 30032020).pdf