Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 31/03/2020)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 31/03/2020). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:Các tập tin đính kèm

Các tập tin đính kèm
20200401_DS CTCK CBTT BCTC NAM 2019 (DEN NGAY 31032020).pdf
20200401_DS CTCK DA DUOC CBTT BCTLATTC NAM 2019 (DEN NGAY 31032020).pdf