Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đưa hoạt động ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu