Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ LEC

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200416_20200416 – TB bo sung ds chung khoan khong duoc giao dich ky quy – LEC.pdf