Chứng quyền CPNJ2001: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo điều chỉnh chứng quyền CPNJ2001 như sau:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200423_20200423 – CPNJ2001 – TB dieu chinh chung quyen.pdf