HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TEG

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200423_20200423 – TB bo sung ds ck khong du dk giao dich ky quy – TEG.pdf