Danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng như sau:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200424_20200423 – Danh sach CTNY tam hoan CB BCTC KT 2019 do BKK theo D6-TT155.pdf