Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 08/06/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 08/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200608_Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền 08062020.pdf