Thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 09/06/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 09/06/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Vào phiên giao dịch ngày 09/06/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ giá đóng cửa đã xảy ra sự cố đối với hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

1. Loại sự cố: Hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa;

2.   Mức độ ảnh hưởng: tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

3.   Nguyên nhân: Sở GDCK TP.HCM đang xác định nguyên nhân

4.   Biện pháp xử lý: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đang tích cực khắc phục sự cố

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên TTCK và Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK TP.HCM ban hành kèm theo quyết định số 66/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018, UBCKNN thông báo:

1. Thực hiện tạm ngừng giao dịch và hủy đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020

2. Gía đóng cửa của chứng khoán ngày 09/06/2020 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

Trân trọng!