Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 29/05/2020)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 29/05/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm

Tên file
20200611_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T06.2020.pdf
20200611_Form_Factsheet_Sector_VN_T06.2020.pdf