Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về…

Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nói chung cũng như các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán nói riêng về nội dung của Luật Chứng khoán năm 2019, góp phần triển khai thực hiện Luật có hiệu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

image
Hội nghị được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 19/06/2020

Hội nghị được tổ chức trong 02 ngày 16/6 và 19/6, tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị định, các công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, ngân hàng thanh toán, công ty kiểm toán, các chuyên gia và cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết trong hơn 11 năm qua, Luật Chứng khoán được ban hành năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập khung khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Tuy nhiên, Luật Chứng khoán năm 2006 ra đời khi TTCK mới hình thành, quy mô thị trường nhỏ bé, các sản phẩm, dịch vụ của thị trường chưa đa dạng. Thực tế sau 11 năm phát triển, TTCK đã thay đổi cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Luật Chứng khoán cần phải được sửa đổi để khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành, phù hợp hơn với các chuẩn mực và thông lệ tốt của quốc tế, đáp ứng với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Ngày 26/11/2019, với 92,13% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Ngày 03/12/2019, Chủ tịch nước ký lệnh công bố Luật. Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

image
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại Hội nghị

Để Luật Chứng khoán năm 2019 đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính, UBCKNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chủ yếu của Luật tới đông đảo Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị hôm nay, có đại diện các công ty đại chúng, công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, ngân hàng thanh toán, công ty kiểm toán… đây là những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Thông qua việc giới thiệu Luật tại Hội nghị này, ông mong muốn giúp cho các doanh nghiệp nêu trên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung chủ yếu của Luật, tạo điều kiện để Luật được tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, để có thêm cơ sở thực tiễn xây dựng dự thảo Nghị định, tại Hội nghị, ông cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp từ các thành viên thị trường để dự thảo Nghị định được hoàn thiện.

image
Ông Nguyễn Quang Việt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, UBCKNN trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt, Vụ trưởng Vụ pháp chế đã trình bày những nội dung chủ yếu của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Luật gồm 10 chương, 135 điều. Với những sửa đổi quan trọng và toàn diện, Luật sẽ tạo cơ sở, nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của TTCK, góp phần cải thiện chất lượng nguồn cung, thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước trên TTCK, giúp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả; đồng thời, tạo cơ sở để nâng cao năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng niềm tin của thị trường. Qua đó, khuyến khích mạnh mẽ tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư và hoạt động trên TTCK, tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

image
Ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ quản lý chào bán chứng khoán trình bày tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý chào bán trình bày nội dung của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Dự thảo Nghị định gồm 9 chương, 269 điều, 97 mẫu phụ lục. 24 nội dung được ủy quyền tại 22 Điều của Luật chứng khoán liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký chứng khán; thanh toán bù trừ chứng khoán; tổ chức kinh doanh chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thị trường chứng khoán.

image
Hội nghị tổ chức tại Hà Nội ngày 16/6/2020

Hội nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi từ đại diện các thành viên thị trường, đồng thời hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp có giá trị, bổ sung các luận cứ thực tiễn, giúp cơ quan soạn thảo nhận diện rõ nét hơn những vướng mắc, cũng như nhu cầu phát sinh từ thực tiễn, để có định hướng hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm các quy định của Nghị định dễ thực hiện, phù hợp với thực tiễn. Các ý kiến trao đổi được đại diện UBCKNN giải đáp, thuyết minh rõ hơn những nội dung quy định, lý do, sự cần thiết và mục đích ban hành.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được Bộ Tài chính, UBCKNN nghiên cứu, tiếp thu nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

UBCKNN