Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến (Dự thảo Nghị định xem file đính kèm ).

Thông tin chi tiết xin liên hệ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính, điện thoại: 024.3934 0750 – số máy lẻ 609.

Tệp nội dung đính kèm

Dự thảo Nghị định

Phụ lục Nghị định

UBCKNN