Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chủ trì đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến (Dự thảo Thông tư đính kèm).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính, điện thoại: 024.39340750 – số máy lẻ 535, email: hahtn@ssc.gov.vn.

Tệp nội dung đính kèm

Dự thảo Thông tư CBTT

Dự thảo Phụ lục Thông tư CBTT

UBCKNN