Quyết định về việc ban hành Quy định về xử lý vi phạm thành viên giao dịch và đại diện giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 22/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã có Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ban hành Quy định về xử lý vi phạm thành viên giao dịch và đại diện giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội thay chế Quy định về xử lý vi phạm công ty chứng khoán thành viên và đại diện giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SGDHN ngày 06/08/2015.
Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm:

1.277-qd_2020-06-22_1.pdf