VTSS:QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
Quyết định bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ Công Ty CPCK Việt Tín
15:25 15/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ III 2019.
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý III-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý III 2019 VTSS
09:09 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II 2019 .
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý II-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý II 2019 VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BCÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HĐ KIỂM TOÁN NĂM 2019.
(21/06/2019) Công bố công ty kiểm toán đã ký HĐ kiểm toán năm 2019. VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2019.
(24/04/2019) Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2019. VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018.
(19/04/2019) Báo cáo thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I 2019 .
(19/04/2019) Báo cáo Tài Chính Quý I-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý I 2019 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO LỢI NHUẬN 2018
(29/03/2019) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2018 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ IV 2018
(18/01/2019) Báo cáo Tài Chính quý IV 2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV 2018VTSS
09:04 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2018 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
(14/08/2018) Báo cáo Tài Chính giữa niên độ – Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2018và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CTY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018
(27/06/2018) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng với Cty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HỌP THÁNG 4 NĂM 2018 VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CPCK VIỆT TÍN
(26/04/2018) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên họp tháng 4 năm 2018 — Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CPCK Việt Tín VTSS
09:02 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I2018
(19/04/2018) Báo cáo Tài Chính quý I2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý I2018VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(16/04/2018) Báo cáo thường niên năm 2017 VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN 2017
(29/03/2018) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2017 VTSS
09:00 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ IV NĂM 2017.
(19/01/2018) Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý IV năm 2017 VTSS
08:56 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN VỀ VIỆC ‘BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG’
(02/01/2018) VTSS: Quyết định của Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín về việc ‘Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng’ VTSS
08:55 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ III NĂM 2017
(18/10/2017) ‘Báo cáo tài chính quý III năm 2017’ _ ‘Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý III năm 2017’ VTSS
08:54 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ – BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2017
(14/08/2017) Báo cáo tài chính giữa niên độ _ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính _ Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2017 VTSS
08:53 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2.2017
(18/07/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2. 2017 VTSS
08:52 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2017
(22/06/2017) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
(27/04/2017) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017.
NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017. (19/04/2017) Báo cáo tài chính quý I năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý I năm 2017 VTSS
08:50 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(14/04/2017) Báo cáo thường niên năm 2016 VTSS
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016
BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 (29/03/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 — CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 và BÁO CÁO TỶ LỆ...
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016
(19/01/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016 VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA UBCK VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
(12/12/2016) Quyết định của UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần góp vốn của Công ty CPCK Việt Tín VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016
(18/10/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016 VTSS
08:47 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
30/09/2016) Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng VTSS
08:46 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN; BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ BÁN NIÊN 2016
(12/08/2016) Báo cáo tài chính bán niên — báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016 — Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016VTSS
08:45 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016
(19/07/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN (01/07/2016) Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(28/04/2016) Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016
(19/04/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016 VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(12/04/2016) Báo Cáo Thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:42 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tình Hình Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:40 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/01/2016) Báo Cáo Tài chính Quý IV năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/10/2015) Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(02/10/2015) Quyết định thay đổi cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:38 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015
(14/08/2015) BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 — và BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015 VTSS
08:37 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
21/07/2015) Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015
(20/07/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015
(20/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 — BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015 VTSS
08:35 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( ĐÃ KIỂM TOÁN) VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014
(01/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( đã kiểm toán) và BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014 VTSS
08:34 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN
(20/01/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN VTSS
08:33 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
(02/02/2015) BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
08:32 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐẾN 30/6/2019 CỦA VTSS , BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐẾN 6/2019 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN 2019.
(14/08/2019) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính đến 30/6/2019 của VTSS – – Báo cáo tài chính giữa niên độ đến 6/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2019 VTSS
09:09 30/06/2019
VTSS:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
(06/08/2019) Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phầnVTSS
09:08 30/06/2019
Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ
QD bo nhiem Kiem toan noi bo – Do Thi Thu HoaiTải xuống
11:24 06/11/2018
VN-Index mất mốc 920 điểm
Chứng khoán giảm phiên thứ tư liên tiếp, về dưới 920 điểm nhưng biên độ phiên hôm nay chỉ mất 0,2%, với sắc xanh và đỏ giữ cân bằng. Sau phiên giảm mạnh hôm qua, thị trường mở cửa phiên hôm...
16:35 29/10/2020
Nỗi sợ Covid-19 trở lại khiến Dow Jones giảm hơn 900 điểm
Phố Wall lao dốc khi nhà đầu tư lo ngại sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 và khả năng tác động của đại dịch đến kinh tế toàn cầu. Kết thúc phiên giao dịch 28/10, chỉ số công nghiệp...
09:38 29/10/2020
Chứng khoán mất hơn 25 điểm
Nhà đầu tư bán tháo ồ ạt vào cuối phiên khiến VN-Index có lúc mất 25 điểm, nhiều nhất từ khi đợt dịch thứ hai bùng phát cuối tháng 7. Diễn biến tiêu cực trong hai phiên đầu tuần khiến...
14:41 28/10/2020
Chứng khoán tăng trở lại
VN-Index trở lại sắc xanh, vượt trên ngưỡng 890 điểm, sau một phiên nhiều biến động. Thị trường mở cửa hôm nay trong sắc xanh, sau phiên giảm mạnh đầu tuần. VN-Index tăng lên gần 895 điểm sau ATO. Tuy nhiên,...
17:28 08/09/2020
VDSC: ‘Chứng khoán đang hấp dẫn hơn vàng, bất động sản’
Chuyên gia cho rằng yêu cầu vốn thấp, thanh khoản cao là thỏi nam châm hút dòng tiền đổ vào chứng khoán trong những tháng gần đây. Trong báo cáo chiến lược mới công bố, nhóm phân tích của Công...
16:28 08/09/2020
Cổ phiếu hãng dược tăng mạnh nhờ nghiên cứu thuốc chống Covid-19 giá rẻ
ANHCổ phiếu Destiny Pharma tăng hơn 20% sau khi công bố hợp tác nghiên cứu phát triển thuốc phòng và chống Covid-19 giá rẻ. Cổ phiếu DEST của Destiny Pharma trên sàn chứng khoán London hôm 7/9 đã tăng 20,41%...
08:27 08/09/2020
VN-Index mất mốc 900 điểm
Áp lực bán tăng nhanh cuối phiên 7/9 khiến nhiều bluechip lùi sâu dưới tham chiếu. VN-Index đóng cửa giảm gần 1,5%, xuống còn 888 điểm. Diễn biến trong ngày đầu tuần (7/9) thể hiện sự phân hóa cao giữa...
16:40 07/09/2020
Chứng khoán KIS: ‘Nhà đầu tư đã nạp đạn lại’
Tiền gửi tại 40 công ty chứng khoán lớn nhất nửa đầu năm tăng gấp đôi, vượt 31.000 tỷ đồng, theo thống kê của Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo chiến lược đầu tư của Công ty Chứng khoán...
14:52 06/09/2020
Cổ phiếu công nghệ nhấn chìm Phố Wall
Nasdaq và Dow Jones giảm mạnh nhất hơn 2 tháng, do nhóm công nghệ bị bán tháo và và dữ liệu vĩ mô chưa khởi sắc. Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn...
07:24 04/09/2020
Cổ phiếu Vietnam Airlines không được giao dịch ký quỹ
HoSE đưa HVN vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ vì báo cáo tài chính bán niên ghi nhận lỗ sau thuế gần 6.700 tỷ đồng. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông...
14:24 03/09/2020
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM lãi đậm
Nửa đầu năm nay, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) lãi trước thuế gần 240 tỷ đồng và hoàn thành gần 53% kế hoạch đề ra. HoSE ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm nay tăng 17%...
11:23 03/09/2020
VN-Index vượt 870 điểm
Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước giúp thị trường củng cố đà tăng, bất chấp việc bán ròng ngày càng nhiều của khối ngoại. Sau phiên tăng điểm đầu tuần, VN-Index mở cửa phiên hôm nay (25/8) trong trạng...
15:53 25/08/2020
Hai quỹ ETF ngoại sắp cơ cấu danh mục
VNM ETF và FTSE ETF có thể thêm vào một số cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí thanh khoản, vốn hóa thị trường trong đợt cơ cấu quý III. Hai tuần đầu tháng 9, Vaneck Vectors Vietnam ETF...
10:57 25/08/2020
Con trai chủ tịch Vinasun muốn thoái sạch vốn
Ông Đặng Thành Duy, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa đăng ký bán hết 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,97% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thoả...
18:17 24/08/2020
Cổ phiếu Vingroup và ngân hàng kéo VN-Index lên gần 870 điểm
Thị trường tăng hai chữ số trong phiên đầu tuần, lên gần ngưỡng 870 điểm, nhờ lực kéo mạnh từ nhóm bluechip. Mở cửa phiên đầu tuần, VN-Index vọt lên trên 860 điểm ngay sau phiên ATO. Nhịp giao dịch...
16:15 24/08/2020
Công ty nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn muốn tăng sở hữu tại Sasco
Công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch vừa đăng ký mua gần 3 triệu cổ phiếu Sasco. Công ty TNHH Thương mại Duy Anh đăng ký mua khối cổ phiếu tương ứng 2,21% vốn Công ty cổ...
09:00 24/08/2020
Cổ phiếu công nghệ lại giúp Phố Wall lập kỷ lục
Chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 1% để lập đỉnh mới, nhờ lực đẩy từ bộ ba Apple, Amazon và Microsoft. Chốt phiên 20/8, DJIA tăng 0,15% lên 27.739 điểm. S&P 500 tăng 0,32%, đóng cửa tại 3.385 điểm. Mạnh...
08:03 21/08/2020
Cường Vũ và Star Invest thoái hết vốn khỏi Vinaconex
Hai cổ đông lớn của Vinaconex đã thoái toàn bộ gần 29% cổ phần trong hai ngày 13 và 14/8. Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ vừa thông báo đã thoái toàn bộ hơn 94 triệu cổ phiếu...
06:03 21/08/2020
Cổ phiếu ROS không được giao dịch ký quỹ
ROS không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ 19/8 vì báo cáo tài chính nửa đầu năm nay ghi nhận lỗ sau thuế 119 tỷ đồng. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM vừa thông báo bổ sung...
15:16 20/08/2020
Khối ngoại mua thỏa thuận hơn 17 triệu cổ phiếu Vinhomes
Mã VHM có giao dịch đột biến trong phiên sáng nay khi khối ngoại mua thỏa thuận hơn 17,1 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1.300 tỷ đồng. Các lệnh thỏa thuận có quy mô từ vài trăm nghìn cho...
14:35 20/08/2020
Chủ tịch Dabaco: Cổ phiếu DBC tăng không nhờ giá thịt lợn
Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT Dabaco nói, giá cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm “không nhờ con lợn” mà tổng hòa từ nhiều yếu tố. Đầu năm, thị giá DBC của Dabaco chỉ quanh ngưỡng...
10:49 20/08/2020
Chứng khoán Mỹ đi xuống
Cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall giảm điểm sau khi Fed bày tỏ lo ngại về đà phục hồi của kinh tế Mỹ trong đại dịch. Chốt phiên 19/8, DJIA giảm 0,31%, xuống 27.692 điểm. S&P 500...
08:01 20/08/2020
Chứng khoán dứt chuỗi giảm
VN-Index tăng trở lại sau ba phiên giảm liên tiếp nhưng nhịp giao dịch vẫn giữ xu hướng thận trọng trong biên độ hẹp, thanh khoản ở mức thấp. Thị trường mở cửa phiên hôm nay (19/8) trong trạng thái...
16:23 19/08/2020
Công ty con của Sabeco sắp chia cổ tức gần 350%
Cổ đông Công ty Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền sẽ nhận cổ tức gần 35.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, mức cao nhất trong nhiều nằm gần đây. Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông...
11:34 19/08/2020
Chứng khoán Mỹ lần đầu lập đỉnh từ khi Covid-19 xuất hiện
S&P 500 hôm qua tăng 0,2%, lần đầu chốt phiên ở đỉnh mới sau nhiều ngày biến động quanh mốc này. Chốt phiên 18/8, chỉ số S&P 500 tăng 0,23% lên kỷ lục 3.389 điểm, vượt đỉnh 3.386 xác lập...
08:01 19/08/2020
Chứng khoán giảm ba phiên liên tiếp
VN-Index hôm nay giằng co quanh vùng 845-850 điểm trước khi chốt phiên trong sắc đỏ vì thiếu vắng động lực hỗ trợ. Sau hai phiên giảm trước đó, tâm lý thận trọng càng bao trùm thị trường chứng khoán...
17:03 18/08/2020
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh
Sức tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq Composite tăng 1% lên cao kỷ lục hôm qua. Kết thúc phiên 17/8, S&P 500 tăng 0,3% lên gần 3.382 điểm. Nasdaq Composite tăng 1% lên 11.129 điểm, lên cao...
07:51 18/08/2020
VN-Index giữ trên 850 điểm
Chứng khoán giảm phiên thứ hai liên tiếp nhưng biên độ được thu hẹp dưới 0,1% nhờ lực kéo trong nhóm bluechip vào cuối phiên. VN-Index mở cửa phiên hôm nay (17/8) trong sắc đỏ, lùi về dưới tham chiếu...
16:54 17/08/2020
Nhà đầu tư nghiệp dư Trung Quốc thức đêm chơi chứng khoán Mỹ
4 giờ sáng, Li Bohao nhận cuộc gọi khẩn từ một người bạn, giục anh bán hết cổ phiếu hãng xe điện Trung Quốc Nio niêm yết tại Mỹ. Mã này đang trên đà giảm và nhiều nhà phân tích...
11:53 17/08/2020
Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng
Giữa tháng 8, khối ngoại chỉ còn bán ròng 1.800 tỷ đồng, thu hẹp đáng kể so với mức 12.000 tỷ lúc thị trường xuống đáy vì dịch bệnh. Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán KB Việt Nam...
05:47 17/08/2020
5 cổ phiếu ‘đề kháng’ tốt với dịch bệnh
GIL, VSC, DHC, HSG và DGW được Mirae Asset liệt kê trong danh sách cổ phiếu thanh khoản tích cực, tiềm năng tăng giá nhờ sức khoẻ tài chính tốt. Phễu lọc của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán...
04:45 17/08/2020
Dominic Scriven: ‘Nhà đầu tư F0 sẽ là xu hướng lâu dài’
Chủ tịch Dragon Capital Dominic Scriven tin tưởng những nhà đầu tư mới tham gia có thể tồn tại và đóng góp lâu dài cho thị trường chứng khoán. Dominic Scriven là một trong những nhà đầu tư ngoại đầu...
01:44 16/08/2020
Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang
Các chỉ số biến động rất nhỏ phiên cuối tuần, trong bối cảnh số liệu kinh tế Mỹ ảm đạm khiến nhà đầu tư lo ngại về đà phục hồi. Chốt phiên 14/8, chỉ số DJIA tăng 0,2% lên 27.931....
08:24 15/08/2020
Chứng khoán dứt đà tăng
Thất bại trong việc chinh phục ngưỡng 860 điểm, thị trường đảo chiều vào cuối phiên 14/8, VN-Index lùi về vùng 850 điểm. Chứng khoán khởi đầu phiên cuối tuần trong trạng thái thận trọng khi thị trường đã tăng...
17:06 14/08/2020
Cổ phiếu Vinaconex giao dịch đột biến
Số cổ phiếu tương đương gần 29% vốn của Vinaconex vừa được giao dịch thỏa thuận trên HNX, tương đồng với tỷ lệ nắm giữ của hai cổ đông lớn. Thanh khoản của sàn HNX sáng nay (14/8) cao đột...
14:13 14/08/2020
Chứng khoán Mỹ tăng giảm trái chiều
Các chỉ số biến động khi thị trường cân nhắc giữa số liệu việc làm tốt hơn dự kiến và sự bế tắc trong đàm phán gói kích thích mới. Chốt phiên 13/8, chỉ số S&P 500 giảm 0,2% về...
14:08 14/08/2020
Sắp siết quy định kinh doanh chứng khoán phái sinh
Công ty chứng khoán muốn kinh doanh sản phẩm phái sinh phải có báo cáo tài chính được chấp thuận toàn bộ, không lỗ luỹ kế trong năm tài chính gần nhất… Theo dự thảo nghị định hướng dẫn Luật...
19:49 13/08/2020
VN-Index vượt 855 điểm
Chứng khoán nới rộng đà tăng, vượt ngưỡng 855 điểm trong phiên 13/8, khi sắc xanh chiếm áp đảo thị trường. Xu hướng tăng từ đầu tháng 8 tiếp tục được nối dài sau phiên tăng điểm hôm nay (13/8)....
17:11 13/08/2020
Nhóm Vingroup gom thêm cổ phiếu của Triển lãm Giảng Võ
Công ty Phát triển Thành phố xanh – đơn vị thành viên của Vingroup – vừa mua hơn 7,7 triệu cổ phiếu VEF trong phiên 3/8. Sau giao dịch, sở hữu của nhóm Vingroup tại Công ty cổ phần Trung...
09:58 13/08/2020
Chứng khoán Mỹ tiến sát đỉnh lịch sử
Nhóm công nghệ phục hồi kéo chỉ số S&P 500 tăng hơn 1% – mạnh nhất hơn một tháng qua. Chốt phiên 12/8, S&P 500 tăng 1,4% – mạnh nhất trong kể từ ngày 6/7, đóng cửa ở mức 3.380...
06:55 13/08/2020
VN-Index tiếp tục tăng
Chứng khoán tăng phiên thứ 7 trong 8 phiên giao dịch từ đầu tháng nhưng biên độ và thanh khoản ở mức trung bình. Chốt phiên giao dịch hôm nay (12/8), VN-Index tăng 0,46% lên 846,92 điểm, đánh dấu phiên...
16:16 12/08/2020
Chứng khoán Mỹ đi xuống
Các chỉ số chính của Phố Wall đi xuống do nhà đầu tư lo ngại về khả năng giới chức Mỹ đồng thuận về gói kích thích tiếp theo. Chốt phiên 11/8, chỉ số DJIA giảm 0,38%, xuống 27.686 điểm....
07:40 12/08/2020
Chứng khoán tăng 6 phiên liên tiếp
Áp lực chốt lời khiến VN-Index rơi nhanh trong những phút cuối nhưng không mất sắc xanh, qua đó duy trì mạch tăng 6 phiên liền. Trái với dự báo thận trọng của các công ty chứng khoán, thị trường...
16:48 10/08/2020
Ông Nguyễn Bá Dương thành cổ đông lớn của Coteccons
Chỉ mua một nửa số cổ phiếu đăng ký nhưng ông Dương vẫn đủ nắm trên 5% vốn tại Coteccons và trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất. Ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị...
11:55 10/08/2020
Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều
Dow Jones và S&P 500 tăng điểm, trong khi Nasdaq lại giảm sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 7. Chốt phiên 7/8, chỉ số DJIA tăng 0,17% lên 27.433 điểm. S&P 500 cũng tăng 0,06% lên...
08:17 08/08/2020
Chứng khoán Mỹ 4 phiên liên tiếp lập đỉnh
Kỳ vọng vào gói kích thích của Mỹ giúp Nasdaq Composite lập đỉnh mới và lần đầu đóng cửa trên 11.000 điểm. Chốt phiên 6/8, chỉ số DJIA tăng 0,68% lên 27.386 điểm. S&P 500 tăng 0,64%, lên 3.349 điểm....
08:10 07/08/2020
Vietjet muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ
Vietjet dự kiến chuyển nhượng 17,77 triệu cổ phiếu quỹ mua chưa đầy một năm cho nhà đầu tư chiến lược để tăng lượng tiền mặt nắm giữ. Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) cho biết đang có...
10:34 06/08/2020
S&P 500 tiến gần đỉnh lịch sử
Báo cáo lợi nhuận của Disney và kỳ vọng vào vaccine Covid-19 giúp Phố Wall nối dài chuỗi tăng điểm, tiến gần mức kỷ lục. Kết thúc phiên giao dịch 5/8, S&P 500 tăng 0,6% lên 3.327 điểm, đánh dấu...
08:03 06/08/2020
Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Apple và nhóm năng lượng. Chốt phiên 4/8, chỉ số DJIA tăng 0,62% lên 26.828 điểm. S&P 500 tăng 0,36%, đóng cửa tại 3.306...
08:02 05/08/2020
Chứng khoán tiếp tục tăng
VN-Index tiến gần ngưỡng 830 điểm sau phiên tăng thứ hai liên tiếp, với sắc xanh vẫn chiếm áp đảo thị trường. Xu hướng tích cực trong phiên đầu tuần được nối dài sang hôm nay (4/8). VN-Index tăng nhanh sau ATO...
16:49 04/08/2020
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh
Tin tức về hàng loạt thương vụ M&A kéo cả ba chỉ số của chứng khoán Mỹ đi lên hôm qua, riêng Nasdaq thậm chí lập kỷ lục mới. Chốt phiên 3/8, chỉ số DJIA tăng 0,89% lên 26.664 điểm. S&P...
08:41 04/08/2020
Chứng khoán tăng mạnh phiên đầu tuần
VN-Index chốt phiên ngày 3/8 gần 815 điểm, tăng hơn 2% khi sắc xanh chiếm áp đảo thị trường, đặc biệt là nhóm bluechip. Thị trường khởi đầu tuần mới ở trạng thái thận trọng khi VN-Index giữ gần tham...
16:29 03/08/2020
Cổ phiếu Apple lập kỷ lục giúp Phố Wall tăng điểm
Chứng khoán Mỹ chốt tuần trong sắc xanh khi các mã cổ phiếu công nghệ chủ chốt tăng vọt sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Chốt phiên giao dịch ngày 31/7, chỉ số công nghiệp Dow...
07:35 01/08/2020
Nhóm Vingroup đỡ VN-Index phiên cuối tuần
Mã VIC tăng gần 3%, VHM tăng 1,4% giúp VN-Index chốt phiên cuối tuần gần tham chiếu, chỉ giảm 0,3%. Chứng khoán trở lại xu hướng giằng co khi cả bên mua và bán đều thể hiện sự chán nản....
16:30 31/07/2020
Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều
DJIA và S&P 500 đi xuống do GDP Mỹ giảm kỷ lục, trong khi Nasdaq Composite đi lên nhờ đà tăng của các mã công nghệ. Chốt phiên 30/7, chỉ số DJIA giảm 0,85%, xuống 26.313 điểm. S&P 500 mất...
08:59 31/07/2020
Cổ phiếu ‘vua cá tra’ bị hủy niêm yết bắt buộc
HoSE cho biết, HVG bị hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Việc hủy niêm yết được đánh giá là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và những...
10:16 30/07/2020
Phố Wall tăng điểm nhờ Fed
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đi lên khi Fed giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0% và cam kết tiếp tục hỗ trợ kinh tế. Chốt phiên 29/7, DJIA tăng 0,61%, lên 26.539 điểm. S&P 500...
08:35 30/07/2020
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm
Phố Wall đi xuống khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo và Quốc hội Mỹ tranh cãi về gói giải cứu tiếp theo trong đại dịch. Chốt phiên 28/7, chỉ số DJIA giảm 0,8% về 26.379 điểm. Nasdaq...
08:30 29/07/2020
Phố Wall khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ
Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nhà đầu tư chờ đợi gói kích thích mới và kỳ vọng vào kết quả quý II tích cực của nhiều doanh nghiệp. Kết thúc phiên giao dịch 27/7, chỉ số công nghiệp Dow...
08:23 28/07/2020
Những ‘điểm trừ’ của thị trường chứng khoán sau 20 năm
Chứng khoán Việt Nam vẫn bị “chê” kém minh bạch, thiếu hàng hóa cho nhà đầu tư, chưa bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ lẻ… 28/7/2000, hai cổ phiếu đầu tiên được giao dịch trên thị trường chứng khoán....
08:15 28/07/2020
3 cách đầu tư chứng khoán của cặp vợ chồng triệu phú
Cách trở thành triệu phú của cặp vợ chồng Canada là áp dụng 3 công thức đầu tư chứng khoán khá kinh điển, ảnh hưởng bởi Warren Buffett. Đầu năm 2008, lúc còn là cặp đôi vừa ra trường vài...
09:36 26/07/2020
Phố Wall chốt tuần trong sắc đỏ
Áp lực chốt lời của nhóm cổ phiếu công nghệ và căng thẳng Mỹ – Trung leo thang khiến S&P 500 có tuần giảm điểm đầu tiên trong một tháng. Chốt phiên giao dịch cuối tuần (24/7), chỉ số công...
08:36 25/07/2020
Masan chưa thể thâu tóm toàn bộ Vinacafé Biên Hoà
Masan Beverage chỉ mua được gần 80.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà (VCF) từ giữa tháng 6 đến tháng 7. Ban lãnh đạo Masan Beverage giải thích, số lượng cổ phiếu mua thêm bằng phương...
13:38 24/07/2020
Những ‘cơn sóng’ lớn của chứng khoán Việt Nam
Ngay khi mở cửa năm 2000, các nhà đầu tư đối diện với con sóng lớn đầu tiên vì nhiều người nhìn chứng khoán như một “cơ hội đổi đời”. 2000: Bong bóng đầu tiên 28/7/2000, HoSE có phiên giao...
12:07 24/07/2020
Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì nhóm công nghệ bị bán tháo
Các chỉ số giảm hơn 1% do nhà đầu tư rời bỏ nhóm cổ phiếu công nghệ và dấu hiệu đại dịch ngày càng trầm trọng. Chốt phiên 23/7, chỉ số DJIA giảm 1,31% xuống 26.652 điểm. S&P 500 mất...
07:57 24/07/2020
Chứng khoán tăng nhờ nhóm Vingroup
VN-Index và VN30-Index giữ sắc xanh cuối phiên nhờ đà tăng nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong khi số mã giảm chiếm áp đảo thị trường. Chung xu hướng gần đây, chứng khoán phiên hôm nay (23/7) kết thúc trong...
17:31 23/07/2020
Phố Wall tăng điểm nhờ hợp đồng vaccine Covid-19 gần 2 tỷ USD
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên sau thỏa thuận vaccine giữa chính phủ với Pfizer và BioNTech, cùng khả năng Mỹ tung thêm kích thích. Chốt phiên 22/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 165 điểm (0,6%)...
07:41 23/07/2020
Chứng khoán Mỹ tăng điểm
S&P 500 và DJIA đều tăng khi nhà đầu tư tìm đến các cổ phiếu có tính chu kỳ và lạc quan rằng Mỹ sẽ tung gói kích thích mới. Chốt phiên 21/7, chỉ số DJIA tăng 0,6% lên 26.840...
08:05 22/07/2020
Hai cổ phiếu được thêm vào rổ VN30
HoSE bổ sung KDH và TCH vào rổ 30 cổ phiếu vốn hoá lớn, áp dụng từ ngày 3/8, thay cho CTD và BVH. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố danh mục cổ phiếu thành...
14:27 21/07/2020
Hậu trường phiên giao dịch đầu tiên với 2 cổ phiếu
Ủy ban chứng khoán đi khắp các tỉnh vận động doanh nghiệp lên sàn nhưng chỉ có REE, SAM – hai công ty cuối cùng trong danh sách “gật đầu”. Do đó, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE)...
10:32 21/07/2020
Nhóm Vingroup kéo VN-Index giảm gần 5 điểm
Dù nhóm bất động sản khu công nghiệp dậy sóng, chứng khoán vẫn chốt phiên cuối tuần trong sắc đỏ, giảm gần 5 điểm do đà giảm của nhóm Vingroup. Chứng khoán giảm trong phiên cuối tuần (17/7), sau hai...
17:17 20/07/2020
Coteccons báo lãi tăng vọt
Giảm giá vốn và tiết kiệm chi phí quản lý giúp lợi nhuận của doanh nghiệp đầu ngành xây dựng tăng đột biến trong quý II, xấp xỉ 160 tỷ. Báo cáo tài chính vừa được Công ty cổ phần...
13:26 20/07/2020
Thủ tướng: ‘Chứng khoán là bệ phóng của nhiều doanh nghiệp’
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong 20 năm, chứng khoán đã giúp nhiều doanh nghiệp phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. “Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu, bộ phận của nền kinh tế...
12:27 20/07/2020
Những viên gạch đầu tiên của chứng khoán Việt Nam
Khi ra đời tại Việt Nam, chứng khoán vẫn là một phạm trù xa lạ nên nó cùng những người đặt nền móng đầu tiên chịu nhiều ngờ vực. 20/7/2000 – Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP HCM (tiền...
08:12 20/07/2020
Cổ phiếu tăng hơn 1.000% nhờ đại dịch
MALAYSIACổ phiếu của các hãng sản xuất găng tay cao su tăng hàng trăm tới hàng nghìn phần trăm trong hơn nửa năm đại dịch. Tại Đông Nam Á, các hãng sản xuất găng tay cao su đang thu hút...
04:52 20/07/2020
Tung tin đồn chứng khoán có thể bị phạt 3 tỷ đồng
Cá nhân, tổ chức có thể bị phạt 2-3 tỷ đồng nếu cố tình nêu quan điểm về chứng khoán, tổ chức phát hành nhằm gây ảnh hưởng giá. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố dự...
14:32 19/07/2020
Ông Tô Hải mua 6 triệu cổ phiếu Chứng khoán Bản Việt
Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt vừa mua 6 triệu cổ phiếu bằng phương thức thoả thuận với tổng số tiền 145 tỷ đồng. Ông Tô Hải, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng...
00:00 19/07/2020
Chứng khoán Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp
Dow Jones và S&P 500 vẫn giữ được sắc xanh tuần này, trong khi Nasdaq Composite đi xuống vì nhóm cổ phiếu công nghệ. Kết thúc phiên 17/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 26.671 điểm. Ngược...
09:17 18/07/2020
VN-Index cuối năm sẽ ra sao
Các công ty chứng khoán kỳ vọng thị trường vượt 900 điểm nhưng khác mọi lần, biên độ dao động của các dự báo tới 100 điểm do lo ngại Covid-19. Chứng khoán Việt Nam bắt đầu năm nay trong...
08:57 17/07/2020
Phố Wall quay đầu giảm
Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đi xuống và dữ liệu kinh tế vĩ mô trái chiều. Kết thúc phiên17/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%...
08:08 17/07/2020
Khó thoái vốn Nhà nước khi chứng khoán không thuận lợi
Áp lực tăng thu ngân sách khiến Chính phủ đốc thúc tiến độ thoái vốn nhưng khả năng hoàn thành không cao khi thị trường chứng khoán không thuận lợi. Trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm, nhiều công...
09:30 16/07/2020
Chứng khoán Mỹ đi lên nhờ kỳ vọng vaccine Covid-19
Chỉ số S&P 500 lên cao nhất kể từ đầu tháng 6, nhờ số liệu lạc quan về vaccine Covid-19 và báo cáo tài chính tươi sáng của Goldman Sachs. Chốt phiên 15/7, chỉ số DJIA tăng 0,85% lên 26.870...
08:06 16/07/2020
Chủ tịch Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam đã ‘đi từ số 0 đến số 1’
Dominic Scriven cho rằng, 20 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã “tạo ra sự sống” và nền móng vững chắc cho một phạm trù chưa từng có. Dominic Scriven là một trong những nhà đầu tư ngoại...
10:49 15/07/2020
Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu năng lượng
Chứng khoán Mỹ đi lên khi nhà đầu tư hướng về cổ phiếu có tính chu kỳ, trong khi nhóm công nghệ tiếp tục đi xuống. Kết thúc phiên 14/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 557 điểm...
07:36 15/07/2020
F88 hoàn tất phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu
Số tiền 108 tỷ đồng thu được trong lần phát hành trái phiếu đợt 3, giúp F88 hoàn tất kế hoạch huy động 200 tỷ đồng. Ngoài đợt phát hành lần 3 này, trước đó, Công ty CP Kinh doanh...
12:17 14/07/2020
Cổ phiếu công nghệ kéo lùi Phố Wall
Chứng khoán Mỹ tăng nhanh đầu phiên nhưng giảm mạnh về cuối do làn sóng bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ. Kết thúc phiên 13/7, chỉ số S&P 500 giảm 0,9% xuống 3.155 điểm. Đầu phiên, chỉ số...
08:53 14/07/2020
Phố Wall thêm tuần tăng điểm
Chứng khoán Mỹ hôm qua đi lên nhờ sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào vaccine Covid-19, giúp các chỉ số chính giữ được sắc xanh tuần này. Kết thúc phiên 10/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng...
09:31 10/07/2020
Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều
DJIA và S&P 500 giảm điểm vì lo ngại ảnh hưởng kinh tế của đại dịch, trong khi Nasdaq tiếp tục lập đỉnh nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ. Chốt phiên 9/7, chỉ số DJIA giảm 1,4% xuống 25.706 điểm,...
08:06 10/07/2020
Phố Wall lại lập kỷ lục
Đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Apple, giúp chỉ số Nasdaq Composite lập đỉnh mới hôm qua tại 10.492 điểm. Kết thúc phiên giao dịch 8/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 177 điểm...
08:22 09/07/2020
Phố Wall chấm dứt chuỗi tăng
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm khi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ chững lại và nhà đầu tư lo ngại sự bùng phát của Covid-19. Chốt phiên 7/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 400...
07:55 08/07/2020
Thị phần môi giới chứng khoán biến động mạnh
SSI vẫn độc chiếm vị trí đầu về thị phần môi giới cổ phiếu quý II, trong khi HSC để mất ngôi hậu vào tay VCSC. Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) về thị phần...
08:54 07/07/2020
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục
Chỉ số Nasdaq vượt 10.400 điểm nhờ số liệu ngành dịch vụ lạc quan và kỳ vọng vào đà hồi phục của Trung Quốc. Chốt phiên 6/7, chỉ số DJIA tăng 459 điểm, tương đương 1,78%, lên 26.287 điểm. S&P...
07:59 07/07/2020
Ông Nguyễn Bá Dương muốn thành cổ đông lớn của Coteccons
Chủ tịch Coteccons đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn như cam kết tại phiên họp thường niên cuối tháng 6. Ông Nguyễn Bá Dương đăng ký mua cổ phiếu của Công ty cổ...
05:43 07/07/2020
VNDirect hỗ trợ kiến thức quản lý tài chính cho nhà đầu tư
Hai năm nay, VNDirect thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo miễn phí, trang bị kiến thức, kỹ năng cho nhà đầu tư mới khi tham gia thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký...
14:00 06/07/2020
Chứng khoán tuần này có thể giằng co
Tâm lý thận trọng bao trùm trước mùa kết quả kinh doanh bán niên có thể khiến VN-Index đi ngang trong vùng 830-870 điểm. VN-Index tuần qua có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, đóng cửa tại 847,61 điểm...
09:19 06/07/2020
Chứng khoán tuần này có thể giằng co
Tâm lý thận trọng bao trùm trước mùa kết quả kinh doanh bán niên có thể khiến VN-Index đi ngang trong vùng 830-870 điểm. VN-Index tuần qua có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, đóng cửa tại 847,61 điểm...
09:19 06/07/2020
Cổ phiếu nào sắp vào rổ VN30?
CTD, BVH có thể rời khỏi rổ VN30 vì không đáp ứng giá trị vốn hóa và tỷ lệ free-float trong khi KDH, GEX, TPB cạnh tranh suất thay thế. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sẽ công bố...
01:37 05/07/2020
Phố Wall có tuần tăng điểm mạnh nhất một tháng
Công ty Tân Thành Đô và ông Ngô Văn Cường bị phạt tổng cộng 1,7 tỷ đồng vì sử dụng 22 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu CTF. Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ra...
08:16 03/07/2020
Hoa Sen tính phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
Ban lãnh đạo Hoa Sen khẳng định giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thực hiện và không dưới 12.000 đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa thông báo triệu...
11:02 02/07/2020
Chứng khoán Mỹ có quý tốt nhất 2 thập kỷ
Các chỉ số chính của Wall Street tăng 17 – 30% trong quý II, bất chấp nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái. Chốt phiên 30/6, chỉ số DJIA tăng 0,9% lên 25.812 điểm. S&P 500...
07:48 01/07/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020
Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc...
09:31 09/09/2020
Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số…
Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Ngày 07/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành...
17:03 13/08/2020
Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025:…
Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025: Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo & Phát triển bền vững ​  Ngày 30/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng...
16:58 04/08/2020
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng…
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định Thực hiện quy định...
16:39 24/06/2020
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính...
16:38 23/06/2020
Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về…
Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến,...
16:35 19/06/2020
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết...
10:54 19/06/2020
Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM
  Sau khi khắc phục sự cố giao dịch vào ngày 9/6/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 10/6/2020.   Giá tham chiếu cho ngày...
08:25 10/06/2020
Thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 09/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 09/06/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau: Vào phiên giao dịch ngày 09/06/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ...
18:24 09/06/2020
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 quy định mức…
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19  Ngày 7/5/2020, Bộ...
16:50 07/05/2020
Công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa hoạt động…
UBCKNN gửi Công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa hoạt động ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu Ngày 01/04/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Công văn...
15:17 01/04/2020
Thông báo về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 (Chỉ thị 15) về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
16:49 31/03/2020
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,…
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona...
16:14 25/03/2020
Giảm và miễn một số loại phí trên TTCK- giải pháp hỗ trợ TTCK trước dịch Covid-19
Ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán...
15:30 19/03/2020
Sẽ giảm ngay một số loại giá dịch vụ chứng khoán trong tuần này
Bộ Tài chính đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ giảm giá một số loại giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Trước trước mắt sẽ cho điều chỉnh ngay 4 loại giá dịch vụ giao dịch chứng khoán...
15:30 17/03/2020
“Nhà đầu tư không nên bán tháo, bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế”
(ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán chiều 12/3/2020, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) khuyên nhà đầu tư bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế, không...
17:09 13/03/2020
Cơ quan quản lý sẽ đồng hành cùng thị trường chứng khoán vượt qua dịch Covid-19
(TBTCO) – “Trong phạm vi thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Tài chính một số giải pháp góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp ngành chứng khoán, nhà đầu tư, trong đó sẽ cắt giảm một...
17:02 12/03/2020
Diễn Đàn Thị trường Vốn ASEAN đồng thuận con đường phát triển bền vững thị trường vốn khu vực
Ngày 9/3/2020, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 32 được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia trực tiếp và qua hệ thống hội nghị truyền hình của lãnh...
17:02 10/03/2020
Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN
Ngày 17/2/2020, Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đã được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội nghị các nhóm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ASEAN diễn ra từ ngày 15...
12:21 18/02/2020
Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 03/02/2020 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây là một trong những...
16:53 03/02/2020
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg.
Sáng ngày 20/1/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VSD với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg. Tham dự Lễ Ký kết MOU, về phía khách mời có Ông Marc de...
17:12 20/01/2020
UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 3/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng...
08:58 03/01/2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020
Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội. Tới dự Lễ đánh cồng có đồng...
16:05 02/01/2020
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Nhân dịp năm mới 2020, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức,...
09:11 31/12/2019
UBCKNN công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
Chiều ngày 16/12/2019, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa...
17:30 17/12/2019
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung…
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK Thực hiện chương trình xây dựng văn bản...
15:23 29/11/2019
Chứng khoán có Luật mới sau hơn 10 năm
Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 445/450 đại biểu tán thành chiếm 92,13%. Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, quy định các hoạt động...
16:07 26/11/2019
Họp song phương lần thứ 8 giữa UBCK Việt Nam và UBCK Lào về hợp tác trong ngành chứng khoán
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) và Ủy ban Chứng khoán Lào (LSCO), ngày 18/11/2019, hai cơ quan đã tổ chức cuộc họp song phương thường niên lần...
09:14 20/11/2019
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Trọng Phát
Ngày 14/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ: KV3, p. Nguyễn Văn Cừ, tp. Quy Nhơn,...
10:59 19/11/2019
UBCK nhận được báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu và chứng quyền của CTCP Hà Đô
Ngày 13/11/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền theo Công bố thông tin về kết quả số 931/CV-CTHĐ ngày 13/11/2019 của Công ty...
10:58 19/11/2019
UBCK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính...
16:05 07/11/2019
UBCKNN thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020 cụ thể như sau: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ Tết...
12:10 07/11/2019
Bộ Tài chính ban hành VBHN số 48 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán và VBHN số 47
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm...
12:08 07/11/2019
UBCKNN tổ chức Đào tạo kiến thức về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên theo hướng dẫn của tổ chức ISO và Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế...
12:05 07/11/2019
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và...
09:27 07/11/2019
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ Quỹ năm 2020
Ngày 23/10/2020, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2020”. Đây là hoạt động...
09:24 27/10/2020
Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính về việc tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018———————–       Trước bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước tiếp...
17:03 28/07/2020
Ban hành quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện Chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày 21/07/2020, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ký Quyết định số 131/QĐ-VSD ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền...
17:14 21/07/2020
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 1317-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của...
16:46 15/06/2020
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức chuyến đi về nguồn năm 2020
Thực hiện “Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020”, từ ngày 12-14/6/2020, Đảng ủy Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức chuyến đi về nguồn cho các...
16:43 15/06/2020
Thông báo về lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2021
Căn cứ Công văn số 3467/UBCK-PTTT ngày 25/5/2020 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch năm 2021 và lịch nghỉ giao dịch năm 2022 và Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019...
16:42 29/05/2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch...
16:52 31/03/2020
Phương án hỗ trợ Thành viên trong trường hợp địa điểm hoạt động của Thành viên không tổ chức hoạt động được
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo duy trì liên tục trong hoạt động nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Thành viên Lưu ký, Công ty Quản lý quỹ và...
16:12 26/03/2020
” Sự hỗ trợ cần thiết với thị trường dù VSD có ảnh hưởng tới doanh thu”
Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ thị trường, VSD đã và đang triển khai các biện pháp, kịch bản đồng bộ để ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho thành viên,...
15:40 20/03/2020
“Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng e-voting”
Ngày 6/3/2020, trên trang tinnhanhchungkhoan.vn có bài phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Tiến sĩ Nguyễn Sơn với tiêu đề “Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng...
15:30 09/03/2020
THÔNG BÁO MỜI THẦU
–     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).–     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt...
17:11 18/02/2020
“Hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán”
Được coi là “hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) giữ một vai trò quan trọng trong vận hành thị trường. Nhân dịp đầu Xuân năm mới,...
14:54 30/01/2020
” Nỗ lực tối đa để hỗ trợ thị trường chứng khoán đón tuổi 20″
Vừa qua trên số báo đặc biệt Xuân Canh Tý của Thời báo Tài chính Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về những...
17:01 17/01/2020
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về...
16:57 16/01/2020
” VSD sẵn sàng chuẩn bị các công tác liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động “
Ngày 15/01/2020, trên số báo 255+256/2020 Tạp chí Chứng khoán Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về các công tác liên quan đến...
08:58 15/01/2020
Vừa qua trên kênh VITV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Tiến sĩ Nguyễn Sơn đã có chia sẻ về nghiệp vụ Giao dịch trong ngày và bán chứng khoán chờ về
Nội dung cụ thể như sau:(bắt đầu từ phút thứ 15:25) http://vitv.vn/tin-video/11-01-2020/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-11-01-2020/224294
09:06 14/01/2020
Ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD
Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7568/UBCKNN-PTTT về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD, cụ thể:1.      Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền...
08:59 03/01/2020
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày 25/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị lần này có sự hiện diện của Thứ trưởng...
19:00 27/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019
Ngày 26/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019 để tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có...
18:48 27/12/2019
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019
Chiều ngày 26/12/2019, Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản...
09:12 27/12/2019
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao...
09:04 26/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường, năm 2019, VSD đã đạt được những kết quả khả quan hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường
Ngày 24/12/2019, trên trang http://tapchitaichinh.vn có đăng bài: ” Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tích cực hỗ trợ thị trường”. Nội dung cụ thể như sau: Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang...
16:37 25/12/2019
Ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày 24/12/2019, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 213/QĐ-VSD ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân...
16:02 25/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các thành viên thị trường đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho TTCK vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư (NĐT)
Mới đây trên trang thoibaotaichinhvietnam.vn có bài viết “Gắn kết thành viên cùng hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển”. Nội dung cụ thể như sau: (TBTCVN) – Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thị trường chứng...
09:32 23/12/2019
VSD tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu CCP12 năm 2019
Từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Nguyễn Công Quang, Phó Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các...
16:13 12/12/2019
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu VSD tại Clearstream và các Sở Giao dịch chứng khoán châu Âu thành công tốt đẹp
Trong tuần từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn...
17:14 11/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam làm việc với J.P.Morgan
 Ngày 10/12/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp với đoàn cán bộ của J.P.Morgan do ông Sudhir Goel, Giám đốc điều hành khu...
16:45 11/12/2019
Ngày 10/12/2019, trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam có đăng bài của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Vận hành an toàn hệ thống thanh toán TPCP”. Nội dung cụ thể như sau:
 Với vai trò là tổ chức hạ tầng không thể thiếu của thị trường, 10 năm qua, VSD đã tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thị trường TPCP và xây dựng các quy chế,...
16:43 11/12/2019
Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng khoán phát triển
Mới đây trên báo Đầu tư Chứng khoán có đăng bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng...
13:30 09/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xác nhận quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 163). Trên cơ sở nội dung của Nghị định 163 và Thông báo số 284/TB-BTC ngày 19/03/2019 của...
16:55 05/12/2019
Công nghệ sẽ hỗ trợ cho nhiều sản phẩm chứng khoán mới
(ĐTCK) Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, hệ thống mới do VSD và các Sở GDCK đang xây dựng có tính năng cho phép thực hiện giao dịch trong...
14:31 05/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019
Vừa qua, từ ngày 29 – 30/11/2019, Ban chấp hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên VSD đã tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019 tại điểm trường Bản Yên (Khu Yên) của...
17:22 02/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019
Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019”. Tham dự hội nghị,...
09:08 26/11/2019
VSD tham dự Diễn dàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan
Trong thời gian từ ngày 12/11/2019 đến ngày 16/11/2019 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham gia Hội nghị diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại...
18:09 22/11/2019
VSD gặp gỡ và làm việc với Ngân hàng HSBC
Cập nhật: Thứ tư, 13/11/2019 Ngày 11/11/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp ông Tim Evans – tân Tổng giám đốc Ngân...
09:13 19/11/2019
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ Quỹ năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Ngày 08/11/2019, tại Thành phố Đà Lạt, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2019”. Đây là...
17:02 13/11/2019
Thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2020
Cập nhật: Thứ năm, 07/11/2019 Căn cứ Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và các ngày Lễ khác trong năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng...
17:01 13/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019
Cập nhật: Thứ tư, 06/11/2019 Ngày 02/11/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ về quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019 cho...
16:59 13/11/2019
ACS: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần...
10:35 12/11/2019
BID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên...
10:34 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán TDI
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán TDI cho...
10:32 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán NJC
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán NJC cho...
10:29 12/11/2019
CPNJ1902: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức...
10:23 12/11/2019
CHPG1908: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức phát hành : Công ty...
02:28 12/11/2019
E1VFVN30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490 số 01/2014/GCNETF-VSD-490 ngày 11/11/2019 do giao dịch hoán đổi cho Công...
02:24 12/11/2019
TCB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1330/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết TCB, cụ thể: Tên chứng khoán:            Cổ...
02:20 12/11/2019
TD1949206: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1325/TB-SGDHN ngày 07/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, cụ thể: Tên chứng khoán:            Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 134/2019 Mã...
02:18 12/11/2019
105 triệu cổ phiếu Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX
Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV – CTCP – Mã chứng khoán: MVB– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 105.000.000 cổ phiếu– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.050.000.000.000 đồng– Giá tham chiếu trong ngày...
09:35 30/10/2020
Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán hết 2,65 triệu cổ phần tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Ngày 26/10/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Số lượng cổ...
17:32 26/10/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200706.xls
15:30 06/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200703.xls
15:30 03/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200702.xls
15:40 02/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 01/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200701.xls
15:57 01/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200630.xls
15:33 30/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 29/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200629.xls
15:54 29/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 26062020.xls
15:34 26/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 25062020.xls
15:31 25/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 24062020.xls
15:31 24/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200623.xls
16:49 23/06/2020
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của CTCK Phú Hưng
Sở GDCK Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chi tiết như...
15:43 23/06/2020
Quyết định về việc ban hành Quy định về xử lý vi phạm thành viên giao dịch và đại diện giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ngày 22/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã có Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ban hành Quy định về xử lý vi phạm thành viên giao dịch và đại diện giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội thay chế...
15:43 23/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200622.xls
15:30 22/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200619.xls
10:14 22/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200618.xls
16:57 18/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200617.xls
15:38 17/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200616.xls
15:47 16/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/06/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200615.xls
15:30 15/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200612.xls
15:28 12/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200611.xls
16:21 11/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200610.xls
15:34 10/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200609.xls
15:27 09/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200608.xls
15:38 06/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200605.xls
16:20 05/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200604.xls
15:28 04/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200602.xls
15:29 02/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 01/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200601.xls
15:30 01/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 29/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200529.xls
15:31 29/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200528.xls
16:04 28/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200527.xls
17:35 27/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200526.xls
15:29 26/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200525.xls
15:45 25/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200522.xls
15:29 22/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200521.xls
15:42 21/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200520.xls
15:27 20/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200519.xls
15:27 19/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200518.xls
15:38 18/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200515.xls
15:39 15/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200513.xls
15:31 13/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200512.xls
15:32 12/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200511.xls
15:30 11/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200507.xls
15:28 07/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200506.xls
16:06 06/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200505.xls
15:27 05/05/2020
Danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn
File đính kèm: 1.3_ 2020. Phan bang_UPCoM.xlsx
08:08 05/05/2020
Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch...
15:38 28/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200428.xls
15:31 28/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200427.xls
15:29 27/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200424.xls
15:26 24/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200423.xls
15:27 23/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNX Allshare từ 04/05/2020
Ngày 21/4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã có Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ban hành Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội thay chế Quy...
17:35 21/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200420.xls
15:27 20/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200417.xls
15:44 17/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200416.xls
16:41 16/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200415.xls
15:41 15/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200414.xls
15:33 14/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200413.xls
15:30 13/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200410.xls
17:00 10/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200408.xls
15:25 08/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200407.xls
15:59 07/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200406.xls
15:38 06/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200403.xls
15:36 03/04/2020
Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch...
17:47 01/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 01/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200401.xls
17:05 01/04/2020
Thông báo về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19
Thông báo số 131/TB-UBCK ngày 31/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19.Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm: 1.Thong bao so 131 uy ban...
17:01 31/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200331.xls
15:33 31/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200330.xls
15:30 30/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200327.xls
15:31 27/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Hơn 12 triệu cổ phiếu CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội chính thức lên sàn UPCoM
Ngày 30/3/2020, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội sẽ đưa hơn 12 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 120 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội – Mã chứng...
14:36 25/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200324.xls
15:28 24/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200323.xls
15:27 23/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200320.xls
15:40 20/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200319.xls
15:30 19/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200318.xls
16:54 18/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200317.xls
15:30 17/03/2020
Hơn 18,3 triệu cổ phiếu CTCP Thực phẩm Bích Chi chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX
CTCP Thực phẩm Bích Chi – Mã chứng khoán: BCF– Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết 18.333.736 cổ phiếu.– Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 183.337.360.000.000 đồng.– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:...
16:59 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200316.xls
15:29 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200313.xls
15:59 13/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200312.xls
15:34 12/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200310.xls
15:29 10/03/2020
Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020
Năm 2020 – năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Thị trường Chứng khoán Việt Nam hoạt động và phát triển, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo...
09:55 10/03/2020
HNX: 15 năm vững vàng vị thế, sẵn sàng tiến bước
Ngày 8/3/2020 đã đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Sở GDCK Hà Nội (2005-2020). Trải qua 15 năm hoạt động, Sở GDCK Hà Nội đã không ngừng phát triển và khẳng định vai trò...
15:58 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200309.xls
15:33 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200306.xls
15:37 06/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200305.xls
15:32 05/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200304.xls
15:28 04/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200303.xls
15:30 03/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200302.xls
15:29 02/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200228.xls
15:32 28/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200227.xls
15:52 27/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200226.xls
16:31 26/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200225.xls
15:25 25/02/2020
Điểm tin giao dịch 06.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200706_20200706 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 06/07/2020
Điểm tin giao dịch 01.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200701_20200630 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:11 03/07/2020
Điểm tin giao dịch 03.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200703_20200703 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:17 03/07/2020
Điểm tin giao dịch 02.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200702_20200702 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 02/07/2020
Điểm tin giao dịch 30.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200630_20200630 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 30/06/2020
Điểm tin giao dịch 29.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200629_20200629 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:07 29/06/2020
Điểm tin giao dịch 26.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200626_20200626 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:53 26/06/2020
Điểm tin giao dịch 25.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200625_20200625 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:18 25/06/2020
Điểm tin giao dịch 24.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200624_20200624 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:04 24/06/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
Ngày 24/06/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 126.196.780 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán:...
14:58 24/06/2020
Điểm tin giao dịch 22.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200622_20200622 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:17 22/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 22/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 22/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:55 22/06/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ QCG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200619_20200619...
17:01 19/06/2020
Điểm tin giao dịch 19.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200619_20200619 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:21 19/06/2020
Điểm tin giao dịch 18.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200618_20200618 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 18/06/2020
Điểm tin giao dịch 17.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200617_20200617 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:51 17/06/2020
Điểm tin giao dịch 16.06.2020
3.    Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 CHPG2004  CHPG2004 (HPG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/06/2020, ngày GD cuối cùng: 11/06/2020. 2 CMWG2004  CMWG2004 (MWG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy...
16:04 16/06/2020
Điểm tin giao dịch 15.06.2020
3.   Sự kiện doanh nghiệp  STT Mã CK Sự kiện 1 EMC EMC niêm yết và giao dịch bổ sung 219.667 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 15/06/2020, ngày niêm yết có hiệu lực:...
15:41 15/06/2020
Điểm tin giao dịch 12.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200612_20200612 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 12/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 11/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 11/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
16:35 11/06/2020
Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 29/05/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 29/05/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200611_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T06.2020.pdf 20200611_Form_Factsheet_Sector_VN_T06.2020.pdf
15:12 11/06/2020
Điểm tin giao dịch 10.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200610_20200610 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 10/06/2020
Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM Sau khi khắc phục sự cố giao dịch vào ngày 9/6/2020, Sở GDCK TP.HCM thông báo: Sở GDCK TP.HCM tổ chức...
01:30 10/06/2020
Điểm tin giao dịch 09.06.2020
Tên file 20200610_20200609 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:31 09/06/2020
Dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Thép VICASA – VNSTEEL
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Thép VICASA – VNSTEEL như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200609_20200609 – VCA – Dung xem xet ho so dang...
10:38 09/06/2020
Điểm tin giao dịch 08.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200608_20200608 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:22 08/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 08/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 08/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:36 08/06/2020
Điểm tin giao dịch 05.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200605_20200605 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:28 05/06/2020
Điểm tin giao dịch 04.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200604_20200604 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:24 04/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 04/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 04/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:47 04/06/2020
Điểm tin giao dịch 03.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200603_20200603 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:28 03/06/2020
Điểm tin giao dịch 02.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200602_20200602 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:05 02/06/2020
Điểm tin giao dịch 01.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200601_20200601 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 01/06/2020
Điểm tin giao dịch 29.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200529_20200529 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:57 29/05/2020
Điểm tin giao dịch 28.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200528_20200528 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 28/05/2020
Tọa đàm “Tham vấn góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)”
Hôm nay, ngày 28/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức buổi Tọa đàm “Tham vấn góp ý dự thảo Luật...
15:23 28/05/2020
Điểm tin giao dịch 27.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200527_20200527 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:59 27/05/2020
Điểm tin giao dịch 26.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200526_20200526 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 26/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:56 26/05/2020
Điểm tin giao dịch 25.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200525_20200525 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 25/05/2020
Điểm tin giao dịch 22.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200522_20200522 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:11 22/05/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ DLG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200521...
17:41 21/05/2020
Điểm tin giao dịch 21.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200521 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 21/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:44 21/05/2020
Điểm tin giao dịch 20.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200520 – Tổng hợp giao dịch.pdf
16:35 20/05/2020
Điểm tin giao dịch 19.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200519_20200519 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:00 19/05/2020
Điểm tin giao dịch 15.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200515_20200515 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:17 15/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 15/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 15/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:02 15/05/2020
Điểm tin giao dịch 14.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200514_20200514 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 14/05/2020
Điểm tin giao dịch 13.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200513_20200513 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:42 13/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:47 13/05/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ FUEVFVND
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200512_20200512 –...
17:58 12/05/2020
HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
Ngày 12/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 10.200.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ hoán đổi danh mục QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFVND) vào giao dịch như sau (nội dung...
16:48 12/05/2020
Điểm tin giao dịch 11.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200511_20200511 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 11/05/2020
Điểm tin giao dịch 08.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200508_20200508 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:54 08/05/2020
Điểm tin giao dịch 07.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200507_20200507 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 07/05/2020
Điểm tin giao dịch 06.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200506_20200506 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 06/05/2020
Điểm tin giao dịch 05.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200505_20200505 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:09 05/05/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/05/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/05/2020). Nội dung chi tiết được...
16:28 05/05/2020
Điểm tin giao dịch 04.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200504_20200504 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 04/05/2020
Điểm tin giao dịch 29.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200429_20200429 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:08 29/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ LMH
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200428_20200428 –...
16:15 28/04/2020
Điểm tin giao dịch 28.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200428_20200428 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 28/04/2020
Điểm tin giao dịch 27.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200427_20200427 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 27/04/2020
Điểm tin giao dịch 24.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200424_20200424 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 24/04/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200424_20200423 –...
15:49 24/04/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/04/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên công bố Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/04/2020). Nội dung...
09:40 24/04/2020
Điểm tin giao dịch 23.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 23/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TEG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – TB bo...
13:42 23/04/2020
Chứng quyền CHPG2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
Sở GDCK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHPG05MBS19CE (mã CK: CHPG2003) như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200422 – CHPG2003 – TB ngay dkcc de...
11:00 23/04/2020
Chứng quyền CPNJ2001: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo điều chỉnh chứng quyền CPNJ2001 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – CPNJ2001 – TB dieu chinh chung quyen.pdf
10:56 23/04/2020
Điểm tin giao dịch 21.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200421_20200421 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:27 21/04/2020
Điểm tin giao dịch 20.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200420_20200420 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 20/04/2020
Điểm tin giao dịch 17.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200417_20200417 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:39 17/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200417_Thông báo thay đổi...
15:39 17/04/2020
Chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ ETF đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Ngày 16/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 179/QĐ-SGDHCM về việc chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 có mã chứng khoán là E1VFVN30 tại Sở Giao...
18:04 16/04/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ LEC
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200416_20200416...
18:03 16/04/2020
Điểm tin giao dịch 16.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200416_20200416 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:12 16/04/2020
Điểm tin giao dịch 15.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200415_20200415 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:50 15/04/2020
Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ YBM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200415_20200415 – TB bo...
14:18 15/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200414_Thông báo thay đổi...
16:35 14/04/2020
Điểm tin giao dịch 14.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200414_20200414 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 14/04/2020
Điểm tin giao dịch 13.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200413_20200413 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:06 13/04/2020
Điểm tin giao dịch 10.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200413_20200410 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:41 10/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ VNG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200410_20200410 – Danh sach...
16:23 10/04/2020
Điểm tin giao dịch 09.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200410_20200409 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 09/04/2020
Điểm tin giao dịch 08.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200408_20200408 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:46 08/04/2020
HOSE: Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 31/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 31/03/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200408_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T04.2020.pdf 20200408_Form_Factsheet_Sector_VN_T04.2020.pdf
14:22 08/04/2020
Điểm tin giao dịch 07.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200407_20200407 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:59 07/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200407_Thông báo thay đổi...
14:36 07/04/2020
Điểm tin giao dịch 06.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200406_20200406 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:27 06/04/2020
Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200406_20200406 –...
05:56 06/04/2020
Điểm tin giao dịch 03.04.2020
3.    Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 HUB HUB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 24/04/2020. 2 ITC...
17:58 03/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200403_Thông báo thay đổi...
14:15 03/04/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ SII
Sở GIao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200401_20200401...
17:57 01/04/2020
Điểm tin giao dịch 01.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200401_20200401 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:18 01/04/2020
English
Bản quyền nội dung thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín.