VTSS:QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
Quyết định bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ Công Ty CPCK Việt Tín
15:25 15/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ III 2019.
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý III-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý III 2019 VTSS
09:09 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II 2019 .
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý II-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý II 2019 VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BCÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HĐ KIỂM TOÁN NĂM 2019.
(21/06/2019) Công bố công ty kiểm toán đã ký HĐ kiểm toán năm 2019. VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2019.
(24/04/2019) Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2019. VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018.
(19/04/2019) Báo cáo thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I 2019 .
(19/04/2019) Báo cáo Tài Chính Quý I-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý I 2019 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO LỢI NHUẬN 2018
(29/03/2019) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2018 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ IV 2018
(18/01/2019) Báo cáo Tài Chính quý IV 2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV 2018VTSS
09:04 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2018 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
(14/08/2018) Báo cáo Tài Chính giữa niên độ – Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2018và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CTY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018
(27/06/2018) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng với Cty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HỌP THÁNG 4 NĂM 2018 VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CPCK VIỆT TÍN
(26/04/2018) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên họp tháng 4 năm 2018 — Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CPCK Việt Tín VTSS
09:02 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I2018
(19/04/2018) Báo cáo Tài Chính quý I2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý I2018VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(16/04/2018) Báo cáo thường niên năm 2017 VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN 2017
(29/03/2018) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2017 VTSS
09:00 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ IV NĂM 2017.
(19/01/2018) Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý IV năm 2017 VTSS
08:56 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN VỀ VIỆC ‘BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG’
(02/01/2018) VTSS: Quyết định của Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín về việc ‘Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng’ VTSS
08:55 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ III NĂM 2017
(18/10/2017) ‘Báo cáo tài chính quý III năm 2017’ _ ‘Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý III năm 2017’ VTSS
08:54 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ – BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2017
(14/08/2017) Báo cáo tài chính giữa niên độ _ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính _ Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2017 VTSS
08:53 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2.2017
(18/07/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2. 2017 VTSS
08:52 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2017
(22/06/2017) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
(27/04/2017) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017.
NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017. (19/04/2017) Báo cáo tài chính quý I năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý I năm 2017 VTSS
08:50 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(14/04/2017) Báo cáo thường niên năm 2016 VTSS
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016
BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 (29/03/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 — CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 và BÁO CÁO TỶ LỆ...
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016
(19/01/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016 VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA UBCK VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
(12/12/2016) Quyết định của UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần góp vốn của Công ty CPCK Việt Tín VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016
(18/10/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016 VTSS
08:47 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
30/09/2016) Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng VTSS
08:46 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN; BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ BÁN NIÊN 2016
(12/08/2016) Báo cáo tài chính bán niên — báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016 — Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016VTSS
08:45 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016
(19/07/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN (01/07/2016) Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(28/04/2016) Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016
(19/04/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016 VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(12/04/2016) Báo Cáo Thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:42 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tình Hình Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:40 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/01/2016) Báo Cáo Tài chính Quý IV năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/10/2015) Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(02/10/2015) Quyết định thay đổi cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:38 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015
(14/08/2015) BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 — và BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015 VTSS
08:37 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
21/07/2015) Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015
(20/07/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015
(20/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 — BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015 VTSS
08:35 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( ĐÃ KIỂM TOÁN) VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014
(01/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( đã kiểm toán) và BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014 VTSS
08:34 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN
(20/01/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN VTSS
08:33 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
(02/02/2015) BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
08:32 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐẾN 30/6/2019 CỦA VTSS , BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐẾN 6/2019 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN 2019.
(14/08/2019) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính đến 30/6/2019 của VTSS – – Báo cáo tài chính giữa niên độ đến 6/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2019 VTSS
09:09 30/06/2019
VTSS:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
(06/08/2019) Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phầnVTSS
09:08 30/06/2019
Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ
QD bo nhiem Kiem toan noi bo – Do Thi Thu HoaiTải xuống
11:24 06/11/2018
Phố Wall lập kỷ lục mới
Chứng khoán Mỹ ngày 19/2 lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ. Chốt phiên giao dịch ngày 19/2, S&P 500 tăng hơn 0,5% lên 3.386 điểm, vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước...
07:52 20/02/2020
Chứng khoán ngày 20/2: Thời điểm nhạy cảm
Hôm nay, ngày đáo hạn hợp đồng tương lai có thể là tác nhân chính khiến VN-Index biến động mạnh, đặc biệt trong phiên ATC. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh của nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn như BID,...
01:07 20/02/2020
Chứng khoán dứt mạch giảm
VN-Index trở lại sắc xanh nhờ nhịp hồi vào cuối phiên, nhưng xu hướng chính vẫn là trạng thái giao dịch thận trọng. Sau ba phiên giảm liên tiếp, sắc xanh đã trở lại với thị trường chứng khoán trong...
16:44 19/02/2020
Sabeco và Habeco gặp khó
“Chắc em về quê tìm việc khác”, nhân viên một quán nhậu tên Nam nói. Chủ của em và những “ông lớn” sản xuất bia chắc cũng đang phải tính.  Nghị định 100 và virus corona là một cú giáng...
12:06 19/02/2020
Ba ưu tiên của Ủy ban chứng khoán năm 2020
Ngoài hoàn thành hệ thống văn bản cho Luật Chứng khoán, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban chứng khoán cho biết sẽ ưu tiên để vận hành hệ thống giao dịch mới và củng cố thị trường...
11:02 19/02/2020
Chứng khoán ngày 19/2: Rung lắc có thể dày đặc
VN-Index hôm nay có thể tiếp tục trong kênh giá đi ngang, được giới hạn bởi cận dưới 920-925 và cận trên 938-943 điểm. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp trên sàn TP HCM phần nào ảnh...
06:12 19/02/2020
KienlongBank rao bán 176 triệu cổ phiếu Sacombank
Kienlongbank rao bán lần hai 176 triệu cổ phiếu STB, vốn là tài sản đảm bảo của nhóm cá nhân có khoản nợ tại KienLongBank.  Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) muốn bán số cổ phiếu tương đương 9,4% vốn điều...
16:53 18/02/2020
Chứng khoán mất mốc 930 điểm
VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp, về dưới ngưỡng 930 điểm với trạng thái phân hóa tăng cao ở nhóm cổ phiếu “trụ”. Diễn biến tiêu cực trong phiên đầu tuần tái diễn trong hôm nay (18/2). VN-Index mở...
15:58 18/02/2020
Doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả sau cổ phần hoá
Bình quân lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá tăng từ 12,4% lên 15,4%. Theo thống kê của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam về hoạt động...
09:55 18/02/2020
Chứng khoán ngày 18/2: Giằng co trong biên độ hẹp
VN-Index chưa đủ lực vượt qua vùng kháng cự khi nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn suy yếu, nên trạng thái sắp tới là giằng co mạnh. Áp lực từ quá trình suy yếu của nhóm cổ phiếu Vingroup và...
07:44 18/02/2020
Chứng khoán giảm điểm
Phiên giao dịch đầu tuần đã kết thúc trong sắc đỏ, giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp nhưng biên độ chỉ ở mức một con số. Như dự báo của giới phân tích, nhịp giao dịch thận trọng, giằng...
16:36 17/02/2020
Đại gia thủy sản An Giang chuyển cổ phiếu lên sàn Hà Nội
Sau khi bị HoSE hủy niêm yết, cổ phiếu AGF giao dịch trên UPCoM từ đầu tuần sau với giá tham chiếu 2.900 đồng. Quyết định đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM được ban lãnh đạo Công ty...
15:30 17/02/2020
Chứng khoán tuần này tích luỹ trong vùng 920-950 điểm
VN-Index được dự báo tiếp tục xu hướng phục hồi trong biên độ hẹp khi chưa có thông tin tích cực hỗ trợ.  Chứng khoán trong nước chốt phiên giao dịch cuối tuần qua tại 937,45 điểm, quay đầu giảm...
01:35 17/02/2020
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ
Thông tin Nhà Trắng đang cân nhắc ưu đãi thuế để người dân mua cổ phiếu đã kéo Wall Street lên.  Chốt phiên hôm qua (14/2), chỉ số S&P 500 tăng 0,18% lên 3.380 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,2% lên...
08:49 15/02/2020
Chứng khoán dứt chuỗi tăng điểm
VN-Index trở lại sắc đỏ sau ba phiên tăng liên tiếp, với biên độ giảm chưa tới một điểm.  Như dự báo trước đó, xu hướng chính trong phiên hôm nay (14/2) tiếp tục là trạng thái giằng co. Thị...
16:23 14/02/2020
Virus corona làm đảo lộn mọi dự báo
Giữa tháng 1, các nhà quản lý quỹ vẫn lạc quan khi tỷ trọng đầu tư cổ phiếu trong danh mục lên cao nhất 17 tháng nhưng rồi nCoV xuất hiện. SSI Research nhận định, nếu không có dịch viêm...
07:46 14/02/2020
Chứng khoán ngày 14/2: Tiếp tục đi ngang
Giới phân tích dự báo xu hướng chính của VN-Index trong phiên cuối tuần sẽ là trạng thái giằng co và tích lũy trong khoảng 920-940 điểm. Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, sự giằng co đã quay lại...
07:36 14/02/2020
Chứng khoán giao dịch thận trọng
VN-Index giữ sắc xanh phiên thứ ba liên tiếp, nhưng biên độ tăng chỉ hơn nửa điểm. Khác với hai phiên đầu tuần, dù tăng điểm, xu hướng chính trong phiên hôm nay (13/2) là giảm. VN-Index mở cửa trong...
17:03 13/02/2020
Chứng khoán Mỹ lại lên đỉnh
Tin tức dịch viêm phổi đang dần được kiểm soát giúp nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào cổ phiếu, kéo Wall Street lên cao. Chốt phiên ngày hôm qua (12/2), chỉ số DJIA tăng 0,94% lên 29.550 điểm....
08:44 13/02/2020
Chứng khoán ngày 13/2: Đà tăng có thể chững lại
Áp lực bán chốt lời mạnh lên vào cuối phiên hôm qua là dấu hiệu cảnh báo VN-Index hôm nay có thể chững lại, thậm chí quay đầu giảm. Chứng khoán trong nước củng cố đà hồi phục sau hai phiên...
06:38 13/02/2020
Các nhà quản lý quỹ kiếm tỷ USD nhờ chứng khoán
15 nhà quản lý quỹ hàng đầu kiếm 12 tỷ USD trong 2019, nhiều hơn số JP Morgan Chase trả cho tất cả 56.000 nhân viên ngân hàng đầu tư. 5 trong số đó là Chris Hohn, Jim Simons, Ken...
01:06 13/02/2020
Chứng khoán tăng phiên thứ hai liên tiếp
VN-Index hôm 12/2 tiến gần vùng kháng cự 940 điểm, với thanh khoản gia tăng. Sắc xanh tiếp tục là màu chủ đạo của thị trường trong phiên hôm nay, khi VN-Index giữ trên tham chiếu toàn bộ thời gian...
16:37 12/02/2020
Phố Wall tiếp tục lập kỷ lục
S&P 500 và Nasdaq lên đỉnh mới trong phiên hôm qua, khi nhà đầu tư bớt lo ngại về tác động của virus corona với kinh tế Mỹ. Chốt phiên giao dịch ngày thứ ba (11/2), S&P 500 tăng 0,2%...
09:36 12/02/2020
Chứng khoán ngày 12/2: Cơ hội không dành cho số đông
Số lượng cổ phiếu tăng tương đối ít nên VNDS cho rằng nhà đầu tư nên kiên nhẫn tích luỹ trong giai đoạn thị trường đi ngang.  Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá trong phiên giao dịch hôm qua...
06:12 12/02/2020
Chứng khoán tăng điểm
VN-Index hôm 11/2 trở lại sắc xanh sau phiên giảm mạnh đầu tuần, nhưng thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Trái ngược với trạng thái tiêu cực phiên đầu tuần, phiên hôm nay khởi đầu với đà tăng điểm...
16:09 11/02/2020
Chủ tịch Yeah1 muốn bán vốn cho đối tác chiến lược
YEG lập tức tăng trần ngay trong phiên giao dịch sáng nay khi ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) – Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đăng...
11:11 11/02/2020
Chứng khoán ngày 11/2: Tích luỹ trong vùng 920-940 điểm
Vn-Index được dự báo giằng co mạnh và tích luỹ để ổn định mặt bằng giá mới sau phiên giảm mạnh. Thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực trong phiên đầu tuần khi VN-Index đi dưới tham chiếu suốt...
07:48 11/02/2020
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq hôm qua lập đỉnh, khi người Trung Quốc đi làm lại và các nhà máy dần mở cửa sau đợt nghỉ Tết kéo dài. Chốt phiên đầu tuần (10/2), chỉ số DJIA tăng 0,6%...
07:40 11/02/2020
Chứng khoán giảm mạnh
Sắc đỏ lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu khiến VN-Index mất hơn 10 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Phiên hôm nay, Vn-Index dành toàn bộ thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Áp lực bán trở lại...
16:23 10/02/2020
Chứng khoán tuần này có thể giằng co mạnh
VN-Index bước vào vùng kháng cự 940 điểm giữa lúc không có nhiều thông tin hỗ trợ, nên khả năng sẽ sớm điều chỉnh trở lại. Tuần qua, chứng khoán trong nước có hai phiên giảm và ba phiên tăng...
00:33 10/02/2020
Ngành hưởng lợi trong dịch nCoV
Dịch nCoV có thể khiến một số ngành hưởng lợi, dù ngắn hạn, như vật tư y tế, thương mại điện tử, giải trí trực tuyến.  20/1, khi Trung Quốc công bố mối đe dọa của dịch virus 2019-nCov gây...
09:12 09/02/2020
Khối ngoại tranh thủ ‘xả hàng’ đầu tháng 2
Khối ngoại chỉ mua ròng duy nhất trong phiên giao dịch đầu tuần, khi VN-Index giảm điểm mạnh nhất.  Ảnh hưởng của dịch viêm phổi lên thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm đáng kể trong tuần đầu tháng...
08:53 09/02/2020
Phố Wall lại dứt mạch tăng điểm
Các cổ phiếu sụt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ sáu khi nhà đầu tư lo ngại ảnh hưởng của nCoV với kinh tế Trung Quốc có thể vượt xa dự báo. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt...
08:25 08/02/2020
Chứng khoán vượt mốc 940 điểm
VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp và đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần tại 940,75 điểm. Thị trường chứng khoán hôm nay giằng co mạnh quanh tham chiếu đúng như dự đoán của nhiều nhóm phân...
15:40 07/02/2020
Trường Hải phát hành trái phiếu 2.000 tỷ đồng
Hai nhà đầu tư tổ chức vừa mua trọn lô trái phiếu do công ty của ông Trần Bá Dương phát hành đầu năm.  Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa thông báo phát hành 2.000 trái...
11:57 07/02/2020
Chứng khoán Mỹ tăng bốn phiên liên tiếp
Việc Trung Quốc giảm nửa thuế cho hàng Mỹ được đánh giá đã kéo cao niềm tin nhà đầu tư trong bối cảnh dịch viêm phổi bùng phát. Chốt phiên hôm qua (6/2), chỉ số DJIA tăng 0,3% lên 29.379...
07:56 07/02/2020
Chủ tịch Novaland muốn mua 10 triệu cổ phiếu NVL
Ngay sau khi gửi đơn kêu cứu tới Bộ Xây dựng, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Novaland đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu NVL. Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc...
22:00 06/02/2020
Chứng khoán khởi sắc
VN-Index tăng gần 13 điểm, tiệm cận mốc 940 điểm nhờ lực đẩy đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. Chứng khoán trong nước mở cửa phiên giao dịch hôm nay (6/2) với tâm lý thận trọng khi...
16:20 06/02/2020
Tự doanh các công ty chứng khoán mua bán như thế nào
Sau bốn năm bán ròng liên tiếp từ 2014 đến 2018, bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán đã mua ròng trở lại trong năm 2019. Tự doanh là hoạt động mà công ty chứng khoán đóng vai...
11:52 06/02/2020
Chứng khoán Mỹ trở lại ngưỡng kỷ lục
Phố Wall tăng mạnh trong phiên thứ tư khi các dữ liệu về tình hình hoạt động của nền kinh tế khả quan, lấn át nỗi sợ virus corona. Chốt phiên giao dịch ngày thứ tư, chỉ số công nghiệp...
07:56 06/02/2020
Chứng khoán ngày 6/2: Nguy cơ kiểm định vùng đáy
Hai phiên thử thách không thành công vùng kháng cự 936 điểm khiến thị trường đối mặt nguy cơ giảm trong ngắn hạn. Chứng khoán trong nước hồi phục tốt khi mở cửa phiên giao dịch hôm qua (5/2),  sau...
05:08 06/02/2020
Cổ phiếu ngành dược đồng loạt giảm do áp lực chốt lời
Sắc đỏ lan rộng trong nhóm cổ phiếu dược phẩm sáng 5/2 sau chuỗi phiên tăng giá đi ngược thị trường trước đó. Cổ phiếu DHG đến cuối phiên sáng giảm 5%. Dược Hậu Giang cũng là doanh nghiệp dược...
13:54 05/02/2020
Wall Street bật tăng
Nasdaq hôm qua lập kỷ lục mới, còn S&P 500 có phiên tăng mạnh nhất trong 6 tháng, do lo ngại về kinh tế Trung Quốc lắng xuống. Chỉ số DJIA chốt phiên hôm qua (4/2) tăng 407,8 điểm, tương...
08:39 05/02/2020
Chứng khoán ngày 5/2: ‘Còn tiền là còn cơ hội’
Nhiều công ty chứng khoán dự đoán VN-Index tiếp tục tăng trong phiên hôm nay nhưng khuyến nghị nhà đầu tư chỉ mua thăm dò phòng rủi ro. Áp lực bán tháo suy yếu giúp thị trường chứng khoán hồi...
01:56 05/02/2020
5 nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2020
Một trong năm ưu tiên hàng đầu của Bộ Tài chính năm 2020 là hoàn thành các nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi. Tại lễ đánh cồng khai trương giao dịch đầu năm Canh Tý, Thứ trưởng...
23:03 04/02/2020
Chứng khoán trở lại sắc xanh
VN-Index hôm nay (4/2) tăng điểm phiên đầu tiên của năm Canh Tý, sau ba ngày giảm sâu trước đó. Chứng khoán 4/2 mở cửa với tâm lý thận trọng từ nhà đầu tư, sau ba phiên thị trường lao...
15:57 04/02/2020
Chứng khoán Trung Quốc tăng trở lại
Sau phiên lao dốc mạnh hôm qua (3/2) vì lo ngại tác động của virus corona, chứng khoán Trung Quốc hôm nay đã hồi phục. Chỉ số Shanghai Composite sáng nay tăng 0,7%, còn Shenzen Composite tăng 0,93%. Diễn biến...
10:58 04/02/2020
Chứng khoán ngày 4/2: Tâm lý nhà đầu tư dần được cải thiện
Sự phục hồi của thị trường trong phiên đầu tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư cải thiện nhưng xu hướng giảm vẫn còn. Diễn biến tiêu cực hai phiên cuối tuần trước được tái diễn trong phiên ngày...
09:40 04/02/2020
Phố Wall phục hồi
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại trong phiên ngày thứ hai nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ và sự phục hồi trong hoạt động sản xuất. Chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số công nghiệp Dow...
07:50 04/02/2020
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán: Thị trường đã phản ứng thái quá vì virus corona
Ông Trần Văn Dũng cho rằng nhà đầu tư đã phản ứng thái quá và kỳ vọng thị trường hồi phục khi dịch nCoV đạt đỉnh, như từng xảy ra với SARS, H5N1. Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/2,...
05:00 04/02/2020
Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu hơn 5 tỷ USD
Chuỗi điện thoại và điện máy dự kiến đóng góp khoảng 80%, giúp Thế Giới Di Động lần đầu vượt mốc doanh thu 5 tỷ USD. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)...
04:57 04/02/2020
Cổ phiếu dược phẩm tăng mạnh
Trái ngược với cảnh ảm đạm của thị trường chung, các cổ phiếu ngành dược tăng mạnh, thậm chí có mã tăng trần nhiều phiên. Thị trường chứng khoán mở đầu năm Canh Tý trong sắc đỏ với đà giảm...
13:49 03/02/2020
Chứng khoán thu hẹp đà giảm
VN-Index thu hẹp đà giảm vào cuối phiên giao dịch hôm nay (3/2), so với mức giảm gần 44 điểm đầu giờ sáng. Diễn biến tiêu cực hai phiên cuối tuần trước được tái diễn trong phiên đầu tuần khi...
09:56 03/02/2020
Tương lai ảm đạm của thị trường chứng khoán
TRUNG QUỐC Sau Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ mở cửa đầu tuần sau với ám ảnh bán tháo vì nCoV dù giới chức kêu gọi bình tĩnh. Thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ hoạt động...
12:34 02/02/2020
Khối ngoại mua ròng gần 2.000 tỷ trong tháng 1
Khối ngoại ngắt mạch 6 tháng bán ròng liên tiếp nhờ lực cầu mạnh trong những phiên giáp Tết Nguyên đán. Chứng khoán trong nước tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch hôm qua (31/1) do tâm lý nhà...
06:20 01/02/2020
Bình quân mỗi ngày ACV thu 5 tỷ đồng lãi ngân hàng
ACV có khoảng 31.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 12 tháng, tăng mạnh so với đầu năm ngoái. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết tổng tài sản tính đến cuối năm...
06:04 01/02/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/01/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/01/2020). Nội dung...
16:44 31/01/2020
HOSE: Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 31/12/2019)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 31/12/2019) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200131_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T01.2020.pdf 20200131_Form_Factsheet_Sector_VN_T01.2020.pdf
16:30 31/01/2020
VN-Index xuống đáy một năm
Thị trường tiếp tục giảm mạnh do nhà đầu tư bị ảnh hưởng tâm lý từ diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Vũ Hán. Chốt phiên giao dịch hôm nay (31/1), VN-Index giảm 2,39% xuống 936,6 điểm –...
16:20 31/01/2020
Vinamilk báo lãi 10.550 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 của Vinamilk đạt hơn 10.550 tỷ đồng, cao nhất từ khi thành lập đến nay. Kết quả kinh doanh quý cuối năm 2019 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) diễn...
14:50 31/01/2020
Công ty nông nghiệp của Bầu Đức lỗ hơn 2.300 tỷ đồng
Chi phí lãi vay và đánh giá lại các tài sản không hiệu quả khiến HAGL Agrico kéo dài chuỗi kinh doanh không có lãi quý thứ 6 liên tiếp. Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh...
12:10 31/01/2020
Chứng khoán Mỹ tăng điểm
Các chỉ số chính phố Wall giảm mạnh đầu phiên giao dịch do những lo ngại về dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng sau đó lấy lại sắc xanh. Chốt phiên giao dịch ngày thứ năm (30/1), chỉ số công...
08:03 31/01/2020
Khối ngoại ‘xả hàng’ chứng khoán phiên đầu năm
Nhà đầu tư nước ngoài bán hơn 2,5 triệu đơn vị, góp phần khiến VN-Index mất gần 32 điểm trong phiên giao dịch đầu năm Canh Tý. Thị trường chứng khoán trong nước vừa có phiên rung lắc dữ dội...
21:10 30/01/2020
Chứng khoán giảm mạnh nhất một năm
VN-Index kết thúc phiên đầu tiên của năm Canh Tý mất hơn 3,2%, lần gần nhất chỉ số giảm mạnh hơn mức này là tháng 11/2018. Chốt phiên giao dịch ngày 30/1, VN-Index giảm hơn 3,2%, xuống dưới ngưỡng 960...
15:44 30/01/2020
Chứng khoán mở cửa năm Canh Tý trong sắc đỏ
Thị trường lao dốc sáng 30/1 – phiên đầu tiên năm Canh Tý, về dưới ngưỡng 960 điểm, do hiệu ứng tâm lý từ diễn biến chung của thế giới. Chốt phiên sáng ngày giao dịch đầu tiên của năm...
10:20 30/01/2020
Nhà đầu tư nội và ngoại giao dịch khác nhau ra sao?
Khối ngoại mua vào khi VN-Index lên cao, bán khi thị trường ở vùng trũng còn nhà đầu tư nội bán ra khi thị trường tăng cao và bắt đáy lúc giảm.  FiinGroup vừa có phân tích về diễn biến...
09:30 30/01/2020
S&P 500 giảm điểm vì Fed
Chứng khoán Mỹ hôm qua (29/1) diễn biến trái chiều, khi S&P 500 đi xuống, còn DJIA và Nasdaq đi lên.  Chốt phiên thứ năm, chỉ số S&P 500 mất 0,09% xuống 3.273 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,06% lên 9.275...
08:20 30/01/2020
Chứng khoán Mỹ lao dốc vì virus corona
Wall Street hôm qua (27/1) có phiên giao dịch tệ nhất gần 4 tháng vì lo ngại kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán. Chốt phiên hôm qua, chỉ số DJIA giảm 1,57% về...
09:02 28/01/2020
Chứng khoán Việt Nam khi nào được nâng hạng?
VDSC và Mirae Asset dự đoán Việt Nam được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong giai đoạn 2022-2023, trong khi BSC cho rằng sớm nhất là trước 2025. Trong đợt đánh giá mới nhất của Morgan Stanley...
09:01 28/01/2020
Tài chính toàn cầu chao đảo vì dịch viêm phổi Vũ Hán
Nếu số người chết vì viêm phổi gia tăng và dịch lan rộng, giới phân tích dự báo các thị trường tài chính sẽ tiếp tục đi xuống. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong, vốn đã bị...
09:00 27/01/2020
‘Hiệu ứng tháng Giêng’ của chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán Việt Nam đang kiểm định thuật ngữ “hiệu ứng tháng Giêng” khi có 12 trong 19 năm tăng điểm vào tháng đầu năm mới. “Hiệu ứng tháng Giêng” (January Effect) là thuật ngữ nói về sự tăng trưởng...
08:58 25/01/2020
Wall Street đi xuống vì virus corona từ Trung Quốc
Chứng khoán Mỹ hôm qua (21/1) giảm điểm do Mỹ xuất hiện ca nhiễm virus corona đầu tiên và IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu. Chốt phiên, chỉ số DJIA mất 0,52%, về 29.196 điểm. S&P 500 mất...
07:54 22/01/2020
Chứng khoán có thể gặp áp lực trong phiên cuối năm Kỷ Hợi
Phiên giao dịch ngày 28 Tết được đánh giá có thể chịu áp lực rung lắc nhẹ, nhưng triển vọng sau Tết vẫn duy trì ở mức tích cực. VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1 với đà tăng...
07:50 22/01/2020
Chứng khoán tăng mạnh
Trong phiên giao dịch áp chót trước khi nghỉ Tết, VN-Index tăng gần 8 điểm,  tiến gần ngưỡng kháng cự 990 điểm. Khác với trạng thái giằng co phiên đầu tuần, thị trường mở cửa phiên giao dịch hôm nay...
16:18 21/01/2020
Sabeco lãi kỷ lục hơn 5.300 tỷ đồng
Ban lãnh đạo Sabeco cho rằng đầu tư nhiều vào tiếp thị và hỗ trợ bán hàng là động lực giúp lợi nhuận năm 2019 cao kỷ lục. Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát...
13:52 21/01/2020
VPBank lãi trước thuế hơn 10.000 tỷ đồng
VPBank ghi danh vào nhóm nhà băng lãi trên 10.000 tỷ trong năm 2019, với động lực chính đến từ hoạt động tín dụng. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý cuối...
11:30 21/01/2020
Techcombank báo lãi kỷ lục 12.800 tỷ đồng
Lợi nhuận Techcombank tăng trưởng 20%, nhờ vào tăng lãi thuần và giảm đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.  Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với...
11:18 21/01/2020
Coteccons giảm phân nửa lợi nhuận
Luỹ kế lợi nhuận sau thuế cả năm của Coteccons đạt 710 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh thu thuần...
10:42 21/01/2020
Chứng khoán ngày 21/1: Dòng tiền có thể yếu dần ngày cận Tết
Hầu hết công ty chứng khoán vẫn giữ khuyến nghị tích cực về xu hướng sau kỳ nghỉ lễ, nhưng cảnh báo dòng tiền những ngày trước Tết có thể tiếp tục giảm. Thị trường chứng khoán kết thúc phiên...
06:52 21/01/2020
Chứng khoán tăng giảm trái chiều
Các cổ phiếu lớn phân hóa mạnh, đặc biệt là nhóm ngân hàng, khiến hai chỉ số VN-Index và VN30-Index kết phiên tăng giảm ngược chiều. Trái ngược với đà tăng mạnh tuần trước, thị trường mở cửa phiên giao...
15:48 20/01/2020
Công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng nhận gần 56 triệu cổ phiếu VIC
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nhận gần 56 triệu cổ phiếu Vingroup từ 5 cá nhân, với mục đích góp thêm vốn vào doanh nghiệp. Giao dịch được thực hiện ngoài sàn giao dịch ngày...
11:34 20/01/2020
Lợi nhuận ngân hàng năm 2020 ra sao?
SSI Research dự báo lãi trước thuế năm 2020 của các ngân hàng có thể tăng 22,5% nhờ sự phục hồi tại một số ngân hàng, bancassurance và thu nhập từ phí. Trong đó, các ngân hàng được dự báo...
09:26 20/01/2020
Chứng khoán kỳ vọng tiếp tục tăng trong tuần trước Tết
Các công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index có thể tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 990 trong tuần trước Tết, nối tiếp đà tăng mạnh từ tuần trước. Thị trường đã có tuần giao dịch tích cực, với...
06:45 20/01/2020
Trái chiều dự báo tăng trưởng lợi nhuận 2020
BVSC, VNDIRECT dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm nay được cải thiện, trong khi Chứng khoán Everest cho rằng chỉ số này giảm từ 12% xuống 10%. Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Công ty cổ phần...
10:20 19/01/2020
Khối ngoại mua ròng gần 1.400 tỷ đồng từ đầu năm
Nhà đầu tư nước ngoài ba tuần liên tiếp duy trì trạng thái mua ròng trên sàn TP HCM với giá trị 1.363 tỷ đồng. Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, khối ngoại chỉ bán...
09:20 19/01/2020
Phố Wall có tuần tăng điểm kỷ lục
Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ tăng xấp xỉ 2% trong tuần ngày, trong đó S&P 500 có hiệu suất tích cực nhất từ tháng 8/2019. Các cổ phiếu tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên...
10:15 18/01/2020
PNJ vượt kế hoạch lợi nhuận
Cả năm PNJ lãi hơn 1.190 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch đề ra.  Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần tăng...
03:00 18/01/2020
VCB tiếp tục lập đỉnh mới
VCB đạt 94.500 đồng một cổ phiếu, tăng 3,6% so với lần lập đỉnh gần nhất cách đây chưa đầy ba tháng.  Chốt phiên giao dịch hôm nay (17/1), cổ phiếu VCB tăng 5,6% so với giá đóng cửa ngày...
22:20 17/01/2020
Chứng khoán tăng phiên thứ tư liên tiếp
VN-Index tích lũy thêm 10,42 điểm sau một phiên giảm và bốn phiên tăng trong tuần này. Thị trường chứng khoán được kỳ vọng kéo dài mạch tăng sau khi bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng 970 điểm trong phiên...
17:30 17/01/2020
Vốn hóa công ty mẹ Google vượt 1.000 tỷ USD
Cổ phiếu Alphabet hôm qua lập đỉnh mới khi tăng 0,76%, kéo vốn hóa công ty lên 1.000 tỷ USD. 3 tháng qua, cổ phiếu đại gia công nghệ này đã tăng gần 17%. Con số này từ đầu năm...
08:38 17/01/2020
FiinGroup: Thanh khoản thị trường năm 2020 có thể cải thiện
Thanh khoản thị trường chứng khoán năm nay có thể tăng nhờ sự trở lại của dòng vốn ngoại và định giá thị trường hấp dẫn hơn. Theo thống kê từ FiinGroup, giá trị giao dịch bình quân ngày trên cả...
10:48 16/01/2020
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh nhờ thỏa thuận Mỹ – Trung
DJIA lần đầu chốt phiên trên 29.000 điểm và S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục sau khi Mỹ – Trung ký thỏa thuận thương mại sơ bộ. Chỉ số DJIA hôm qua tăng 0,31% lên 29.030 điểm. S&P...
07:50 16/01/2020
Chứng khoán ngày 16/1: Đối diện ngưỡng cản 970 điểm
Một số công ty chứng khoán dự báo thị trường sẽ gặp áp lực điều chỉnh khi tiếp cận vùng kháng cự giữa lúc dòng tiền yếu ớt. Phiên giao dịch hôm qua (15/1) giằng co quyết liệt trong bối...
04:10 16/01/2020
Chứng khoán giằng co quyết liệt
VN-Index bật mạnh trong những phút cuối phiên và đóng cửa với mức tăng 0,56 điểm so với tham chiếu. Thị trường chứng khoán hôm nay giằng co quyết liệt trong bối cảnh dòng tiền chảy vào các nhóm cổ...
15:54 15/01/2020
Chứng khoán ngày 15/1: Thanh khoản dần cạn kiệt
Thanh khoản yếu mang tính chu kỳ đang là yếu tố chính kìm hãm thị trường vượt qua 970 điểm. Sau phiên giảm đầu tuần, chứng khoán trong nước trở lại sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch....
06:05 15/01/2020
Ông Lê Phước Vũ muốn mua thêm 3 triệu cổ phiếu Hoa Sen
Chủ tịch HĐQT Hoa Sen đăng ký mua cổ phiếu sau tuyên bố HSG sẽ lên vùng giá 20.000 đồng, thậm chí 30.000 đồng. Ông Vũ cho biết giao dịch này nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ. Nếu...
01:10 15/01/2020
Chứng khoán VNDIRECT thay Tổng giám đốc
Ông Đỗ Ngọc Quỳnh đảm nhiệm chức Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thay bà Phạm Minh Hương từ ngày 15/1. Quyết định bổ nhiệm được thông qua chiều 14/1. Bà Phạm Minh Hương rời...
00:40 15/01/2020
Chứng khoán tăng nhẹ
VN-Index tăng 1,16 điểm trong phiênl hôm nay nhờ lực đẩy của cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Sau những phút đầu đi xuống, thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao...
15:50 14/01/2020
IFC không còn là cổ đông lớn của VietinBank
Nhóm nhà đầu tư IFC đã bán hơn 55,7 triệu cổ phiếu CTG, không còn là cổ đông lớn tại VietinBank. Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Quỹ đầu tư cấp vốn (IFC Capitalization Fund) đã bán tổng...
10:10 14/01/2020
Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục
Sự lạc quan vào thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung Quốc và mùa công bố báo cáo tài chính đã kéo Wall Street lên đỉnh phiên đầu tuần. Chốt phiên hôm qua (13/1), chỉ số DJIA tăng 0,29% lên...
08:12 14/01/2020
Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN
Ngày 17/2/2020, Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đã được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội nghị các nhóm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ASEAN diễn ra từ ngày 15...
12:21 18/02/2020
Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 03/02/2020 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây là một trong những...
16:53 03/02/2020
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg.
Sáng ngày 20/1/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VSD với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg. Tham dự Lễ Ký kết MOU, về phía khách mời có Ông Marc de...
17:12 20/01/2020
UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 3/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng...
08:58 03/01/2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020
Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội. Tới dự Lễ đánh cồng có đồng...
16:05 02/01/2020
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Nhân dịp năm mới 2020, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức,...
09:11 31/12/2019
UBCKNN công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
Chiều ngày 16/12/2019, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa...
17:30 17/12/2019
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung…
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK Thực hiện chương trình xây dựng văn bản...
15:23 29/11/2019
Chứng khoán có Luật mới sau hơn 10 năm
Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 445/450 đại biểu tán thành chiếm 92,13%. Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, quy định các hoạt động...
16:07 26/11/2019
Họp song phương lần thứ 8 giữa UBCK Việt Nam và UBCK Lào về hợp tác trong ngành chứng khoán
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) và Ủy ban Chứng khoán Lào (LSCO), ngày 18/11/2019, hai cơ quan đã tổ chức cuộc họp song phương thường niên lần...
09:14 20/11/2019
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Trọng Phát
Ngày 14/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ: KV3, p. Nguyễn Văn Cừ, tp. Quy Nhơn,...
10:59 19/11/2019
UBCK nhận được báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu và chứng quyền của CTCP Hà Đô
Ngày 13/11/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền theo Công bố thông tin về kết quả số 931/CV-CTHĐ ngày 13/11/2019 của Công ty...
10:58 19/11/2019
UBCK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính...
16:05 07/11/2019
UBCKNN thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020 cụ thể như sau: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ Tết...
12:10 07/11/2019
Bộ Tài chính ban hành VBHN số 48 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán và VBHN số 47
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm...
12:08 07/11/2019
UBCKNN tổ chức Đào tạo kiến thức về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên theo hướng dẫn của tổ chức ISO và Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế...
12:05 07/11/2019
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và...
09:27 07/11/2019
THÔNG BÁO MỜI THẦU
–     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).–     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt...
17:11 18/02/2020
“Hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán”
Được coi là “hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) giữ một vai trò quan trọng trong vận hành thị trường. Nhân dịp đầu Xuân năm mới,...
14:54 30/01/2020
” Nỗ lực tối đa để hỗ trợ thị trường chứng khoán đón tuổi 20″
Vừa qua trên số báo đặc biệt Xuân Canh Tý của Thời báo Tài chính Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về những...
17:01 17/01/2020
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về...
16:57 16/01/2020
” VSD sẵn sàng chuẩn bị các công tác liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động “
Ngày 15/01/2020, trên số báo 255+256/2020 Tạp chí Chứng khoán Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về các công tác liên quan đến...
08:58 15/01/2020
Vừa qua trên kênh VITV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Tiến sĩ Nguyễn Sơn đã có chia sẻ về nghiệp vụ Giao dịch trong ngày và bán chứng khoán chờ về
Nội dung cụ thể như sau:(bắt đầu từ phút thứ 15:25) http://vitv.vn/tin-video/11-01-2020/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-11-01-2020/224294
09:06 14/01/2020
Ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD
Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7568/UBCKNN-PTTT về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD, cụ thể:1.      Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền...
08:59 03/01/2020
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày 25/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị lần này có sự hiện diện của Thứ trưởng...
19:00 27/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019
Ngày 26/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019 để tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có...
18:48 27/12/2019
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019
Chiều ngày 26/12/2019, Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản...
09:12 27/12/2019
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao...
09:04 26/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường, năm 2019, VSD đã đạt được những kết quả khả quan hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường
Ngày 24/12/2019, trên trang http://tapchitaichinh.vn có đăng bài: ” Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tích cực hỗ trợ thị trường”. Nội dung cụ thể như sau: Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang...
16:37 25/12/2019
Ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày 24/12/2019, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 213/QĐ-VSD ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân...
16:02 25/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các thành viên thị trường đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho TTCK vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư (NĐT)
Mới đây trên trang thoibaotaichinhvietnam.vn có bài viết “Gắn kết thành viên cùng hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển”. Nội dung cụ thể như sau: (TBTCVN) – Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thị trường chứng...
09:32 23/12/2019
VSD tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu CCP12 năm 2019
Từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Nguyễn Công Quang, Phó Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các...
16:13 12/12/2019
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu VSD tại Clearstream và các Sở Giao dịch chứng khoán châu Âu thành công tốt đẹp
Trong tuần từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn...
17:14 11/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam làm việc với J.P.Morgan
 Ngày 10/12/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp với đoàn cán bộ của J.P.Morgan do ông Sudhir Goel, Giám đốc điều hành khu...
16:45 11/12/2019
Ngày 10/12/2019, trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam có đăng bài của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Vận hành an toàn hệ thống thanh toán TPCP”. Nội dung cụ thể như sau:
 Với vai trò là tổ chức hạ tầng không thể thiếu của thị trường, 10 năm qua, VSD đã tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thị trường TPCP và xây dựng các quy chế,...
16:43 11/12/2019
Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng khoán phát triển
Mới đây trên báo Đầu tư Chứng khoán có đăng bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng...
13:30 09/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xác nhận quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 163). Trên cơ sở nội dung của Nghị định 163 và Thông báo số 284/TB-BTC ngày 19/03/2019 của...
16:55 05/12/2019
Công nghệ sẽ hỗ trợ cho nhiều sản phẩm chứng khoán mới
(ĐTCK) Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, hệ thống mới do VSD và các Sở GDCK đang xây dựng có tính năng cho phép thực hiện giao dịch trong...
14:31 05/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019
Vừa qua, từ ngày 29 – 30/11/2019, Ban chấp hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên VSD đã tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019 tại điểm trường Bản Yên (Khu Yên) của...
17:22 02/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019
Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019”. Tham dự hội nghị,...
09:08 26/11/2019
VSD tham dự Diễn dàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan
Trong thời gian từ ngày 12/11/2019 đến ngày 16/11/2019 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham gia Hội nghị diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại...
18:09 22/11/2019
VSD gặp gỡ và làm việc với Ngân hàng HSBC
Cập nhật: Thứ tư, 13/11/2019 Ngày 11/11/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp ông Tim Evans – tân Tổng giám đốc Ngân...
09:13 19/11/2019
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ Quỹ năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Ngày 08/11/2019, tại Thành phố Đà Lạt, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2019”. Đây là...
17:02 13/11/2019
Thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2020
Cập nhật: Thứ năm, 07/11/2019 Căn cứ Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và các ngày Lễ khác trong năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng...
17:01 13/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019
Cập nhật: Thứ tư, 06/11/2019 Ngày 02/11/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ về quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019 cho...
16:59 13/11/2019
ACS: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần...
10:35 12/11/2019
BID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên...
10:34 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán TDI
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán TDI cho...
10:32 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán NJC
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán NJC cho...
10:29 12/11/2019
KHD: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản...
10:27 12/11/2019
CPNJ1902: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức...
10:23 12/11/2019
CHPG1908: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức phát hành : Công ty...
02:28 12/11/2019
E1VFVN30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490 số 01/2014/GCNETF-VSD-490 ngày 11/11/2019 do giao dịch hoán đổi cho Công...
02:24 12/11/2019
TCB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1330/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết TCB, cụ thể: Tên chứng khoán:            Cổ...
02:20 12/11/2019
TD1949206: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1325/TB-SGDHN ngày 07/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, cụ thể: Tên chứng khoán:            Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 134/2019 Mã...
02:18 12/11/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200220.xls
15:29 20/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200219.xls
15:28 19/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200218.xls
15:30 18/02/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 01/2020
File đính kèm: 1.BC thang 1 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
14:58 18/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200217.xls
15:28 17/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200214.xls
15:35 14/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200213.xls
15:27 13/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200212.xls
16:00 12/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200211.xls
15:44 11/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200210.xls
15:29 10/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200206.xls
15:33 06/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200205.xls
15:30 05/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200204.xls
15:33 04/02/2020
Thị trường UPCoM tháng 1/2020: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 46 tỷ đồng
Tháng 1/2020, trên thị trường UPCoM có thêm 9 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) cổ phiếu mới; đồng thời có 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị...
15:07 04/02/2020
Cổ phiếu VINAFOR chào sàn HNX
Ngày 3/2/2020, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương giao dịch cổ phiếu VIF tại HNX. Đây là cổ phiếu đầu tiên được niêm yết trên HNX trong năm mới Canh Tý.TỔNG CÔNG TY...
17:34 03/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200203.xls
15:37 03/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200131.xls
16:02 31/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200130.xls
15:40 30/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200122.xls
15:40 22/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200121.xls
15:28 21/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200120.xls
17:14 20/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200117.xls
16:16 17/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200116.xls
15:30 16/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200115.xls
15:30 15/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200114.xls
15:30 14/01/2020
Quyết định về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ
Ngày 10/01/2020, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 25/QĐ-SGDHN về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ đối với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm:...
14:20 13/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2019
File đính kèm: 1.BC nam 2019 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam.pdf
11:05 13/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200110.xls
17:28 10/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 12/2019
File đính kèm: 1.BC thang 12 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:50 10/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 12/2019
File đính kèm: 1.BC thang 12 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:50 10/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200109.xls
15:30 09/01/2020
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà giao dịch cổ phiếu trên UPCoM
Ngày 7/1/2020, cổ phiếu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà – Mã chứng khoán: VHI– Số lượng chứng khoán đăng ký giao...
16:22 08/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200108.xls
15:30 08/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20190107.xls
16:18 07/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200106.xls
17:30 06/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200103.xls
15:33 03/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200102.xls
16:36 02/01/2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội
Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020. Tới dự...
16:30 02/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191231.xls
16:17 31/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191230.xls
16:38 30/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191227.xls
16:40 27/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191226.xls
16:10 26/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191225.xls
16:38 25/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191224.xls
16:30 24/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191223.xls
16:10 23/12/2019
Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019
Ngày 19/12/2019, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Thứ...
09:34 23/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191219.xls
16:15 19/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191218.xls
17:15 16/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191213.xls
16:46 13/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191212.xls
16:10 12/12/2019
Hội nghị “Tổng kết 10 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ”
Ngày 10/12/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 10 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ.Thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt chính thức đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch...
17:16 11/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191211.xls
16:47 11/12/2019
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 11/2019
File đính kèm: 1.BC thang 11 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:46 11/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191210.xls
17:18 10/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191206.xls
17:12 06/12/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191205.xls
16:04 05/12/2019
THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX THÁNG 11/2019: GIÁ TRỊ GIAO DỊCH BÌNH QUÂN GIẢM 17.3%
Tháng 11/2019, Sở GDCK Hà Nội có 1 mã hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 366 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,1...
16:02 05/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191204.xls
17:24 04/12/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 03/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191203.xls
16:05 03/12/2019
HNX và VSD phối hợp CTCK YUANTA tổ chức hội đạo chuyên đề về hợp đồng quyền chọn
Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp với CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam tổ chức buổi hội thảo chuyên đề với các CTCK thành viên về sản...
13:10 02/12/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 29/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191129.xls
17:00 29/11/2019
KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NGÀY 28/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191128.xls
15:29 28/11/2019
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH…
Ngày 27/1/2019, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 796/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...
17:03 27/11/2019
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ…
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 189/QĐ-SGDHN NGÀY 24/3/2017 CỦA...
17:00 27/11/2019
KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NGÀY 27/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191127.xls
16:00 27/11/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 26/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191126.xls
16:46 26/11/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 25/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191125.xls
16:43 25/11/2019
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công Ty Cổ Phần Pin Hà Nội do tập đoàn hoá chất Việt Nam sở hữu
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá,...
09:21 21/11/2019
HNX chấm điểm công bố thông tin và minh bạch các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCOM năm thứ 2: Nhiều doanh nghiệp thực thi tốt hơn
Ngày 8/11/2019, tại Phú Quốc, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2019” nhằm tổng kết hoạt động doanh nghiệp năm  2019 và kế hoạch triển khai năm 2020. Trong khuôn khổ hội nghị,...
09:34 18/11/2019
Sở GDCK Hà Nội tổ chức hội nghị thành viên 2019 và vinh danh 10 CTCK thành viên tiêu biểu 2018 – 2019
Ngày 7/11/2019, tại Phú Quốc, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị  thành viên thường niên năm 2019 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Ủy ban Giám sát...
09:31 18/11/2019
22,5 triệu cổ phiếu CTCP chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCOM
15:05 16/10/2019 Ngày 18/10/2019, 22,5 triệu cổ phiếu CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 225 tỷ đồng chính thức được giao dịch trên thị trường...
09:28 18/11/2019
NGÀY 28/10/2019, EVN THOÁI VỐN 40,75 TỶ ĐỒNG TẠI CTCP PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH
Ngày 28/10 tới đây, tại HNX, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CTCP Phong điện Thuận Bình (EVNTBW). Số lượng cổ phần thoái vốn là 4.075.000 cổ...
09:22 18/11/2019
4 Nhà đầu tư cá nhân mua hết 2,4 triệu cổ phần Công Ty Thương Mại Quảng Trị do UBND tỉnh Quảng Trị chào bán
Ngày 3/10/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND tỉnh Quảng Trị đã bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CTCP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị. Số lượng cổ phần chào...
09:19 18/11/2019
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (24/9/2009-24/9/2019)
Ngày 24/9/2019 là cột mốc quan trọng đối với thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt, đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển của thị trường. Trải qua quá trình 10 năm hoạt động, dưới sự chỉ...
01:57 12/11/2019
CỔ PHIẾU CTCP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX NIÊM YẾT TRÊN HNX
Ngày 6/9/2019, 3,9 triệu cổ phiếu CTCP Tin học viễn thông Petrolimex chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường niêm yết. CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex CTCP Tin học viễn thông Petrolimex tiền thân là Trung...
01:55 12/11/2019
THƯ CHÚC MỪNG 93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Kính thưa các anh, chị nhà báo! Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2025-21/6/2018, thay mặt Sở GDCK Hà Nội, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị nhà...
01:50 12/11/2019
Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động 2018
Ngày 24/1/2018, Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2018 với sự tham dự của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Sở. Đây là hội nghị thường niên của doanh nghiệp...
12:15 07/11/2019
Điểm tin giao dịch 20.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200220_20200220 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:06 20/02/2020
Điểm tin giao dịch 19.02.2020
3.  Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 MWG MWG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/03/2020. 2 CDPM2002 ...
16:29 19/02/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ GTN
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200219_20200218...
09:15 19/02/2020
Điểm tin giao dịch 18.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200218_20200218 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:29 18/02/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200217_Thông báo thay đổi...
17:36 17/02/2020
Điểm tin giao dịch 17.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200217_20200217 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:15 17/02/2020
Điểm tin giao dịch 14.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200214_20200214 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:40 14/02/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200214_Thông báo thay đổi...
15:30 14/02/2020
Điểm tin giao dịch 13.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200213_20200213 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:53 13/02/2020
Điểm tin giao dịch 12.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200212_20200212 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:24 12/02/2020
Điểm tin giao dịch 11.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200211_20200211 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:31 11/02/2020
HOSE: Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 31/01/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 31/01/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200211_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T02.2020.pdf 20200211_Form_Factsheet_Sector_VN_T02.2020.pdf
15:41 11/02/2020
Điểm tin giao dịch 10.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200210_20200210 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:40 10/02/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200210_Thông báo thay đổi...
17:03 10/02/2020
Điểm tin giao dịch 07.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200207_20200207 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:48 07/02/2020
HOSE: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ KOS
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên...
17:28 06/02/2020
Điểm tin giao dịch 06.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200206_20200206 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:34 06/02/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200207_Thông báo thay đổi...
14:55 06/02/2020
Điểm tin giao dịch 05.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200205_20200205 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:05 05/02/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/02/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/02/2020). Nội dung...
09:21 05/02/2020
HOSE: Nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 đối với các công ty niêm yết như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
09:18 05/02/2020
Điểm tin giao dịch 04.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên File 20200204_20200204 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:15 04/02/2020
Điểm tin giao dịch 03.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên File 20200203_20200203 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 03/02/2020
HOSE: Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020
Ngày 03/02/2020 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020. Đây là một trong những hoạt động thường niên của HOSE,...
16:38 03/02/2020
HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ GAB
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file20200131_20200131 – Ra...
17:18 31/01/2020
Điểm tin giao dịch 31.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200131_20200131 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:08 31/01/2020
Điểm tin giao dịch 30.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200130_20200130 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:52 30/01/2020
HOSE: Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 22/01/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 22/01/2020). Nội dung...
16:08 30/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 30/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 30.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200130_Thông báo thay đổi...
15:42 30/01/2020
Điểm tin giao dịch 22.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200122_20200122 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:08 22/01/2020
Điểm tin giao dịch 21.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200121_20200121 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:29 21/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200121_Thông báo thay đổi...
14:53 21/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 20/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 20.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200121_Thông báo thay đổi...
14:52 21/01/2020
Điểm tin giao dịch 20.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200120_20200120 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:44 20/01/2020
HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index tháng 01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của...
15:21 20/01/2020
HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VN DIAMOND
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số...
15:20 20/01/2020
HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VNFINSELECT
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số...
15:18 20/01/2020
HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VNFIN LEAD và cập nhật thông tin Chỉ số Phát triển Bền vững
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VNFIN LEAD...
15:15 20/01/2020
HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số HOSE-Index
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index...
15:12 20/01/2020
Điểm tin giao dịch 17.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200117_20200117 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:16 17/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 16/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 16.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200116_Thông báo thay đổi...
16:30 16/01/2020
Điểm tin giao dịch 16.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200116_20200116 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 16/01/2020
HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ICT
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200115_20200115 –...
17:50 15/01/2020
Điểm tin giao dịch 15.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200115_20200115 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 15/01/2020
HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức mã ICT
Ngày 15/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và đưa 32.185.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (Mã chứng khoán: ICT)...
14:50 15/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200114_Thông báo thay đổi...
17:50 14/01/2020
Điểm tin giao dịch 14.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200114_20200114 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:50 14/01/2020
Điểm tin giao dịch 13.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200113_20200113 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:15 13/01/2020
Điểm tin giao dịch 10.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200110_20200110 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:58 10/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200110_Thông báo thay đổi...
14:18 10/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 09/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 09.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200109_Thông báo thay đổi...
04:10 09/01/2020
Điểm tin giao dịch 09.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200109_20200109 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
04:08 09/01/2020
Điểm tin giao dịch 08.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200108_20200108 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:24 08/01/2020
Điểm tin giao dịch 07.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200107_20200107 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 07/01/2020
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200106_20200106 – Thong...
17:50 06/01/2020
Điểm tin giao dịch 06.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200106_20200106 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:00 06/01/2020
Điểm tin giao dịch 03.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200103_20200103 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:24 03/01/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03/01/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03.01.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200103_Thông báo thay đổi...
16:34 03/01/2020
Điểm tin giao dịch 02.01.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200102_20200102 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:27 02/01/2020
Điểm tin giao dịch 31.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191231_20191231 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:40 31/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 31/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 31.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20191231_Thông báo thay đổi...
16:18 31/12/2019
Điểm tin giao dịch 30.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191230_20191230 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:18 30/12/2019
Điểm tin giao dịch 27.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191227_20191227 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:58 27/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20191227_Thông báo thay đổi...
16:15 27/12/2019
Điểm tin giao dịch 26.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191226_20191226 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:17 26/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20191226_Thông báo thay đổi...
14:40 26/12/2019
HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm): Các tập tin đính kèm Tên file 20191107_20191107 -Thong bao...
09:11 26/12/2019
Điểm tin giao dịch 23.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191223_20191223 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:05 23/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20191223_Thông báo thay đổi...
16:30 23/12/2019
HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ NHH
ở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm): Các tập tin đính kèm Tên file...
16:38 20/12/2019
Điểm tin giao dịch 20.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191220_20191220 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 20/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 20/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 20.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20191220_Thông báo thay đổi...
15:10 20/12/2019
Điểm tin giao dịch 19.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191219_20191219 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:28 19/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 19/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 19.12.2019 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20191219_Thông báo thay đổi...
16:00 19/12/2019
Điểm tin giao dịch 18.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191218_20191218 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:30 18/12/2019
Điểm tin giao dịch 17.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191217_20191217 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:42 17/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 16/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 16.12.2019 như sau: Các tập tin đính kèm Tên file 20191216_Thông báo thay...
17:00 16/12/2019
Điểm tin giao dịch 12.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191212_20191212 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:14 12/12/2019
HOSE: Thông báo mời chào đại lý đấu giá năm 2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo mời chào đại lý đấu giá năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm): Các tập tin đính kèm Tên file...
17:25 11/12/2019
Điểm tin giao dịch 11.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191211_20191211 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:51 11/12/2019
Điểm tin giao dịch 10.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191210_20191210 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:21 10/12/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10/12/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10.12.2019 như sau: Các tập tin đính kèm Tên file 20191210_Thông báo thay...
17:15 10/12/2019
HOSE: Báo cáo đánh giá quản trị công ty các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam năm 2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Báo cáo đánh giá quản trị công ty các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam năm 2019 như sau: Các tập tin đính kèm Tên file 20191209_20191209 – BAO CAO DANH...
18:00 09/12/2019
Điểm tin giao dịch 09.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191209_20191209 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:00 09/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191209.xls
16:00 09/12/2019
Điểm tin giao dịch 06.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191206_20191206 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:14 06/12/2019
Điểm tin giao dịch 05.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191205_20191205 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:30 05/12/2019
Điểm tin giao dịch 04.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191204_20191204 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:29 04/12/2019
Điểm tin giao dịch 03.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191203_20191203 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:31 03/12/2019
Điểm tin giao dịch 02.12.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191202_20191202 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:13 02/12/2019
Điểm tin giao dịch 29.11.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191129_20191129 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:31 29/11/2019
Điểm tin giao dịch 28.11.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191128_20191128 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:45 28/11/2019
HOSE: Lễ trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2019”
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Lễ trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2019” với nội dung như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm): Các tập tin đính kèm Tên file...
16:43 28/11/2019
Điểm tin giao dịch 27.11.2019
Các tập tin đính kèm Tên file 20191127_20191127 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:38 27/11/2019
Điểm tin giao dịch 26.11.2019
20191126_20191126 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:16 26/11/2019
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26/11/2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26.11.2019 như sau:20191126_Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền 26112019.pdf
15:15 26/11/2019
Điểm tin giao dịch 25.11.2019
Các tập tin đính kèm 20191125_20191125 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:06 25/11/2019
Điểm tin giao dịch 21.11.2019
HOSE – Cập nhật sau cùng : 21/11/2019 3:51:00 CH 2. Giao dịch toàn thị trường    (Trading total) Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày(Top volatile stock up to date) Giao dịch của NĐTNN(Foreigner trading) Top 5 Chứng khoán giao...
09:28 22/11/2019