VTSS:QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
Quyết định bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ Công Ty CPCK Việt Tín
15:25 15/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ III 2019.
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý III-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý III 2019 VTSS
09:09 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II 2019 .
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý II-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý II 2019 VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BCÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HĐ KIỂM TOÁN NĂM 2019.
(21/06/2019) Công bố công ty kiểm toán đã ký HĐ kiểm toán năm 2019. VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2019.
(24/04/2019) Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2019. VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018.
(19/04/2019) Báo cáo thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I 2019 .
(19/04/2019) Báo cáo Tài Chính Quý I-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý I 2019 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO LỢI NHUẬN 2018
(29/03/2019) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2018 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ IV 2018
(18/01/2019) Báo cáo Tài Chính quý IV 2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV 2018VTSS
09:04 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2018 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
(14/08/2018) Báo cáo Tài Chính giữa niên độ – Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2018và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CTY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018
(27/06/2018) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng với Cty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HỌP THÁNG 4 NĂM 2018 VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CPCK VIỆT TÍN
(26/04/2018) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên họp tháng 4 năm 2018 — Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CPCK Việt Tín VTSS
09:02 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I2018
(19/04/2018) Báo cáo Tài Chính quý I2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý I2018VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(16/04/2018) Báo cáo thường niên năm 2017 VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN 2017
(29/03/2018) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2017 VTSS
09:00 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ IV NĂM 2017.
(19/01/2018) Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý IV năm 2017 VTSS
08:56 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN VỀ VIỆC ‘BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG’
(02/01/2018) VTSS: Quyết định của Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín về việc ‘Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng’ VTSS
08:55 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ III NĂM 2017
(18/10/2017) ‘Báo cáo tài chính quý III năm 2017’ _ ‘Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý III năm 2017’ VTSS
08:54 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ – BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2017
(14/08/2017) Báo cáo tài chính giữa niên độ _ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính _ Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2017 VTSS
08:53 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2.2017
(18/07/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2. 2017 VTSS
08:52 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2017
(22/06/2017) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
(27/04/2017) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017.
NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017. (19/04/2017) Báo cáo tài chính quý I năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý I năm 2017 VTSS
08:50 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(14/04/2017) Báo cáo thường niên năm 2016 VTSS
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016
BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 (29/03/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 — CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 và BÁO CÁO TỶ LỆ...
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016
(19/01/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016 VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA UBCK VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
(12/12/2016) Quyết định của UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần góp vốn của Công ty CPCK Việt Tín VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016
(18/10/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016 VTSS
08:47 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
30/09/2016) Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng VTSS
08:46 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN; BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ BÁN NIÊN 2016
(12/08/2016) Báo cáo tài chính bán niên — báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016 — Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016VTSS
08:45 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016
(19/07/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN (01/07/2016) Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(28/04/2016) Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016
(19/04/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016 VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(12/04/2016) Báo Cáo Thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:42 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tình Hình Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:40 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/01/2016) Báo Cáo Tài chính Quý IV năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/10/2015) Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(02/10/2015) Quyết định thay đổi cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:38 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015
(14/08/2015) BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 — và BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015 VTSS
08:37 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
21/07/2015) Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015
(20/07/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015
(20/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 — BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015 VTSS
08:35 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( ĐÃ KIỂM TOÁN) VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014
(01/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( đã kiểm toán) và BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014 VTSS
08:34 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN
(20/01/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN VTSS
08:33 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
(02/02/2015) BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
08:32 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐẾN 30/6/2019 CỦA VTSS , BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐẾN 6/2019 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN 2019.
(14/08/2019) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính đến 30/6/2019 của VTSS – – Báo cáo tài chính giữa niên độ đến 6/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2019 VTSS
09:09 30/06/2019
VTSS:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
(06/08/2019) Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phầnVTSS
09:08 30/06/2019
Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ
QD bo nhiem Kiem toan noi bo – Do Thi Thu HoaiTải xuống
11:24 06/11/2018
Ngân hàng phải giảm lương, cắt cổ tức tiền mặt vì Covid-19
Để có thể hạ lãi suất gỡ khó cho doanh nghiệp, Thống đốc chỉ đạo ngân hàng không trả cổ tức tiền mặt và cân nhắc giảm cả lương thưởng. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thống đốc Lê Minh...
15:58 31/03/2020
Cổ phiếu y tế kéo chứng khoán Mỹ đi lên
Các chỉ số chính của Wall Street tăng hơn 3%, khi nhà đầu tư tìm cổ phiếu giá rẻ, chống chịu được tác động kinh tế từ đại dịch. Đóng cửa phiên 30/3, chỉ số DJIA tăng 690 điểm, tương đương 3,19%...
08:30 31/03/2020
Chứng khoán cần thời gian lấy lại niềm tin nhà đầu tư
Nhà đầu tư cần thời gian bình ổn khi chỉ số mất hơn 33% trong 3 tháng và định giá P/E xuống thấp nhất trong 5 năm. Chứng khoán Việt Nam đóng cửa tuần này với nhiều tín hiệu lạc...
11:20 29/03/2020
Phố Wall dứt chuỗi tăng
Nhà đầu tư ngờ vực về số phận kinh tế Mỹ trong đại dịch, khiến thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp. Kết thúc phiên 27/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 915,39 điểm, tương đương 4,1%, xuống 21.636...
08:45 28/03/2020
Phố Wall tăng phiên thứ ba liên tiếp
Dow Jones tăng hơn 1.300 điểm trong phiên 26/3, xác lập mức tăng ba phiên mạnh nhất từ năm 1931. Chốt phiên 26/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 1.300 điểm, tương đương 6,4%, lên 22.552 điểm. Trong ba phiên gần nhất, chỉ...
08:17 27/03/2020
Phố Wall tiếp tục tăng
Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp khi nước này tiến gần việc thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD. Dù đà giảm bị thu hẹp đáng kể trong nửa cuối thời gian giao dịch, chứng khoán...
08:06 26/03/2020
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp kỷ lục
HAG chốt phiên hôm nay (25/3) tại 2.710 đồng, mức thấp nhất từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai diễn biến tích cực trong phần lớn thời...
17:13 25/03/2020
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp kỷ lục
HAG chốt phiên hôm nay (25/3) tại 2.710 đồng, mức thấp nhất từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai diễn biến tích cực trong phần lớn thời...
17:02 25/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200325.xls
15:29 25/03/2020
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất gần 90 năm
Dow Jones tăng hơn 11% sau thông tin các nhà lập pháp Mỹ sắp đồng thuận về gói kích thích kinh tế để đối phó đại dịch. Ba chỉ số chính của Phố Wall phiên 24/3 phục hồi mạnh sau đợt bán tháo đầu...
08:05 25/03/2020
Chứng khoán ngày 25/3: Quan sát vùng 640 điểm
Nhận định phiên 25/3   VN-Index phiên 24/3 giảm 1,11% xuống 659 điểm. VN30-Index giảm 1,17% còn 625 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,51%, còn UPCOM-Index tăng 1,98%. Thanh khoản trên hai sàn giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn xấp xỉ mức trung bình...
07:58 25/03/2020
Vì sao khối ngoại không ngừng bán ròng
Chưa dừng bán ròng sau 30 phiên cho thấy đây có thể là một cuộc tháo chạy khỏi cổ phiếu của khối ngoại chứ không chỉ là rút vốn khỏi Việt Nam. Phiên giao dịch ngày 23/3 đã xác lập phiên...
11:04 24/03/2020
Lý do VN-Index liên tục phá đáy
Giới phân tích lo ngại đà giảm của thị trường vẫn chưa dừng lại, VN-Index có thể lùi về vùng 600 điểm do áp lực giải chấp cổ phiếu. Chứng khoán giảm mạnh phiên hôm qua (23/3) với VN-Index mất hơn 6%,...
06:14 24/03/2020
Trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2 chưa đến 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 44% so với tháng đầu năm.  Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 2,...
13:15 23/03/2020
Chứng khoán giảm mạnh nhất 19 năm
Sau hai ngày cuối tuần bị dồn nén, các thông tin tiêu cực như Covid-19 diễn biến phức tạp tại những thị trường xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp Việt Nam, gói hỗ trợ 4.000 tỷ USD chưa được Quốc...
09:17 23/03/2020
Một doanh nghiệp trả cổ tức gấp 5 lần thị giá
Công ty May xuất khẩu Phan Thiết dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, trong khi thị giá cổ phiếu trên sàn chỉ hơn 2.000 đồng. Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG)...
19:32 22/03/2020
Phố Wall phục hồi
Chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau khi giới chức tung ra một loạt hành động khẩn cấp giúp thị trường đối phó với thiệt hại kinh tế do Covid-19. Chốt phiên 19/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng...
08:18 20/03/2020
Miễn, giảm hàng loạt phí dịch vụ chứng khoán
Từ 19/3, các nhà đầu tư được miễn hoặc giảm 15 loại phí giao dịch chứng khoán, theo Thông tư 14 vừa ban hành của Bộ Tài chính. 6 loại phí dịch vụ chứng khoán sẽ được miễn hoàn toàn,...
16:50 19/03/2020
22 doanh nghiệp hoãn họp cổ đông vì Covid-19
Vingroup, Sabeco, Vinamilk, Techcombank, PNJ, FPT Retail… đã thông báo dời họp thường niên sang tháng 6 hoặc tới khi Việt Nam công bố hết dịch. Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, mùa đại hội cổ đông năm nay...
11:34 19/03/2020
Chứng khoán Mỹ thời Trump lùi về vạch xuất phát
Đà tăng của Phố Wall trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump đã gần như mất sạch, do lo ngại đại dịch làm tê liệt hoạt động kinh tế. Chốt phiên 18/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.338...
07:48 19/03/2020
Chứng khoán Mỹ, dầu thô cùng lao dốc
Các chỉ số chính của Wall Street mất gần 6% đầu phiên, trong khi dầu thô Mỹ giảm 12% xuống đáy 18 năm. Mở cửa phiên 18/3, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ quay đầu đi...
20:55 18/03/2020
Uỷ ban Quản lý vốn sắp nhận 2.000 tỷ đồng cổ tức từ Petrolimex
Số tiền Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự tính chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 là hơn 2.300 tỷ đồng vào ngày 27/4.  Tập đoàn Petrolimex chuẩn bị tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ...
10:05 18/03/2020
Chứng khoán dứt mạch giảm điểm
Sắc xanh trở lại nhờ đà phục hồi cuối phiên, giúp VN30-Index tìm lại mốc 700 điểm, song thanh khoản chưa tăng, trạng thái tiêu cực vẫn duy trì ở thị trường phái sinh. Nối tiếp đà phục hồi cuối...
08:15 18/03/2020
Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm
Phố Wall phục hồi nhờ thông tin Chính phủ Mỹ đang cân nhắc gói hỗ trợ 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế. Chốt phiên giao dịch ngày 17/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.048 điểm, tương đương...
07:56 18/03/2020
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HoSE
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 560 tỷ trên HoSE phiên hôm nay, tập trung chủ yếu vào những bluechip trong VN30 như MSN, VNM, HPG. Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3 trong...
21:13 17/03/2020
Lãnh đạo TTC Land đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu
Chủ tịch, Tổng giám đốc và nhiều nhân sự cấp cao của TTC Land muốn mua 5 triệu cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu. Ông Vũ Quốc Thái, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Sài...
18:16 17/03/2020
Chứng khoán giảm phiên thứ năm liên tiếp
Dù chưa ngắt mạch giảm, phiên hôm nay vẫn hé lộ nhiều tích cực khi dòng tiền lớn đổ vào thị trường, độ rộng nghiêng nhiều về bên mua hơn trước. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 40 năm khiến...
08:14 17/03/2020
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất gần 40 năm
Wall Street vừa có thêm ‘ngày thứ hai đen tối’ khi giảm hơn 12%, bất chấp hàng loạt biện pháp của giới chức nhằm kiềm chế tác động của Covid-19. Chốt phiên 16/3, chỉ số DJIA mất gần 3.000 điểm,...
07:12 17/03/2020
Ông Bùi Thành Nhơn liên tục gom cổ phiếu Novaland
Chủ tịch HĐQT Novaland cho biết đã mua xong 9,35 triệu cổ phiếu NVL và dự kiến còn mua thêm 5 triệu cổ phiếu nữa sau đợt này. Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ông...
16:31 16/03/2020
Hàng loạt cổ phiếu dầu khí thủng đáy
POW, PVD, OIL… lao xuống dưới mệnh giá trong tuần qua khi chứng khoán và giá dầu cùng biến động mạnh. Giữa lúc thị trường chứng khoán chịu tác động tiêu cực bởi Covid-19, hàng loạt cổ phiếu dầu khí...
15:17 16/03/2020
Khối ngoại bán ròng 25 phiên liên tiếp
Chiều 16/3, Vn-Index lại nới rộng đà giảm với việc khối ngoại tiếp tục bán ròng, 5 mã chịu áp lực bán mạnh nhất là MSN, VIC, HDB, VHM và CTG. Đà phục hồi cuối thứ sáu tuần trước (13/3)...
09:57 16/03/2020
Khối ngoại chưa dừng ‘xả hàng’
Từ đầu tháng 3 đến nay, khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ đồng và vượt giá trị bán ròng của cả tháng trước. Áp lực rút vốn từ khối ngoại chưa giảm giữa lúc VN-Index diễn biến tiêu cực....
02:00 16/03/2020
Tuần đau thương của chứng khoán
Chiều 6/3, môi giới Tùng nhắn tin cho khách hàng, “khả năng sang tuần thị trường phục hồi”. Vài giờ sau, Hà Nội xác nhận ca đầu tiên nhiễm nCoV. “Vũ Hán phục hồi, Hàn Quốc dần ổn định, chỉ...
13:13 15/03/2020
Phố Wall tăng mạnh nhất 12 năm, vàng tiếp tục lao dốc
Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ tăng gần 10%, trong khi giá vàng có phiên tệ nhất kể từ năm 1983. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 1.985...
09:40 14/03/2020
Mỹ bơm 1.500 tỷ USD vào thị trường
Chứng khoán giảm sâu, niềm tin nhà đầu tư lung lay vì Covid-19 khiến giới chức Mỹ phải tung thêm chính sách đối phó. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York hôm qua (12/3) bất ngờ thông...
14:43 13/03/2020
Chứng khoán giảm phiên thứ tư trong tuần
Sau khi lao dốc hơn 45 điểm buổi sáng, dòng tiền bắt đáy giúp VN-Index cuối phiên thu hẹp đà giảm còn 8 điểm nhưng vẫn thủng đáy của tháng 6/2017. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa tuyên...
09:43 13/03/2020
Nối tiếp Phố Wall, chứng khoán châu Á giảm mạnh
Các thị trường chính tại châu Á sáng nay giảm 6-8%, khi tâm lý nhà đầu tư bị đè nặng bởi mối lo về ảnh hưởng của Covid-19. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 trở thành chỉ số có diễn biến...
09:12 13/03/2020
Chứng khoán ngày 13/3: Thận trọng khi lực bán tăng cao
Nhà đầu tư nếu có cổ phiếu trong danh mục nên tận dụng những nhịp hồi phục hạ dần tỷ trọng và tạm thời đứng ngoài quan sát. Thị trường vẫn giảm mạnh trong phiên 12/3, trong bối cảnh Covid-19...
08:03 13/03/2020
Chứng khoán Việt Nam chưa bị bán tháo như Hàn Quốc
Khối ngoại rút mạnh vốn khỏi thị trường Việt Nam với 129 triệu USD trong tháng 2, nhưng con số này tại Hàn Quốc còn lớn hơn gấp 28 lần. Những phiên giảm mạnh sau Tết Nguyên đán là liều...
18:11 12/03/2020
Nhiều bluechip vẫn ‘trắng bảng bên mua’
Đà hồi phục nhẹ vào cuối phiên chỉ đủ giúp VN-Index thu hẹp đà giảm từ 6% xuống còn hơn 5%, sắc đỏ vẫn lan rộng toàn thị trường. Chốt phiên ngày 12/3, bảng điện tử nhóm VN30 vẫn bao...
16:22 12/03/2020
Chứng khoán tiếp tục lao dốc, mất gần 46 điểm
VN-Index xuống sát mốc 765 điểm khi có hơn 100 mã giảm sàn và trắng bảng bên mua trong phiên sáng 12/3. Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ tác động tức thì đến thị trường trong nước sáng...
09:53 12/03/2020
Phố Wall bước vào thị trường giá xuống
Dow Jones giảm hơn 1.400 điểm phiên 11/3. Các chỉ số khác cũng mất gần 5% vì lo ngại diễn biến phức tạp của Covid-19. Kết thúc phiên giao dịch 11/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 1.465...
08:14 12/03/2020
Chứng khoán ngày 12/3: Xu hướng chưa rõ ràng
Các công ty chứng khoán dự báo khác nhau về xu hướng thị trường phiên hôm nay, trong khi Dow Jones đêm 11/3 vẫn lao dốc mạnh. Thị trường trở lại xu hướng giảm trong phiên 11/3, thanh khoản gia...
08:09 12/03/2020
Khối ngoại ‘gom hàng’ khi cổ phiếu Vinamilk thủng đáy 3 năm
Khối ngoại duy trì mua ròng 4 phiên liên tiếp khi VNM đang trong xu hướng giảm điểm ngắn hạn, đặc biệt có phiên giảm sàn còn 97.000 đồng. Hôm nay khối ngoại mua vào 675 tỷ đồng và bán...
21:02 11/03/2020
Nhiều bluechip về giá sàn trong một phút giao dịch
Chỉ trong một phút sau khi mở cửa phiên chiều, VN-Index giảm hơn 40 điểm, hợp đồng tương lai VN30 rơi thẳng về mức giá sàn. Biến động bất ngờ đã xảy ra trên thị trường chứng khoán trong phiên...
15:55 11/03/2020
Định giá thị trường chứng khoán Việt Nam thấp nhất 4 năm
P/E của VN-Index sau hai phiên đầu tuần chỉ còn 13 lần, thấp nhất từ giữa năm 2016. P/E (hệ số giá trên lợi nhuận cổ phiếu) của VN-Index đã về mức thấp nhất từ giữa năm 2016 sau phiên giảm kỷ...
15:05 11/03/2020
Dow Jones tăng hơn 1.100 điểm
Phố Wall tăng mạnh trong phiên 10/3, khi nhà đầu tư kỳ vọng các nước công bố gói hỗ trợ để kiềm chế tác động kinh tế của Covid-19. Chốt phiên 10/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.167...
08:03 11/03/2020
Chứng khoán ngày 11/3: Thận trọng
VN-Index tăng điểm trở lại sau phiên giảm sâu đầu tuần, tuy nhiên đà phục hồi có thể chỉ mang tính kỹ thuật, chưa thực sự bền vững. Thị trường hồi phục nhẹ trong phiên 10/3 sau khi VN-Index giảm về gần...
06:57 11/03/2020
Chứng khoán Mỹ phục hồi, vàng lao dốc
Wall Street tăng trở lại sau phiên tệ nhất 12 năm, trong khi giá vàng mất hàng chục USD một ounce. Chỉ số DJIA mở cửa phiên giao dịch 10/3 tăng 3,6%, tương đương 873 điểm, lên 24.724 điểm. S&P...
21:09 10/03/2020
HoSE sắp đón doanh nghiệp vốn hoá 2 tỷ USD
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo 4 tỷ cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ niêm yết từ ngày 17/3. Giá tham chiếu phiên đầu tiên của GVR là 11.570...
17:39 10/03/2020
Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần 9 phiên liên tiếp
Phiên Vn-Index giảm mạnh nhất 19 năm, QCG vẫn tăng hết biên độ với thanh khoản hơn 2 triệu cổ phiếu và mạch tăng trần còn nối dài sang hôm nay. Đóng cửa phiên giao dịch 10/3, QCG nối dài...
15:59 10/03/2020
Chứng khoán trở lại sắc xanh
VN30-Index trở lại sắc xanh, trong khi VN-Index cũng tăng khi cuối phiên, số mã tăng áp đảo số giảm. Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, VN-Index tăng 0,24% lên 837,5 điểm. VN30-Index tăng 0,85% lên 789,51 điểm. Trên sàn...
10:43 10/03/2020
VNDirect: ‘Thị trường có thể đã gần đáy’
Dự báo thị trường có thể gần ở đáy ngắn hạn, VNDirect khuyến cáo nhà đầu tư không cần bán vội cổ phiếu mà canh nhịp hồi để giảm tỷ trọng. Đóng cửa phiên giao dịch 9/3, sàn TP HCM...
09:24 10/03/2020
Chủ tịch Ủy ban chứng khoán: Vn-Index giảm mạnh do hội tụ nhiều tin xấu
Theo ông Trần Văn Dũng, phiên 9/3 trùng điểm rơi của nhiều tin xấu chứ không chỉ vì diễn biến Covid-19 ở Việt Nam và nhà đầu tư cần tin vào nội lực nền kinh tế. – Ông đánh giá...
06:34 10/03/2020
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 10 năm
Nhà đầu tư phố Wall hoảng loạn khi mối lo suy thoái lớn dần, trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng và giá dầu rơi tự do. Chốt phiên 9/3, DJIA giảm 2.013 điểm, tương đương 7,79% về 23.851 điểm....
21:45 09/03/2020
Chứng khoán giảm mạnh nhất 19 năm
Lần gần nhất, VN-Index giảm 6,3% như phiên hôm nay là năm 2001, nhưng khi đó cả sàn chứng khoán chỉ có 5 mã cổ phiếu. Nếu mở bảng giá chứng khoán hôm nay (9/3), nhà đầu tư sẽ không...
15:57 09/03/2020
Chứng khoán lao dốc phiên đầu tuần
VN-Index giảm mạnh mở cửa phiên giao dịch 9/3 do giới đầu tư lo ngại về Covid-19 và giá dầu lao dốc. Sắc đỏ lan rộng toàn thị trường đầu giờ sáng nay khi nhiều cổ phiếu bị kéo về...
10:58 09/03/2020
Chứng khoán châu Á đỏ lửa
Hàng loạt thị trường lớn ở châu Á lao dốc sáng nay, khi giá dầu giảm kỷ lục và Covid-19 diễn biến phức tạp. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Nhật Bản đến giữa phiên sáng nay giảm 5,8%,...
09:40 09/03/2020
Cổ phiếu ngân hàng ngược dòng
VN-Index giảm gần 10% từ đầu năm do diễn biến bất thường của Covid-19, nhưng nhóm ngân hàng vẫn ngược chiều tăng mạnh, có cổ phiếu lên gấp đôi. Ảnh hưởng từ diễn biến chung thị trường thế giới và...
01:12 08/03/2020
Khối ngoại bán ròng 19 phiên liên tiếp
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xả hàng trên sàn TP HCM với 5 phiên bán ròng trong tuần này, trị giá hơn 960 tỷ đồng. Tổng giá trị nhà đầu tư nước ngoài mua vào và bán ra...
10:36 07/03/2020
Phố Wall giảm điểm phiên cuối tuần
Sự bùng phát của dịch Covid-19 khiến giới đầu tư tiếp tục rút khỏi tài sản rủi ro như cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch ngày 6/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 256,5 điểm, tương đương 0,9%, xuống...
08:14 07/03/2020
Cổ phiếu Masan tăng kịch trần
MSN tăng 6,9% nhờ một lệnh gần 450.000 đơn vị khớp tại giá 54.500 đồng trong những phút cuối phiên. Ba chỉ số chính của Wall Street mất điểm tác động mạnh đến tâm lý của chứng khoán trong nước....
15:56 06/03/2020
Công ty chứng khoán dự báo thế nào về thị trường tháng 3?
Hầu hết công ty chứng khoán đều tin VN-Index sẽ không “mất phanh” như tháng 2, thậm chí có thể tăng dần và chạm vào mốc 950 điểm. Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Công ty cổ phần...
12:11 06/03/2020
Chứng khoán Mỹ lao dốc
Cả ba chỉ số chính của Wall Street mất hơn 3% hôm qua, do thị trường lo ngại Covid-19 lây lan và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Chốt phiên 5/3, chỉ số DJIA giảm gần 970 điểm, tương đương...
07:37 06/03/2020
Chứng khoán ngày 6/3: Giằng co và rung lắc
Áp lực bán gia tăng cuối phiên 5/3 khiến giới phân tích lo ngại về triển vọng phiên cuối tuần, trong khi chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán tháo.  Thị trường hồi phục trong phiên 5/3 nhưng áp lực...
06:26 06/03/2020
Khối ngoại xả hàng cổ phiếu SHB
23,59 triệu cổ phiếu SHB được khối ngoại sang tay trong phiên 5/3, trị giá hơn 300 tỷ đồng.  Phiên giao dịch 5/3 ghi nhận thanh khoản đột biến trên sàn Hà Nội khi có đến 112 triệu cổ phiếu...
22:08 05/03/2020
Chứng khoán đảo chiều
VN-Index tiến gần đến mốc 900 điểm, một phần nhờ lực đẩy của nhóm cổ phiếu ngân hàng và hàng không. Tâm lý hào hứng khi chỉ số Dow Jones (Mỹ) tăng hơn 1.000 điểm đêm qua giúp chứng khoán...
15:48 05/03/2020
Công ty chứng khoán muốn giảm thuế, phí để vượt qua Covid-19
Các công ty chứng khoán đề xuất cấp margin với UPCoM, nới thời gian đáo hạn hợp đồng vay, giảm thuế, phí để tăng thanh khoản trong giai đoạn khó khăn. Trong cuộc họp với Ủy ban chứng khoán ngày...
15:13 05/03/2020
Chứng khoán ngày 5/3: Có thể trở lại sắc xanh
Giới phân tích cho rằng VN-Index có thể giữ sắc xanh trong hai phiên cuối tuần, nhưng nhịp hồi phục có thể đan xen rung lắc và điều chỉnh. Thị trường chứng khoán đã trở lại sắc đỏ trong phiên...
09:28 05/03/2020
Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm
Phố Wall đã tăng trở lại trong phiên 4/3, khi cả Dow Jones và S&P 500 đều lên hơn 4%. Chốt phiên giao dịch 4/3, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 1.173 điểm, tương đương 4,53%, lên...
08:11 05/03/2020
Cổ phiếu Yeah1 tăng trần nhiều phiên
YEG tăng trần 6 phiên liên tiếp, đưa thị giá tăng hơn 40% so với tuần trước. Trái với diễn biến trồi sụt của VN-Index gần đây, YEG của Tập đoàn Yeah1 vừa tạo lập mạch tăng trần 6 phiên...
22:30 04/03/2020
Cổ phiếu họ FLC dậy sóng
6 trong 7 mã cổ phiếu có liên quan FLC và ban lãnh đạo của doanh nghiệp này tăng trần trong phiên giao dịch ngày 4/3. Chứng khoán trong nước có phiên giao dịch ảm đạm khi VN-Index đi dưới...
15:28 04/03/2020
Công ty của tỷ phú Thái mua thêm 6 triệu cổ phiếu Vinamilk
F&N Dairy Investments cùng với Platinum Victory là hai cổ đông ngoại liên tục đăng ký mua cổ phiếu VNM. F&N Dairy Investments vừa báo cáo, từ 3/2 đến 3/3 đã mua gần 6 triệu trên tổng số đăng ký...
11:56 04/03/2020
Chứng khoán ngày 4/3: Thận trọng
Nhiều yếu tố cho thấy thị trường chứng khoán sẽ chịu áp lực trong phiên hôm nay, đặc biệt khi chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực. VN-Index khởi đầu tháng 3 với hai phiên tăng điểm liên tiếp, tuy...
08:12 04/03/2020
Chứng khoán tăng phiên thứ hai liên tiếp
Nhóm ngân hàng tiếp tục nới rộng đà tăng, cùng với nỗ lực kéo trần của CTD giúp VN-Index vượt ngưỡng 890 điểm. Nối tiếp phiên tăng điểm đầu tuần và đà tăng tích cực của chứng khoán thế giới,...
17:52 03/03/2020
Chứng khoán ngày 3/3: Kỳ vọng sự tích cực
VN-Index có thể tăng lên vùng 900 điểm, đặc biệt sau khi phố Wall đêm qua cũng có phiên phục hồi mạnh nhất thập kỷ. VN-Index đã tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng xu hướng chính vẫn...
08:07 03/03/2020
Dow Jones tăng điểm mạnh nhất một thập kỷ
Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong phiên họp tháng 3, nhằm đối phó ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa phiên giao dịch...
07:51 03/03/2020
Chứng khoán tăng điểm cuối phiên nhờ cổ phiếu bia, ngân hàng
Nhóm ngân hàng giao dịch tích cực, SAB cũng tăng 4,9% giúp VN-Index trở lại sắc xanh cuối phiên. Sau tuần giao dịch biến động mạnh bởi Covid-19, VN-Index khởi đầu tháng 3 trong trạng thái thận trọng. Chỉ số...
16:43 02/03/2020
Doanh nghiệp xin chậm trả cổ tức vì Covid-19
Licogi 13 dự kiến trả cổ tức năm 2018 vào ngày 5/3, nhưng xin lùi thêm 15 ngày do ảnh hưởng của Covid-19. Trong thông báo gửi Sở HNX và cổ đông, Công ty cổ phần Licogi 13 (mã CK:...
14:18 02/03/2020
Chứng khoán Đông Nam Á là nạn nhân lớn nhất của Covid-19
Đà giảm tuần trước khiến các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Thái Lan, Indonesia và Philippines rơi vào nhóm 10 thị trường tệ nhất thế giới năm nay. Lực bán trong hoảng loạn cũng khiến MSCI Đông Nam...
12:02 02/03/2020
Chứng khoán tuần này: Vn-Index có thể trượt thêm
VN-Index đối mặt nguy cơ diễn biến xấu hơn khi Phố Wall vừa trải qua tuần tệ nhất sau khủng hoảng 2008 và dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu. Tuần qua, chứng khoán trong nước có 3 phiên giảm đan...
02:00 02/03/2020
Phố Wall có tuần tệ nhất từ khủng hoảng 2008
Phiên cuối tuần, Phố Wall tiếp tục lao dốc, các chỉ số chính đều giảm trên 10%, mức giảm theo tuần cao nhất từ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 357,28 điểm, tương...
08:32 29/02/2020
Lý do khối ngoại ‘xả hàng’ 14 phiên liên tiếp
Khối ngoại bán ròng hơn 2.700 tỷ đồng trong tháng này khi chứng khoán thế giới diễn biến xấu và các quỹ ETF mới xuất hiện. Thị trường trong nước chịu tác động lớn bởi diễn biến xấu của các...
16:46 28/02/2020
Chứng khoán rớt điểm mạnh
Gần 300 mã giảm trong phiên giao dịch sáng nay khiến VN-Index mất hơn 18 điểm, xuyên thủng vùng hỗ trợ 880 điểm. Diễn biến xấu tại Phố Wall cộng thêm những lo ngại về dịch Covid-19 đã tác động tiêu...
10:10 28/02/2020
Chứng khoán Mỹ giảm 6 phiên liên tiếp
Cả ba chỉ số chính của Wall Street mất hơn 4%, do nhà đầu tư lo ngại tác động khi dịch Covid-19 lan rộng. Chốt phiên 27/2, chỉ số DJIA giảm 4,42%, tương đương 1.190 điểm. S&P 500 mất 4,42%,...
07:33 28/02/2020
Chứng khoán ngày 28/2: Kỳ vọng duy trì đà tăng
Các công ty chứng khoán giữ quan điểm tích cực về thị trường trong phiên cuối tuần, với kỳ vọng VN-Index sẽ trở lại ngưỡng 900 điểm. Kết thúc phiên giao dịch 27/2, VN-Index tăng 0,28% lên 898,44 điểm. Trên...
06:53 28/02/2020
Chứng khoán tiếp tục tăng
VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến gần ngưỡng 900 điểm nhờ đà tăng của nhóm bluechip vào cuối phiên. VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 27/2 trong sắc đỏ, sau đó lùi sâu dưới tham chiếu, có...
15:20 27/02/2020
Chứng khoán Thái Lan tệ nhất thế giới
SET Index đã giảm 14% năm nay – mạnh nhất trong các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới, chủ yếu do nhà đầu tư lo ngại dịch Covid-19. Chỉ số SET Index (Thái Lan) hôm qua mất 5,1%...
15:16 27/02/2020
Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống
S&P 500 giảm phiên thứ 5 liên tiếp, dù mức giảm đã chậm lại, khi nhà đầu tư đánh giá ảnh hưởng từ dịch bệnh lên kinh tế toàn cầu. Chốt phiên giao dịch ngày 26/2, chỉ số DJIA giảm...
07:38 27/02/2020
Chứng khoán ngày 27/2: Chờ tín hiệu hồi phục
VN-Index cần bật dậy trước vùng 895 điểm trong hai phiên cuối tuần để mở ra xu hướng tăng ngắn hạn cho tuần tới. Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch hôm qua (26/2) gây sức ép tâm...
02:10 27/02/2020
Cổ phiếu GTNFoods chỉ được giao dịch buổi chiều
GTN bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 3/3 vì lỗ sau thuế tính đến cuối năm 2019 hơn 209 tỷ đồng.  Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu của Công ty...
01:00 27/02/2020
Chứng khoán mất mốc 900 điểm
VN-Index lại giảm sau phiên hồi phục hôm qua, khi giới đầu tư lo ngại về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bên ngoài Trung Quốc. Diễn biến tiêu cực của chứng khoán Mỹ đêm qua và đà sụt...
16:23 26/02/2020
Dow Jones giảm tiếp gần 900 điểm
Các chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục mất hơn 3%, khi dịch viêm phổi lan rộng khiến nhà đầu tư rời bỏ tài sản rủi ro. Chốt phiên giao dịch ngày 25/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones...
08:26 26/02/2020
Chứng khoán ngày 26/2: Giằng co trở lại
VN-Index có thể dao động trong biên độ hẹp trên nền đáy 900 điểm để ổn định lại sau phiên giảm mạnh đầu tuần. Tâm lý nhà đầu tư trong nước đã ổn định trở lại trong phiên giao dịch...
06:49 26/02/2020
Con gái ông Trần Quí Thanh thành cổ đông lớn Yeah1
Bà Trần Uyên Phương vừa chi gần 300 tỷ đồng để mua hơn 6 triệu cổ phiếu YEG.  Bà Trần Uyên Phương vừa thông báo trở thành cổ lớn của Tập đoàn Yeah1 (YEG) sau các giao dịch thoả thuận...
16:42 25/02/2020
Chứng khoán phục hồi
VN-Index trở lại sắc xanh, phục hồi sau phiên giảm mạnh đầu tuần, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nối tiếp đà giảm phiên đầu tuần và diễn biến tiêu cực tối qua của phố Wall, thị...
16:15 25/02/2020
Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ
Thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong tiếp tục sụt giảm vào đầu phiên hôm nay, trong khi Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi. Cổ phiếu trên thị trường Nhật Bản chứng kiến đà giảm mạnh vào sáng...
10:08 25/02/2020
Chứng khoán ngày 25/2: Diễn biến khó lường
Các công ty chứng khoán đưa ra hai luồng quan điểm trái chiều về diễn biến của VN-Index sau phiên giảm mạnh hôm qua. Tâm lý hoang mang trước diễn biến của dịch viêm phổi khiến chứng khoán toàn cầu...
08:00 25/02/2020
Dow Jones mất hơn 1.000 điểm
Đây là lần thứ 3 trong lịch sử DJIA mất hơn 1.000 điểm một ngày khi nhà đầu tư lo ngại tác động của dịch Covid-19 lên kinh tế toàn cầu. Chốt phiên hôm qua (24/2), chỉ số DJIA mất...
06:50 25/02/2020
Chứng khoán mất hơn 3% vì lo ngại Covid-19
Một loạt cổ phiếu bị kéo về mức giá sàn cuối phiên khiến VN-Index giảm gần 30 điểm, lùi về gần ngưỡng 900 điểm. Thị trường giảm mạnh ngay từ đầu phiên và nới rộng sắc đỏ theo thời gian...
10:09 24/02/2020
Thông báo về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 (Chỉ thị 15) về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
16:49 31/03/2020
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,…
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona...
16:14 25/03/2020
Giảm và miễn một số loại phí trên TTCK- giải pháp hỗ trợ TTCK trước dịch Covid-19
Ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán...
15:30 19/03/2020
Sẽ giảm ngay một số loại giá dịch vụ chứng khoán trong tuần này
Bộ Tài chính đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ giảm giá một số loại giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Trước trước mắt sẽ cho điều chỉnh ngay 4 loại giá dịch vụ giao dịch chứng khoán...
15:30 17/03/2020
“Nhà đầu tư không nên bán tháo, bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế”
(ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán chiều 12/3/2020, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) khuyên nhà đầu tư bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế, không...
17:09 13/03/2020
Cơ quan quản lý sẽ đồng hành cùng thị trường chứng khoán vượt qua dịch Covid-19
(TBTCO) – “Trong phạm vi thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Tài chính một số giải pháp góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp ngành chứng khoán, nhà đầu tư, trong đó sẽ cắt giảm một...
17:02 12/03/2020
Diễn Đàn Thị trường Vốn ASEAN đồng thuận con đường phát triển bền vững thị trường vốn khu vực
Ngày 9/3/2020, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 32 được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia trực tiếp và qua hệ thống hội nghị truyền hình của lãnh...
17:02 10/03/2020
Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN
Ngày 17/2/2020, Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đã được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội nghị các nhóm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ASEAN diễn ra từ ngày 15...
12:21 18/02/2020
Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 03/02/2020 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây là một trong những...
16:53 03/02/2020
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg.
Sáng ngày 20/1/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VSD với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg. Tham dự Lễ Ký kết MOU, về phía khách mời có Ông Marc de...
17:12 20/01/2020
UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 3/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng...
08:58 03/01/2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020
Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội. Tới dự Lễ đánh cồng có đồng...
16:05 02/01/2020
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Nhân dịp năm mới 2020, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức,...
09:11 31/12/2019
UBCKNN công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
Chiều ngày 16/12/2019, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa...
17:30 17/12/2019
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung…
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK Thực hiện chương trình xây dựng văn bản...
15:23 29/11/2019
Chứng khoán có Luật mới sau hơn 10 năm
Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 445/450 đại biểu tán thành chiếm 92,13%. Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, quy định các hoạt động...
16:07 26/11/2019
Họp song phương lần thứ 8 giữa UBCK Việt Nam và UBCK Lào về hợp tác trong ngành chứng khoán
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) và Ủy ban Chứng khoán Lào (LSCO), ngày 18/11/2019, hai cơ quan đã tổ chức cuộc họp song phương thường niên lần...
09:14 20/11/2019
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Trọng Phát
Ngày 14/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ: KV3, p. Nguyễn Văn Cừ, tp. Quy Nhơn,...
10:59 19/11/2019
UBCK nhận được báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu và chứng quyền của CTCP Hà Đô
Ngày 13/11/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền theo Công bố thông tin về kết quả số 931/CV-CTHĐ ngày 13/11/2019 của Công ty...
10:58 19/11/2019
UBCK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính...
16:05 07/11/2019
UBCKNN thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020 cụ thể như sau: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ Tết...
12:10 07/11/2019
Bộ Tài chính ban hành VBHN số 48 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán và VBHN số 47
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm...
12:08 07/11/2019
UBCKNN tổ chức Đào tạo kiến thức về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên theo hướng dẫn của tổ chức ISO và Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế...
12:05 07/11/2019
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và...
09:27 07/11/2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch...
16:52 31/03/2020
Phương án hỗ trợ Thành viên trong trường hợp địa điểm hoạt động của Thành viên không tổ chức hoạt động được
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo duy trì liên tục trong hoạt động nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Thành viên Lưu ký, Công ty Quản lý quỹ và...
16:12 26/03/2020
” Sự hỗ trợ cần thiết với thị trường dù VSD có ảnh hưởng tới doanh thu”
Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ thị trường, VSD đã và đang triển khai các biện pháp, kịch bản đồng bộ để ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho thành viên,...
15:40 20/03/2020
“Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng e-voting”
Ngày 6/3/2020, trên trang tinnhanhchungkhoan.vn có bài phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Tiến sĩ Nguyễn Sơn với tiêu đề “Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng...
15:30 09/03/2020
THÔNG BÁO MỜI THẦU
–     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).–     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt...
17:11 18/02/2020
“Hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán”
Được coi là “hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) giữ một vai trò quan trọng trong vận hành thị trường. Nhân dịp đầu Xuân năm mới,...
14:54 30/01/2020
” Nỗ lực tối đa để hỗ trợ thị trường chứng khoán đón tuổi 20″
Vừa qua trên số báo đặc biệt Xuân Canh Tý của Thời báo Tài chính Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về những...
17:01 17/01/2020
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về...
16:57 16/01/2020
” VSD sẵn sàng chuẩn bị các công tác liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động “
Ngày 15/01/2020, trên số báo 255+256/2020 Tạp chí Chứng khoán Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về các công tác liên quan đến...
08:58 15/01/2020
Vừa qua trên kênh VITV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Tiến sĩ Nguyễn Sơn đã có chia sẻ về nghiệp vụ Giao dịch trong ngày và bán chứng khoán chờ về
Nội dung cụ thể như sau:(bắt đầu từ phút thứ 15:25) http://vitv.vn/tin-video/11-01-2020/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-11-01-2020/224294
09:06 14/01/2020
Ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD
Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7568/UBCKNN-PTTT về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD, cụ thể:1.      Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền...
08:59 03/01/2020
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày 25/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị lần này có sự hiện diện của Thứ trưởng...
19:00 27/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019
Ngày 26/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019 để tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có...
18:48 27/12/2019
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019
Chiều ngày 26/12/2019, Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản...
09:12 27/12/2019
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao...
09:04 26/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường, năm 2019, VSD đã đạt được những kết quả khả quan hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường
Ngày 24/12/2019, trên trang http://tapchitaichinh.vn có đăng bài: ” Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tích cực hỗ trợ thị trường”. Nội dung cụ thể như sau: Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang...
16:37 25/12/2019
Ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày 24/12/2019, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 213/QĐ-VSD ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân...
16:02 25/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các thành viên thị trường đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho TTCK vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư (NĐT)
Mới đây trên trang thoibaotaichinhvietnam.vn có bài viết “Gắn kết thành viên cùng hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển”. Nội dung cụ thể như sau: (TBTCVN) – Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thị trường chứng...
09:32 23/12/2019
VSD tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu CCP12 năm 2019
Từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Nguyễn Công Quang, Phó Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các...
16:13 12/12/2019
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu VSD tại Clearstream và các Sở Giao dịch chứng khoán châu Âu thành công tốt đẹp
Trong tuần từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn...
17:14 11/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam làm việc với J.P.Morgan
 Ngày 10/12/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp với đoàn cán bộ của J.P.Morgan do ông Sudhir Goel, Giám đốc điều hành khu...
16:45 11/12/2019
Ngày 10/12/2019, trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam có đăng bài của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Vận hành an toàn hệ thống thanh toán TPCP”. Nội dung cụ thể như sau:
 Với vai trò là tổ chức hạ tầng không thể thiếu của thị trường, 10 năm qua, VSD đã tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thị trường TPCP và xây dựng các quy chế,...
16:43 11/12/2019
Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng khoán phát triển
Mới đây trên báo Đầu tư Chứng khoán có đăng bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng...
13:30 09/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xác nhận quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 163). Trên cơ sở nội dung của Nghị định 163 và Thông báo số 284/TB-BTC ngày 19/03/2019 của...
16:55 05/12/2019
Công nghệ sẽ hỗ trợ cho nhiều sản phẩm chứng khoán mới
(ĐTCK) Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, hệ thống mới do VSD và các Sở GDCK đang xây dựng có tính năng cho phép thực hiện giao dịch trong...
14:31 05/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019
Vừa qua, từ ngày 29 – 30/11/2019, Ban chấp hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên VSD đã tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019 tại điểm trường Bản Yên (Khu Yên) của...
17:22 02/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019
Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019”. Tham dự hội nghị,...
09:08 26/11/2019
VSD tham dự Diễn dàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan
Trong thời gian từ ngày 12/11/2019 đến ngày 16/11/2019 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham gia Hội nghị diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại...
18:09 22/11/2019
VSD gặp gỡ và làm việc với Ngân hàng HSBC
Cập nhật: Thứ tư, 13/11/2019 Ngày 11/11/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp ông Tim Evans – tân Tổng giám đốc Ngân...
09:13 19/11/2019
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ Quỹ năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Ngày 08/11/2019, tại Thành phố Đà Lạt, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2019”. Đây là...
17:02 13/11/2019
Thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2020
Cập nhật: Thứ năm, 07/11/2019 Căn cứ Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và các ngày Lễ khác trong năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng...
17:01 13/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019
Cập nhật: Thứ tư, 06/11/2019 Ngày 02/11/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ về quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019 cho...
16:59 13/11/2019
ACS: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần...
10:35 12/11/2019
BID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên...
10:34 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán TDI
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán TDI cho...
10:32 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán NJC
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán NJC cho...
10:29 12/11/2019
CPNJ1902: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức...
10:23 12/11/2019
CHPG1908: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức phát hành : Công ty...
02:28 12/11/2019
E1VFVN30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490 số 01/2014/GCNETF-VSD-490 ngày 11/11/2019 do giao dịch hoán đổi cho Công...
02:24 12/11/2019
TCB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1330/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết TCB, cụ thể: Tên chứng khoán:            Cổ...
02:20 12/11/2019
TD1949206: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1325/TB-SGDHN ngày 07/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, cụ thể: Tên chứng khoán:            Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 134/2019 Mã...
02:18 12/11/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200331.xls
15:33 31/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200330.xls
15:30 30/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200327.xls
15:31 27/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Hơn 12 triệu cổ phiếu CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội chính thức lên sàn UPCoM
Ngày 30/3/2020, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội sẽ đưa hơn 12 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 120 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội – Mã chứng...
14:36 25/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200324.xls
15:28 24/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200323.xls
15:27 23/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200320.xls
15:40 20/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200319.xls
15:30 19/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200318.xls
16:54 18/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200317.xls
15:30 17/03/2020
Hơn 18,3 triệu cổ phiếu CTCP Thực phẩm Bích Chi chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX
CTCP Thực phẩm Bích Chi – Mã chứng khoán: BCF– Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết 18.333.736 cổ phiếu.– Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 183.337.360.000.000 đồng.– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:...
16:59 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200316.xls
15:29 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200313.xls
15:59 13/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200312.xls
15:34 12/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200310.xls
15:29 10/03/2020
Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020
Năm 2020 – năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Thị trường Chứng khoán Việt Nam hoạt động và phát triển, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo...
09:55 10/03/2020
HNX: 15 năm vững vàng vị thế, sẵn sàng tiến bước
Ngày 8/3/2020 đã đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Sở GDCK Hà Nội (2005-2020). Trải qua 15 năm hoạt động, Sở GDCK Hà Nội đã không ngừng phát triển và khẳng định vai trò...
15:58 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200309.xls
15:33 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200306.xls
15:37 06/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200305.xls
15:32 05/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200304.xls
15:28 04/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200303.xls
15:30 03/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200302.xls
15:29 02/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200228.xls
15:32 28/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200227.xls
15:52 27/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200226.xls
16:31 26/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200225.xls
15:25 25/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200224.xls
15:31 24/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200221.xls
15:37 21/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200220.xls
15:29 20/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200219.xls
15:28 19/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200218.xls
15:30 18/02/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 01/2020
File đính kèm: 1.BC thang 1 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
14:58 18/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200217.xls
15:28 17/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200214.xls
15:35 14/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200213.xls
15:27 13/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200212.xls
16:00 12/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200211.xls
15:44 11/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200210.xls
15:29 10/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200206.xls
15:33 06/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200205.xls
15:30 05/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200204.xls
15:33 04/02/2020
Thị trường UPCoM tháng 1/2020: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 46 tỷ đồng
Tháng 1/2020, trên thị trường UPCoM có thêm 9 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) cổ phiếu mới; đồng thời có 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị...
15:07 04/02/2020
Cổ phiếu VINAFOR chào sàn HNX
Ngày 3/2/2020, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương giao dịch cổ phiếu VIF tại HNX. Đây là cổ phiếu đầu tiên được niêm yết trên HNX trong năm mới Canh Tý.TỔNG CÔNG TY...
17:34 03/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200203.xls
15:37 03/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200131.xls
16:02 31/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200130.xls
15:40 30/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200122.xls
15:40 22/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200121.xls
15:28 21/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200120.xls
17:14 20/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200117.xls
16:16 17/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200116.xls
15:30 16/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200115.xls
15:30 15/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200114.xls
15:30 14/01/2020
Quyết định về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ
Ngày 10/01/2020, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 25/QĐ-SGDHN về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ đối với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm:...
14:20 13/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2019
File đính kèm: 1.BC nam 2019 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam.pdf
11:05 13/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200110.xls
17:28 10/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 12/2019
File đính kèm: 1.BC thang 12 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:50 10/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 12/2019
File đính kèm: 1.BC thang 12 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:50 10/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200109.xls
15:30 09/01/2020
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà giao dịch cổ phiếu trên UPCoM
Ngày 7/1/2020, cổ phiếu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà – Mã chứng khoán: VHI– Số lượng chứng khoán đăng ký giao...
16:22 08/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200108.xls
15:30 08/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20190107.xls
16:18 07/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200106.xls
17:30 06/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200103.xls
15:33 03/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200102.xls
16:36 02/01/2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội
Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020. Tới dự...
16:30 02/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191231.xls
16:17 31/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191230.xls
16:38 30/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191227.xls
16:40 27/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191226.xls
16:10 26/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191225.xls
16:38 25/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191224.xls
16:30 24/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191223.xls
16:10 23/12/2019
Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019
Ngày 19/12/2019, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Thứ...
09:34 23/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191219.xls
16:15 19/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191218.xls
17:15 16/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191213.xls
16:46 13/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191212.xls
16:10 12/12/2019
Hội nghị “Tổng kết 10 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ”
Ngày 10/12/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 10 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ.Thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt chính thức đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch...
17:16 11/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191211.xls
16:47 11/12/2019
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 11/2019
File đính kèm: 1.BC thang 11 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:46 11/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191210.xls
17:18 10/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191206.xls
17:12 06/12/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191205.xls
16:04 05/12/2019
THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX THÁNG 11/2019: GIÁ TRỊ GIAO DỊCH BÌNH QUÂN GIẢM 17.3%
Tháng 11/2019, Sở GDCK Hà Nội có 1 mã hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 366 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,1...
16:02 05/12/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191204.xls
17:24 04/12/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 03/12/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191203.xls
16:05 03/12/2019
HNX và VSD phối hợp CTCK YUANTA tổ chức hội đạo chuyên đề về hợp đồng quyền chọn
Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp với CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam tổ chức buổi hội thảo chuyên đề với các CTCK thành viên về sản...
13:10 02/12/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 29/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191129.xls
17:00 29/11/2019
KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NGÀY 28/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191128.xls
15:29 28/11/2019
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH…
Ngày 27/1/2019, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 796/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...
17:03 27/11/2019
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ…
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 189/QĐ-SGDHN NGÀY 24/3/2017 CỦA...
17:00 27/11/2019
KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NGÀY 27/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191127.xls
16:00 27/11/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 26/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191126.xls
16:46 26/11/2019
Kết quả giao dịch trái phiếu doanh nghiệp 25/11/2019
File đính kèm: 1.TPDN 20191125.xls
16:43 25/11/2019
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công Ty Cổ Phần Pin Hà Nội do tập đoàn hoá chất Việt Nam sở hữu
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá,...
09:21 21/11/2019
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 31/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 31.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200331_Thông báo thay đổi...
14:59 31/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/03/2020). Nội dung chi...
09:41 31/03/2020
Điểm tin Giao dịch 30.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200330_20200330 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:27 30/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 26/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 26/03/2020). Nội dung chi...
15:21 27/03/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200327_Thông báo thay đổi...
14:36 27/03/2020
Cẩm nang hướng dẫn về Kiểm toán nội bộ việc thiết lập và duy trì một chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam
Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác KTNB trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và...
14:18 27/03/2020
Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20191107_20191107 -Thong bao lich...
11:59 27/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 26/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
09:24 27/03/2020
HOSE: Loại VIS khỏi chỉ số VNX AllShare
SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VIS thuộc chỉ số VNX Allshare như sau: – Cổ phiếu bị loại bỏ: : VIS (CTCP Thép Việt Ý). – Lý do: Cổ phiếu VIS của CTCP...
08:33 27/03/2020
Điểm tin giao dịch 26.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200326_20200326 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 26/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 25/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:30 26/03/2020
Điểm tin giao dịch 25.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200325_20200325 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:34 25/03/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
Ngày 25/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 50.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Mã chứng...
11:17 25/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 24/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:59 25/03/2020
Điểm tin giao dịch 24.03.2020
3.    Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 BFC BFC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội  sẽ...
16:22 24/03/2020
HOSE chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, ngày 24/3/2020 tại trụ sở Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt...
15:41 24/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2020). Nội dung chi...
15:21 24/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
09:58 24/03/2020
Chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán tháo
Bất chấp động thái chưa từng có tiền lệ của Fed, Wall Street vẫn đi xuống khi Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD.  Chỉ số DJIA chốt phiên 23/3 giảm 3,04% về 18.591...
07:53 24/03/2020
Điểm tin giao dịch 23.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200323_20200323 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:26 23/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 20/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 20/03/2020). Nội dung chi...
16:20 23/03/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23.03.2020 như sCác tập tin đính kèm Tên file 20200323_Thông báo thay đổi...
14:57 23/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 20/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:22 23/03/2020
Điểm tin giao dịch 20.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200320_20200320 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:01 20/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 19/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 19/03/2020). Nội dung chi...
16:00 20/03/2020
Điểm tin giao dịch 19.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200319_20200319 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:00 19/03/2020
HOSE: Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 18/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 18/03/2020). Nội dung chi...
15:29 19/03/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính…
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở...
11:59 19/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
11:09 19/03/2020
Điểm tin giao dịch 18.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200318_20200318 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:06 18/03/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 18/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 18.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200318_Thông báo thay đổi...
15:00 18/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/03/2020). Nội dung chi...
14:58 18/03/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
Ngày 18/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 28.800.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Mã chứng khoán: ABS) vào...
11:05 18/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:11 18/03/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ GVR
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200317_20200317...
17:56 17/03/2020
Điểm tin giao dịch 17.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200317_20200317 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:02 17/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 16/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 16/03/2020). Nội dung chi...
14:52 17/03/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần
Ngày 17/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 4.000.000.000 cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (Mã chứng...
14:21 17/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 16/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
09:23 17/03/2020
Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm – Chứng quyền CMSN1903
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Mã Chứng quyền:...
16:23 16/03/2020
Điểm tin giao dịch 16.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200316_20200316 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:22 16/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 13/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 13/03/2020). Nội dung chi...
14:04 16/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 13/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:15 16/03/2020
Điểm tin giao dịch 13.03.2020
3.     Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 TEG TEG chính thức giao dịch bổ sung 6.257.702 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/04/2019. 2 EMC EMC giao dịch không hưởng quyền – tổ...
15:47 13/03/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200313_Thông báo thay đổi...
15:20 13/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 12/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 12/03/2020). Nội dung chi...
09:54 13/03/2020
Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 28/02/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 28/02/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200313_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T03.2020.pdf 20200313_Form_Factsheet_Sector_VN_T03.2020.pdf
03:04 13/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 11/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 11/03/2020). Nội dung chi...
16:12 12/03/2020
Điểm tin giao dịch 12.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200312_20200312 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:56 12/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 11/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
11:00 12/03/2020
Điểm tin giao dịch 11.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200311_20200311 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:08 11/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 10/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 10/03/2020). Nội dung chi...
10:04 11/03/2020
Điểm tin giao dịch 10.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200310_20200310 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:08 10/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 09/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
13:54 10/03/2020
HOSE: Những thay đổi trong tiêu chí chấm giải VLCA 2020
“Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020” tiếp tục với những đánh giá trong các lĩnh vực Báo cáo thường niên (BCTN), Báo cáo Phát triển bền vững, và tình hình thực thi quản trị công ty (QTCT) của...
16:24 09/03/2020
HOSE: HOSE hưởng ứng tuần lễ Rung chuông vì bình đẳng giới
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 9 tháng 3 năm 2020 – Để hưởng ứng sự kiện Rung chuông vì bình đẳng giới mừng ngày Quốc tế phụ nữ năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố...
16:23 09/03/2020
HOSE: Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020
Năm 2020 – năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Thị trường Chứng khoán Việt Nam hoạt động và phát triển, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo...
16:18 09/03/2020
Điểm tin giao dịch 09.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200309_20200309 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:53 09/03/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 06/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200306_20200306 – CW (VNM,...
16:51 06/03/2020
Điểm tin giao dịch 06.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200306_20200306 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 06/03/2020
Điểm tin giao dịch 05.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200305_20200305 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 05/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
09:37 05/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/03/2020). Nội dung chi...
09:35 05/03/2020
Chứng quyền CVRE1904: Thông báo ngày ĐKCC để hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông báo về ngày ĐKCC để hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn Chứng quyền CVRE04MBS19CE (mã CK: CVRE1904) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:Các...
17:10 04/03/2020
Điểm tin giao dịch 04.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200304_20200304 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 04/03/2020
Điểm tin giao dịch 02.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200302_20200228 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:41 02/03/2020
Điểm tin giao dịch 28.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200228_20200228 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:09 28/02/2020
Điểm tin giao dịch 27.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200227_20200227 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 27/02/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200227_Thông báo thay đổi...
14:22 27/02/2020
HOSE: Loại bỏ cổ phiếu GTN thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index
SGDCK TP.HCM và SGDCK HN công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu GTN thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau: –    Cổ phiếu bị loại bỏ: : GTN (CTCP GTNFOODS). –    Lý do: Cổ phiếu GTN...
17:11 26/02/2020
HOSE: Loại bỏ và thay thế cổ phiếu thuộc các rổ chỉ số của Bộ chỉ số HOSE-Index
SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ và thay thế cổ phiếu thuộc các rổ chỉ số của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau: Rổ chỉ số Cổ phiếu loại bỏ Cổ phiếu thêm vào Lý do Ngày hiệu lực VNMidcap,VN100...
17:10 26/02/2020
Điểm tin giao dịch 26.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200226_20200226 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:46 26/02/2020
Điểm tin giao dịch 25.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200225_20200225 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 25/02/2020
Quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán đối với CTCK Globalmind Capital
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ hoạt động mua chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ...
17:43 24/02/2020
Điểm tin giao dịch 24.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200224_20200224 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:44 24/02/2020
Điểm tin giao dịch 21.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200221_20200221 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:35 21/02/2020
Điểm tin giao dịch 20.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200220_20200220 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:06 20/02/2020
Điểm tin giao dịch 19.02.2020
3.  Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 MWG MWG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/03/2020. 2 CDPM2002 ...
16:29 19/02/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ GTN
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200219_20200218...
09:15 19/02/2020
Điểm tin giao dịch 18.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200218_20200218 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:29 18/02/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200217_Thông báo thay đổi...
17:36 17/02/2020
Điểm tin giao dịch 17.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200217_20200217 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:15 17/02/2020
Điểm tin giao dịch 14.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200214_20200214 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:40 14/02/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200214_Thông báo thay đổi...
15:30 14/02/2020
Điểm tin giao dịch 13.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200213_20200213 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:53 13/02/2020
Điểm tin giao dịch 12.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200212_20200212 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:24 12/02/2020
Điểm tin giao dịch 11.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200211_20200211 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:31 11/02/2020
HOSE: Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 31/01/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 31/01/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200211_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T02.2020.pdf 20200211_Form_Factsheet_Sector_VN_T02.2020.pdf
15:41 11/02/2020
Điểm tin giao dịch 10.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200210_20200210 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:40 10/02/2020
HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200210_Thông báo thay đổi...
17:03 10/02/2020
Điểm tin giao dịch 07.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200207_20200207 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:48 07/02/2020
HOSE: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ KOS
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên...
17:28 06/02/2020
Điểm tin giao dịch 06.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200206_20200206 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:34 06/02/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07/02/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07.02.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200207_Thông báo thay đổi...
14:55 06/02/2020
Điểm tin giao dịch 05.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200205_20200205 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:05 05/02/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/02/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có có Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/02/2020). Nội dung...
09:21 05/02/2020
HOSE: Nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 đối với các công ty niêm yết như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
09:18 05/02/2020
Điểm tin giao dịch 04.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên File 20200204_20200204 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:15 04/02/2020
Điểm tin giao dịch 03.02.2020
Các tập tin đính kèm Tên File 20200203_20200203 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 03/02/2020