VTSS:QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
Quyết định bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ Công Ty CPCK Việt Tín
15:25 15/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ III 2019.
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý III-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý III 2019 VTSS
09:09 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II 2019 .
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý II-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý II 2019 VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BCÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HĐ KIỂM TOÁN NĂM 2019.
(21/06/2019) Công bố công ty kiểm toán đã ký HĐ kiểm toán năm 2019. VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2019.
(24/04/2019) Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2019. VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018.
(19/04/2019) Báo cáo thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I 2019 .
(19/04/2019) Báo cáo Tài Chính Quý I-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý I 2019 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO LỢI NHUẬN 2018
(29/03/2019) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2018 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ IV 2018
(18/01/2019) Báo cáo Tài Chính quý IV 2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV 2018VTSS
09:04 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2018 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
(14/08/2018) Báo cáo Tài Chính giữa niên độ – Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2018và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CTY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018
(27/06/2018) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng với Cty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HỌP THÁNG 4 NĂM 2018 VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CPCK VIỆT TÍN
(26/04/2018) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên họp tháng 4 năm 2018 — Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CPCK Việt Tín VTSS
09:02 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I2018
(19/04/2018) Báo cáo Tài Chính quý I2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý I2018VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(16/04/2018) Báo cáo thường niên năm 2017 VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN 2017
(29/03/2018) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2017 VTSS
09:00 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ IV NĂM 2017.
(19/01/2018) Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý IV năm 2017 VTSS
08:56 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN VỀ VIỆC ‘BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG’
(02/01/2018) VTSS: Quyết định của Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín về việc ‘Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng’ VTSS
08:55 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ III NĂM 2017
(18/10/2017) ‘Báo cáo tài chính quý III năm 2017’ _ ‘Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý III năm 2017’ VTSS
08:54 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ – BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2017
(14/08/2017) Báo cáo tài chính giữa niên độ _ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính _ Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2017 VTSS
08:53 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2.2017
(18/07/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2. 2017 VTSS
08:52 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2017
(22/06/2017) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
(27/04/2017) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017.
NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017. (19/04/2017) Báo cáo tài chính quý I năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý I năm 2017 VTSS
08:50 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(14/04/2017) Báo cáo thường niên năm 2016 VTSS
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016
BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 (29/03/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 — CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 và BÁO CÁO TỶ LỆ...
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016
(19/01/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016 VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA UBCK VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
(12/12/2016) Quyết định của UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần góp vốn của Công ty CPCK Việt Tín VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016
(18/10/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016 VTSS
08:47 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
30/09/2016) Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng VTSS
08:46 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN; BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ BÁN NIÊN 2016
(12/08/2016) Báo cáo tài chính bán niên — báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016 — Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016VTSS
08:45 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016
(19/07/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN (01/07/2016) Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(28/04/2016) Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016
(19/04/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016 VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(12/04/2016) Báo Cáo Thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:42 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tình Hình Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:40 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/01/2016) Báo Cáo Tài chính Quý IV năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/10/2015) Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(02/10/2015) Quyết định thay đổi cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:38 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015
(14/08/2015) BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 — và BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015 VTSS
08:37 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
21/07/2015) Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015
(20/07/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015
(20/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 — BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015 VTSS
08:35 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( ĐÃ KIỂM TOÁN) VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014
(01/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( đã kiểm toán) và BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014 VTSS
08:34 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN
(20/01/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN VTSS
08:33 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
(02/02/2015) BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
08:32 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐẾN 30/6/2019 CỦA VTSS , BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐẾN 6/2019 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN 2019.
(14/08/2019) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính đến 30/6/2019 của VTSS – – Báo cáo tài chính giữa niên độ đến 6/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2019 VTSS
09:09 30/06/2019
VTSS:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
(06/08/2019) Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phầnVTSS
09:08 30/06/2019
Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ
QD bo nhiem Kiem toan noi bo – Do Thi Thu HoaiTải xuống
11:24 06/11/2018
VNDirect hỗ trợ kiến thức quản lý tài chính cho nhà đầu tư
Hai năm nay, VNDirect thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo miễn phí, trang bị kiến thức, kỹ năng cho nhà đầu tư mới khi tham gia thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký...
14:00 06/07/2020
Chứng khoán tuần này có thể giằng co
Tâm lý thận trọng bao trùm trước mùa kết quả kinh doanh bán niên có thể khiến VN-Index đi ngang trong vùng 830-870 điểm. VN-Index tuần qua có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, đóng cửa tại 847,61 điểm...
09:19 06/07/2020
Cổ phiếu nào sắp vào rổ VN30?
CTD, BVH có thể rời khỏi rổ VN30 vì không đáp ứng giá trị vốn hóa và tỷ lệ free-float trong khi KDH, GEX, TPB cạnh tranh suất thay thế. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sẽ công bố...
01:37 05/07/2020
Phố Wall có tuần tăng điểm mạnh nhất một tháng
Công ty Tân Thành Đô và ông Ngô Văn Cường bị phạt tổng cộng 1,7 tỷ đồng vì sử dụng 22 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu CTF. Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ra...
08:16 03/07/2020
Hoa Sen tính phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
Ban lãnh đạo Hoa Sen khẳng định giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thực hiện và không dưới 12.000 đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa thông báo triệu...
11:02 02/07/2020
Chứng khoán Mỹ có quý tốt nhất 2 thập kỷ
Các chỉ số chính của Wall Street tăng 17 – 30% trong quý II, bất chấp nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái. Chốt phiên 30/6, chỉ số DJIA tăng 0,9% lên 25.812 điểm. S&P 500...
07:48 01/07/2020
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ Boeing
Thị trường đi lên nhờ cổ phiếu Boeing tăng vọt sau chuyến bay thử của 737 MAX và nhà đầu tư kỳ vọng giới chức tung thêm kích thích. Chốt phiên 29/6, chỉ số DJIA tăng 2,32% lên 25.595 điểm....
08:06 30/06/2020
Chứng khoán đầu tuần chìm trong sắc đỏ
Áp lực xả hàng mạnh lên vào phiên chiều khiến VN-Index tiếp tục giảm sâu, có lúc rớt gần 25 điểm và mất mốc 830 điểm. Tâm lý của nhà đầu tư trong nước tỏ ra thận trọng hơn sau...
12:01 29/06/2020
Chứng khoán tuần này có thể giằng co quyết liệt
VN-Index có thể khởi động tuần giao dịch mới tương đối chật vật bởi áp lực giảm điểm đang hiện hữu sau 4 phiên liên tiếp chìm trong sắc đỏ.  Chứng khoán Việt Nam không còn trạng thái hưng phấn...
00:00 29/06/2020
Ông Nguyễn Duy Hưng: Chứng khoán được ưu đãi nhờ dòng tiền ‘thừa’
Chủ tịch Công ty chứng khoán SSI cho rằng chứng khoán đang được hỗ trợ từ dòng tiền cho người dân “không biết tiêu gì” trong giai đoạn giãn cách xã hội. Tại phiên họp thường niên chiều 27/6, ông Nguyễn...
09:23 28/06/2020
Chứng khoán Mỹ lao dốc trước nguy cơ Covid-19 quay lại
Phố Wall chốt tuần giảm sâu khi một số bang dừng các hoạt động tái mở cửa, giới đầu tư lo ngại phải đóng cửa nền kinh tế lần thứ hai. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (26/6), chỉ số công nghiệp...
07:51 27/06/2020
SSI: Nhà đầu tư cá nhân giúp chứng khoán phục hồi
SSI Research cho rằng sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân giúp VN-Index tăng mạnh nhưng dòng tiền này “vào nhanh, rút cũng nhanh”. Báo cáo về diễn biến dòng vốn toàn cầu tháng 6, SSI Research cho biết chứng khoán Việt...
15:10 26/06/2020
Phố Wall tăng điểm nhờ cổ phiếu ngân hàng
Chứng khoán Mỹ biến động do lo ngại về Covid-19, nhưng bật tăng hơn 1% cuối phiên nhờ dòng tiền hướng tới cổ phiếu ngân hàng. Kết thúc phiên 25/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 300 điểm, tương...
07:58 26/06/2020
Phố Wall quay đầu giảm do lo ngại Covid-19 trở lại
Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ giảm hơn 2% khi số ca nhiễm mới tại California, Florida và Texas tăng đột biến. Kết thúc phiên 24/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 710 điểm (2,7%) xuống 25.445 điểm. S&P...
07:58 25/06/2020
An Phát Holdings đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu
An Phát Holdings đấu giá thành công 3% cổ phần thu về 215,08 tỷ đồng dùng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio. Công ty CP Tập đoàn An...
10:30 24/06/2020
Chứng khoán Mỹ lại lập đỉnh
Nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq Composite đóng cửa hôm qua tại 10.131 điểm, lần thứ 5 lập kỷ lục trong tháng này.  Chốt phiên 23/6, chỉ số DJIA tăng 0,5% lên 26.156 điểm. S&P 500 tăng 0,43% lên 3.131...
06:54 24/06/2020
HSC đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 1.300 tỷ đồng
Đánh giá thị trường có thể biến động mạnh, nhưng HSC vẫn lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 3% và 5% so với năm trước.  Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC)...
18:42 23/06/2020
Ông Trịnh Văn Quyết muốn mua 15 triệu cổ phiếu FLC
Ông Quyết vừa đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu FLC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu bằng phương thức khớp lệnh. Giao dịch của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC...
11:27 23/06/2020
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ
Chỉ số Nasdaq đóng cửa tại 10.056 điểm nhờ cổ phiếu Apple lên đỉnh và cổ phiếu hàng loạt hãng công nghệ khác tăng. Kết thúc phiên 22/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 153 điểm (0,6%) lên trên 26.000...
07:26 23/06/2020
VN-Index có thể lên gần 890 điểm tuần này
Giới phân tích dự báo thị trường tuần này có thể tăng khi tâm lý nhà đầu tư được cởi bỏ sau phiên cuối tuần trước. Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng chỉ số có thể chịu...
08:26 22/06/2020
Phố Wall có thêm tuần tăng điểm
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tuần này vẫn tăng 1 – 3%, dù đi xuống phiên hôm qua do lo ngại diễn biến Covid-19.  Kết thúc phiên 19/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 200 điểm...
08:24 20/06/2020
Chứng khoán Tiên Phong sắp tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng
TPS dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 56 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng, đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và chứng quyền. Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)...
16:03 19/06/2020
Phố Wall giao dịch thận trọng
Chứng khoán Mỹ giằng co trong phiên 18/6 khi nhà đầu tư lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 đang tăng, cùng thông tin về tỷ lệ thất nghiệp không như kỳ vọng. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow...
07:52 19/06/2020
Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm
DJIA và S&P 500 giảm gần 1% do sự yếu đi của nhóm cổ phiếu sẽ hưởng lợi từ việc mở cửa kinh tế. Chốt phiên 17/6, chỉ số DJIA giảm 170 điểm, tương đương 0,7% về 26.119 điểm. S&P...
08:10 18/06/2020
Con trai Bầu Thắng bị phạt vì mua cổ phiếu không báo cáo
Ông Võ Quốc Lợi mua hơn 300.000 cổ phiếu TTF nhưng không thông báo với Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (SSC) nên bị phạt 45 triệu đồng. SSC vừa ra quyết định xử phạt đối với ông Võ Quốc Lợi, Thành...
18:04 17/06/2020
Ủy ban chứng khoán có thể ‘dập cầu dao’ nếu thị trường biến động
Bộ Tài chính đang đề xuất sửa Nghị định để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có thể ngắt mạch giao dịch khi thị trường quá biến động. Dự thảo Nghị định thi hành Luật Chứng khoán vừa được Bộ Tài chính...
11:37 17/06/2020
Phố Wall tăng điểm nhờ doanh số bán lẻ Mỹ lập kỷ lục
Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ doanh số bán lẻ tăng 17,7% trong tháng 5 và kết quả thử nghiệm tích cực với thuốc chữa Covid-19.  Kết thúc phiên giao dịch 16/6, chỉ số công nghiệp...
07:43 17/06/2020
Quỹ đầu tư Mỹ, Singapore chi 650 triệu USD mua cổ phần Vinhomes
KKR và Temasek đã chi ra 650 triệu USD mua thỏa thuận hơn 200 triệu cổ phiếu VHM trong phiên 15/6. Theo Vingroup, nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Công ty quản lý quỹ đầu tư KKR (Mỹ) và Temasek (Singapore) là bên...
10:47 16/06/2020
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ Fed
Các chỉ số chính tăng gần 1% do nhà đầu tư tự tin hơn sau một thông báo của Fed liên quan đến chương trình mua lại trái phiếu. Chốt phiên 15/6, chỉ số DJIA tăng 0,62% lên 25.763 điểm....
08:34 16/06/2020
MB muốn chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu
MB trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% để tăng vốn điều lệ và mục tiêu lãi trước thuế giảm 10% về 9.100 tỷ đồng. Ngân hàng dè dặt với mục tiêu lợi nhuận Ngân hàng Quân...
11:03 15/06/2020
Chứng khoán tuần này khó đoán
Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể trở lại ngưỡng 880-890 điểm, nếu không, thị trường có thể lùi về vùng 840 điểm, thậm chí xuống gần 800 điểm. Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam, nhịp hồi phục...
09:15 14/06/2020
Chứng khoán Mỹ có tuần tệ nhất ba tháng
Phố Wall hôm qua tăng hơn 1%, nhưng không đủ bù đắp mức giảm gần 7% trong phiên trước đó. Kết thúc phiên 12/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 477 điểm, tương đương 1,9%, lên 25.605 điểm. S&P 500 chốt phiên...
08:38 13/06/2020
Sức ép của Mỹ có thể tạo cơ hội cho thị trường tài chính Trung Quốc
Căng thẳng Mỹ – Trung sẽ đẩy các công ty Trung Quốc về niêm yết “gần nhà”, trong bối cảnh ngày càng nhiều quỹ ngoại đổ tiền vào Bắc Kinh.  Quốc hội Mỹ đang cân nhắc một dự luật có...
00:10 13/06/2020
Dow Jones giảm gần 7% do lo ngại ‘làn sóng Covid-19 thứ hai’
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất trong 3 tháng khi nhà đầu tư lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 gia tăng tại một số bang sau khi mở cửa trở lại. Chốt phiên 11/6, chỉ số công nghiệp Dow...
06:45 12/06/2020
SHB muốn chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu
SHB muốn chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, theo đó vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 1.755 tỷ lên gần 19.314 tỷ đồng. Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên, Ngân...
10:46 11/06/2020
Chứng khoán Mỹ đi xuống sau dự báo u ám của Fed
DJIA và S&P 500 giảm khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cam kết tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế, nhưng dự báo GDP mất 6,5% năm nay. Chốt phiên 10/6, chỉ số DJIA giảm 1,04% xuống 26.989...
08:27 11/06/2020
Công ty của ông Lê Phước Vũ muốn bán tiếp 20 triệu cổ phiếu Hoa Sen
Vừa bán xong 15 triệu cổ phiếu HSG, Công ty Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen tiếp tục đăng ký thoái tiếp 20 triệu đơn vị. Thông báo về giao dịch được Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố chiều nay (10/6). Trong giao...
17:47 10/06/2020
Nasdaq Composite lần đầu chạm 10.000 điểm
Nhóm cổ phiếu công nghệ giúp chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,29% và lập đỉnh mới hôm qua. Chốt phiên 9/6, chỉ số DJIA giảm 1,09% về 27.272, chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp. S&P 500 giảm 0,78% xuống...
08:22 10/06/2020
HoSE giao dịch trở lại sau sự cố không khớp lệnh ATC
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết đã khắc phục xong sự cố trong phiên 9/6 và giao dịch trở lại từ phiên hôm nay. Lúc 1h40 sáng nay (10/6), Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE)...
06:33 10/06/2020
HoSE giao dịch trở lại sau sự cố không khớp lệnh ATC
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết đã khắc phục xong sự cố trong phiên 9/6 và giao dịch trở lại từ phiên hôm nay. Lúc 1h40 sáng nay (10/6), Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE)...
06:33 10/06/2020
Chiến lược chứng khoán cho ‘nhà đầu tư số không’
Các “nhà đầu tư số không” – không am hiểu thị trường, không có kinh nghiệm, không người dẫn dắt – càng cần tính kỷ luật, sự kiên nhẫn khi đầu tư.  Covid-19 là động lực thúc đẩy nhiều “nhà đầu...
05:38 10/06/2020
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh dù kinh tế suy thoái
Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,1% lên kỷ lục 9.924 điểm Chốt phiên 8/6, chỉ số DJIA tăng 1,7% lên 27.572 điểm. S&P 500 tăng 1,2%, lấy lại toàn bộ số điểm đã mất năm nay. Nasdaq Composite tăng 1,1% lên...
08:40 09/06/2020
Quỹ đầu tư, cổ đông ngoại chốt lời Dabaco
Cổ phiếu của doanh nghiệp đầu ngành chăn nuôi lên gấp gần bốn lần chỉ trong hơn hai tháng khiến nhiều nhà đầu tư đẩy nhanh việc chốt lời. Fraser Investment Holdings và Quản lý quỹ VinaCapital vừa bán ra 395.000 cổ phiếu...
19:05 08/06/2020
Ông Trịnh Văn Quyết bán thêm 170 triệu cổ phiếu ROS
Cựu Chủ tịch FLC Faros thoái khoảng 170 triệu cổ phiếu trong ngày 1 và 8/6, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại đây còn 6,11%. Đầu tuần trước, ông Trịnh Văn Quyết bán 162,3 triệu cổ phiếu của...
14:48 08/06/2020
Hơn 130.000 nhà đầu tư mới vào thị trường chứng khoán
Covid-19 vô tình thúc đẩy nhiều “nhà đầu tư số không” (không am hiểu thị trường, không kinh nghiệm, không người dẫn dắt) tìm tới chứng khoán. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tính đến...
17:51 07/06/2020
Chứng khoán tuần tới có thể tăng tiếp
Các công ty chứng khoán kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng, thậm chí lên ngưỡng 900 điểm, sau một tuần tích cực của cả trong nước lẫn Phố Wall. Cả VN-Index và HNX-Index cùng ghi nhận một tuần giao dịch...
15:30 07/06/2020
Tại sao chứng khoán Mỹ tăng mạnh bất chấp biểu tình lan rộng
Biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan khắp Mỹ và một số nước nhưng ở phố Wall, chứng khoán thậm chí đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại. Nasdaq Composite trong phiên cuối tuần đã trở thành chỉ số đầu tiên tại chứng khoán...
00:33 07/06/2020
Phố Wall trở lại đỉnh lịch sử
Số liệu việc làm tại Mỹ vượt xa kỳ vọng giúp Nasdaq Composite hôm qua có thời điểm lập đỉnh tại 9.845 điểm. Nasdaq Composite đã trở thành chỉ số đầu tiên tại Phố Wall trở lại mức cao nhất mọi thời đại, tăng...
08:08 06/06/2020
Phố Wall dứt chuỗi tăng
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ do cổ phiếu công nghệ bị bán ra và nhà đầu tư lo ngại tỷ lệ thất nghiệp vượt dự báo. Kết thúc phiên hôm qua (4/6), chỉ số công nghiệp Dow Jones gần như không thay...
08:50 05/06/2020
Chứng khoán Mỹ tăng 4 phiên liên tiếp
Bất chấp bạo loạn, chỉ số S&P 500 vẫn tăng phiên thứ tư liên tục nhờ những dữ liệu khả quan cho thấy sự phục hồi của kinh tế Mỹ. Kết thúc phiên 3/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 527 điểm (2,1%)...
07:57 04/06/2020
Chứng khoán toàn cầu lên đỉnh 3 tháng
Các thị trường đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư kỳ vọng vào việc các nước nới phong tỏa và chính phủ tung thêm kích thích kinh tế. Chỉ số MSCI World Index – theo dõi cổ phiếu 49...
16:48 03/06/2020
Chứng khoán Mỹ đi lên bất chấp biểu tình
Các chỉ số tăng gần 1% khi nhà đầu tư phớt lờ biểu tình và Covid-19 để tập trung vào nới lỏng phong tỏa và kinh tế phục hồi. Chốt phiên 2/6, chỉ số DJIA tăng 1,05% lên 25.742 điểm. S&P 500 tăng...
08:07 03/06/2020
Phố Wall tăng điểm phiên đầu tháng
Chứng khoán Mỹ tăng dưới 1% khi nhà đầu tư kỳ vọng vào sự mở cửa của nền kinh tế, nhưng lo ngại vấn đề biểu tình trên cả nước. Chốt phiên 1/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 91,9 điểm (0,36%) lên 25.475 điểm. S&P...
08:17 02/06/2020
Công ty của ông Lê Phước Vũ muốn bán 15 triệu cổ phiếu HSG
Giữa đợt tăng mạnh của HSG, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký thoái 15 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 20,95%. Thông báo thoái vốn được công bố chiều 1/6, sau...
21:18 01/06/2020
Hơn 82 triệu cổ phiếu ROS sang tay phiên đầu tuần
Hơn 82,2 triệu cổ phiếu ROS đổi chủ trong phiên hôm nay, chiếm 20,12% khối lượng thanh khoản toàn sàn chứng khoán TP HCM. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros khởi động tháng mới với trạng thái tích...
17:32 01/06/2020
ACB muốn chuyển sàn sang HoSE
Lãnh đạo ACB muốn dời cổ phiếu từ HNX sang HoSE để tăng giá trị thị trường, thời gian chuyển do Hội đồng quản trị quyết định nếu cổ đông đồng ý. Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa công bố tài liệu...
11:52 01/06/2020
Chứng khoán tuần này có thể chinh phục 880 điểm
Xu hướng thị trường đang trở lại mức cân bằng và đi ngang nhưng chỉ số vẫn có cơ hội tăng tiếp lên vùng kháng cự 880 điểm. Dự báo tuần này, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng...
00:00 01/06/2020
Tuần thăng hoa của cổ phiếu Tân Tạo
Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) tăng trần 5 phiên liên tiếp, nhảy vọt từ vùng 2.800 đồng lên 3.640 đồng. Hơn 94 triệu cổ phiếu ITA được sang tay trong tuần...
09:00 31/05/2020
Chủ tịch Hoàng Quân bị chất vấn vì cổ phiếu sát đáy
Bức xúc khi giá HQC chỉ còn 1.000 đồng một cổ phiếu, cổ đông trách lãnh đạo Hoàng Quân thiếu sâu sát và lo ngại nguy cơ bị thâu tóm. Tại đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công...
00:46 31/05/2020
Phố Wall phục hồi nhờ Trump nói ‘giữ cam kết với Trung Quốc’
Cam kết không thay đổi thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc của Trump giúp chứng khoán Mỹ tăng trở lại cuối phiên 29/5. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, S&P 500 tăng 0,4% lên mức 3.044...
07:30 30/05/2020
Ông Trịnh Văn Quyết bán tiếp 28 triệu cổ phiếu ROS
Giao dịch thoái 28,2 triệu cổ phiếu vừa được ông Trịnh Văn Quyết thực hiện mới đây với lý do “giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty”. Sau khi bán 28,2 triệu cổ phiếu đợt này, ông Trịnh Văn Quyết vẫn là cổ đông lớn...
06:26 30/05/2020
Có thể siết quy định phát hành trái phiếu ngay năm nay
MAS cho rằng năm nay Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ siết điều kiện phát hành trái phiếu theo hướng điều chỉnh Nghị định 163 nhằm bảo vệ nhà đầu tư cá nhân. Nhóm phân tích Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt...
18:22 28/05/2020
Bảo hiểm MIC chưa chuyển sàn lên HoSE
Bảo hiểm MIC chưa chốt cụ thể thời gian chuyển sàn từ UPCoM lên HoSE do nhận định thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều khó khăn.  Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Bảo hiểm Quân đội...
15:15 28/05/2020
Chứng khoán Mỹ đi lên nhờ kỳ vọng kinh tế phục hồi
S&P 500 lần đầu đóng cửa trên 3.000 điểm kể từ đầu tháng 3, do nới phong tỏa khiến nhà đầu tư lạc quan vào đà phục hồi kinh tế. Chốt phiên 27/5, chỉ số DJIA tăng 553 điểm, tương đương 2,21% lên...
08:10 28/05/2020
Chứng khoán Mỹ đi lên nhờ kỳ vọng kinh tế phục hồi
S&P 500 lần đầu đóng cửa trên 3.000 điểm kể từ đầu tháng 3, do nới phong tỏa khiến nhà đầu tư lạc quan vào đà phục hồi kinh tế. Chốt phiên 27/5, chỉ số DJIA tăng 553 điểm, tương đương 2,21% lên...
08:10 28/05/2020
Quỹ 1,3 tỷ USD của Dragon Capital rót thêm tiền vào chứng khoán
Ước tính VEIL đã giải ngân gần 38 triệu USD vào thị trường trong tuần 14-21/5, khiến tỷ trọng tiền mặt của quỹ xuống thấp nhất trong hai tháng. Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – quỹ đầu tư lớn nhất do...
05:50 28/05/2020
Quỹ 1,3 tỷ USD của Dragon Capital rót thêm tiền vào chứng khoán
Ước tính VEIL đã giải ngân gần 38 triệu USD vào thị trường trong tuần 14-21/5, khiến tỷ trọng tiền mặt của quỹ xuống thấp nhất trong hai tháng. Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – quỹ đầu tư lớn nhất do...
05:50 28/05/2020
Dow Jones tăng hơn 500 điểm
Chứng khoán Mỹ đi lên khi nhà đầu tư lạc quan về việc mở cửa trở lại nền kinh tế và kỳ vọng vào vaccine chống Covid-19. Kết thúc phiên 26/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 530 điểm (2,2%) lên...
07:53 27/05/2020
Trái phiếu doanh nghiệp tăng ‘nóng’
Lượng trái phiếu phát hành trong tháng 4 đạt hơn 30.120 tỷ đồng, chỉ kém cả quý đầu năm khoảng 5.000 tỷ đồng.  Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), các ngân hàng phát hành 14.400...
06:25 26/05/2020
Chứng khoán có thể biến động mạnh tuần này
Giới phân tích cho rằng trong giai đoạn ‘tranh tối, tranh sáng’, chỉ số có thể tiếp tục tăng, nhưng không loại trừ khả năng lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn. Theo đánh giá của Công ty chứng khoán...
00:00 25/05/2020
Phố Wall có tuần tăng mạnh nhất từ tháng 4
Các chỉ số chính tăng hơn 3% tuần này nhờ tâm lý tích cực của nhà đầu tư khi kỳ vọng nền kinh tế sớm mở cửa hoàn toàn. Kết thúc phiên giao dịch 22/5, chỉ số công nghiệp Dow...
11:06 23/05/2020
Tại sao MSB rút hồ sơ niêm yết HoSE
Một số cổ đông cho rằng rút hồ sơ niêm yết ảnh hưởng đến quyền lợi nhưng ban lãnh đạo MSB khẳng định việc này thực chất để bảo vệ nhà đầu tư. Việc niêm yết cổ phiếu và chi trả cổ tức...
10:37 23/05/2020
Phiên giao dịch bất thường của chứng khoán phái sinh
Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5 đã tăng trần trong phiên 21/5, trong khi theo lẽ thông thường, nó phải về gần mức giá của thị trường cơ sở. Lực cầu đột biến trong phiên ATC ngày hôm qua (21/5) khiến hợp...
09:32 22/05/2020
Phố Wall giảm điểm do lo ngại căng thẳng Mỹ – Trung
Nasdaq Composite mất gần 1% khi nhà đầu tư lo ngại số liệu thất nghiệp và dự luật giúp Mỹ hủy niêm yết các công ty Trung Quốc. Kết thúc phiên 21/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 101,78 điểm...
08:07 22/05/2020
Ông Lê Viết Hải mua bù cổ phiếu bị bán giải chấp
Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vừa đăng ký mua gần 590.000 cổ phiếu HBC bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ông Lê Viết Hải...
20:34 21/05/2020
Phố Wall sắp quay lại đỉnh lịch sử
Nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq Composite tăng hơn 2% hôm qua, tiến gần mức đỉnh lịch sử xác lập hồi tháng 2. Kết thúc phiên 20/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 369 điểm (1,5%) lên 24.575 điểm. S&P 500 vượt 1,7%...
08:10 21/05/2020
Novaland đặt mục tiêu lãi gần 3.400 tỷ đồng
Năm nay, Novaland đưa ra mục tiêu doanh thu thuần tăng 36% lên gần 14.880 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 8% lên 3.365 tỷ đồng. Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên vừa công bố, Công ty cổ...
12:48 20/05/2020
Phố Wall dứt chuỗi tăng
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ mất hơn 1% khi cổ phiếu bán lẻ và ngân hàng chịu áp lực chốt lời mạnh. Kết thúc phiên 19/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 390 điểm (1,6%) xuống 24.206 điểm. S&P...
07:48 20/05/2020
Dow Jones tăng mạnh nhất hơn một tháng
DJIA tăng gần 4%, nhờ bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell và thông tin tích cực từ cuộc thử nghiệm vaccine Covid-19. Kết thúc phiên 18/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 911,95 điểm (3,9%) lên 24.597 điểm. S&P 500 có...
07:51 19/05/2020
Dow Jones giảm 2% trong tuần
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ phiên hôm qua nhưng chốt tuần giảm hơn 2% khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng phục hồi của nền kinh tế. Kết thúc phiên 15/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 60 điểm...
08:54 16/05/2020
Chọn cổ phiếu nào để đón sóng đầu tư công
Agriseco cho rằng nhóm vật liệu xây dựng sẽ hưởng lợi từ việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khi các công trình lớn triển khai. Theo nhóm phân tích của Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco), các...
06:53 16/05/2020
Tập đoàn Đầu tư Việt Nam bán 500.000 cổ phiếu VIC
Công ty của ông Phạm Nhật Vượng đã bán 500.000 cổ phiếu VIC do bị SHB giải chấp liên quan đến khoản vay của Tân Hoàng Minh. Công ty Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) vừa thông báo đã bán 500.000 cổ phiếu...
09:06 15/05/2020
Giá vàng và chứng khoán Mỹ cùng bật tăng
Các chỉ số chính của Phố Wall tăng hơn 1%, trong khi giá vàng lên đỉnh 3 tuần phiên hôm qua.  Chốt phiên 14/5, chỉ số DJIA tăng 377 điểm, tương đương 1,62% lên 23.625 điểm. S&P 500 tăng 1,15%...
07:58 15/05/2020
Chứng khoán Mỹ ‘đắt đỏ’ nhất 18 năm
Dù kinh tế đi xuống, dịch bệnh phức tạp, các chỉ số chính phố Wall vẫn liên tục tăng, đẩy định giá P/E thị trường lên 20,4 lần – cao nhất 18 năm. Ngay cả khi đã giảm tới 30 triệu lao động,...
07:47 15/05/2020
Phố Wall lao dốc sau cảnh báo của Fed
DJIA giảm hơn 2% khi Chủ tịch Fed cho rằng kinh tế Mỹ còn nhiếu bất ổn và rủi ro do Covid-19. Kết thúc phiên 13/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 516,81 điểm (tương đương 2,1%) xuống 23.247 điểm. Đây là phiên...
08:29 14/05/2020
Dow Jones giảm hơn 450 điểm
Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhà đầu tư lo ngại việc mở cửa lại nền kinh tế có thể không mang lại hiệu quả như kỳ vọng Kết thúc phiên 12/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 457,21 điểm (1,9%)...
16:58 12/05/2020
Đổ xô chơi chứng khoán khi phải ở nhà vì Covid-19
PHILIPPINESKhi doanh thu chẳng có mấy vì nhà hàng ở Manila gần như đóng cửa do lệnh phong tỏa, Emil Ongchuan đầu tư chứng khoán để kiếm thêm. Sau khi mở một tài khoản tại COL Financial Group, nhà đầu...
12:07 12/05/2020
Vinamilk mua 17,5 triệu cổ phiếu quỹ
Với thị giá hiện tại, ước tính Vinamilk sẽ chi ra hơn 1.900 tỷ đồng để mua 17,5 triệu cổ phiếu quỹ. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết sẽ mua lại 1% lượng cổ phiếu đang...
09:45 12/05/2020
Nasdaq Composite tăng 6 phiên liên tiếp
Nhóm cổ phiếu công nghệ và y tế vẫn là lực đẩy với ba chỉ số chủ chốt, giúp Nasdaq Composite tăng 0,78% hôm qua. Chốt phiên 11/5, chỉ số DJIA giảm 0,45% về 24.221 điểm. S&P 500 tăng 0,01%...
08:04 12/05/2020
Cổ phiếu ‘vua cá tra’ bị tạm ngừng giao dịch
HoSE đưa cổ phiếu HVG vào diện ngừng giao dịch từ 15/5 vì tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin. Quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hùng Vương được...
22:32 11/05/2020
Vốn hóa công ty rượu Mao Đài Trung Quốc tăng vọt
Cổ phiếu nhà sản xuất rượu lớn nhất Trung Quốc Kweichow Moutai đã tăng hơn 32%, bất chấp các biện pháp hạn chế tụ tập đông người vì Covid-19. Moutai – cổ phiếu đắt giá nhất thị trường chứng khoán Trung...
11:39 10/05/2020
3 cổ phiếu thuỷ sản tiềm năng cho chiến lược trung hạn
Cổ phiếu thuỷ sản tăng trưởng tốt hơn VN-Index nhưng giai đoạn này chưa phải cơ hội tốt nên có thể cân nhắc với khẩu vị trung và dài hạn. Bà Lý Thị Hiền – Trưởng phòng phân tích Khối khách hàng cá...
08:45 10/05/2020
3 cổ phiếu thuỷ sản tiềm năng cho chiến lược trung hạn
Cổ phiếu thuỷ sản tăng trưởng tốt hơn VN-Index nhưng giai đoạn này chưa phải cơ hội tốt nên có thể cân nhắc với khẩu vị trung và dài hạn. Bà Lý Thị Hiền – Trưởng phòng phân tích Khối khách hàng cá...
08:24 10/05/2020
Số người mới đầu tư chứng khoán tăng kỷ lục
Hơn 36.600 nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng khoán trong tháng 4, cao nhất từ khi VN-Index lập đỉnh 1.200 điểm đến nay. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho hay, tính đến 30/4,...
09:39 09/05/2020
Điểm tin giao dịch 11.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200511_20200511 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:07 08/05/2020
Chứng khoán Mỹ tăng điểm
Chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 1,4%, lấy lại toàn bộ số điểm đã mất từ đầu năm vì Covid-19. Chốt phiên 7/5, chỉ số DJIA tăng 211 điểm, tương đương 0,89%, lên 23.875 điểm. S&P 500 tăng 1,15% lên 2.881...
08:06 08/05/2020
Phố Wall dứt chuỗi tăng
DJIA và S&P 500 giảm gần 1% khi nhà đầu tư cân nhắc về triển vọng mở cửa lại nền kinh tế và báo cáo việc làm kém lạc quan. Chốt phiên 6/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones chấm...
08:55 07/05/2020
F88 phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu
Số tiền 50 tỷ đồng thu được trong lần phát hành trái phiếu đợt 2 giúp F88 thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong mùa dịch. Đây là đợt phát hành thứ 2 trong kế hoạch huy động thêm 200 tỷ đồng trái...
15:30 06/05/2020
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhờ cổ phiếu y tế
Các chỉ số chính của phố Wall đi lên nhờ nhóm cổ phiếu y tế, giá dầu tăng và nhiều quốc gia nới lỏng lệnh phong tỏa. Chốt phiên 5/5, chỉ số DJIA tăng 0,56% lên 23.883 điểm. S&P 500 tăng...
08:45 06/05/2020
Bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch FLC Faros
Bà Hương Trần Kiều Dung sau khi có tên trong danh sách bầu vào Hội đồng quản trị FLC Faros nhiệm kỳ 2016-2021 đã được bầu giữ chức chủ tịch công ty này. Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa đề...
17:56 05/05/2020
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng…
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định Thực hiện quy định...
16:39 24/06/2020
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính...
16:38 23/06/2020
Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về…
Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến,...
16:35 19/06/2020
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết...
10:54 19/06/2020
Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM
  Sau khi khắc phục sự cố giao dịch vào ngày 9/6/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 10/6/2020.   Giá tham chiếu cho ngày...
08:25 10/06/2020
Thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 09/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 09/06/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau: Vào phiên giao dịch ngày 09/06/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ...
18:24 09/06/2020
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 quy định mức…
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19  Ngày 7/5/2020, Bộ...
16:50 07/05/2020
Công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa hoạt động…
UBCKNN gửi Công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa hoạt động ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu Ngày 01/04/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Công văn...
15:17 01/04/2020
Thông báo về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 (Chỉ thị 15) về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
16:49 31/03/2020
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,…
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona...
16:14 25/03/2020
Giảm và miễn một số loại phí trên TTCK- giải pháp hỗ trợ TTCK trước dịch Covid-19
Ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán...
15:30 19/03/2020
Sẽ giảm ngay một số loại giá dịch vụ chứng khoán trong tuần này
Bộ Tài chính đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ giảm giá một số loại giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Trước trước mắt sẽ cho điều chỉnh ngay 4 loại giá dịch vụ giao dịch chứng khoán...
15:30 17/03/2020
“Nhà đầu tư không nên bán tháo, bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế”
(ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán chiều 12/3/2020, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) khuyên nhà đầu tư bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế, không...
17:09 13/03/2020
Cơ quan quản lý sẽ đồng hành cùng thị trường chứng khoán vượt qua dịch Covid-19
(TBTCO) – “Trong phạm vi thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Tài chính một số giải pháp góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp ngành chứng khoán, nhà đầu tư, trong đó sẽ cắt giảm một...
17:02 12/03/2020
Diễn Đàn Thị trường Vốn ASEAN đồng thuận con đường phát triển bền vững thị trường vốn khu vực
Ngày 9/3/2020, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 32 được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia trực tiếp và qua hệ thống hội nghị truyền hình của lãnh...
17:02 10/03/2020
Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN
Ngày 17/2/2020, Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đã được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội nghị các nhóm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ASEAN diễn ra từ ngày 15...
12:21 18/02/2020
Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 03/02/2020 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây là một trong những...
16:53 03/02/2020
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg.
Sáng ngày 20/1/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VSD với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg. Tham dự Lễ Ký kết MOU, về phía khách mời có Ông Marc de...
17:12 20/01/2020
UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 3/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng...
08:58 03/01/2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020
Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội. Tới dự Lễ đánh cồng có đồng...
16:05 02/01/2020
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Nhân dịp năm mới 2020, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức,...
09:11 31/12/2019
UBCKNN công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
Chiều ngày 16/12/2019, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa...
17:30 17/12/2019
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung…
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK Thực hiện chương trình xây dựng văn bản...
15:23 29/11/2019
Chứng khoán có Luật mới sau hơn 10 năm
Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 445/450 đại biểu tán thành chiếm 92,13%. Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, quy định các hoạt động...
16:07 26/11/2019
Họp song phương lần thứ 8 giữa UBCK Việt Nam và UBCK Lào về hợp tác trong ngành chứng khoán
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) và Ủy ban Chứng khoán Lào (LSCO), ngày 18/11/2019, hai cơ quan đã tổ chức cuộc họp song phương thường niên lần...
09:14 20/11/2019
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Trọng Phát
Ngày 14/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ: KV3, p. Nguyễn Văn Cừ, tp. Quy Nhơn,...
10:59 19/11/2019
UBCK nhận được báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu và chứng quyền của CTCP Hà Đô
Ngày 13/11/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền theo Công bố thông tin về kết quả số 931/CV-CTHĐ ngày 13/11/2019 của Công ty...
10:58 19/11/2019
UBCK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính...
16:05 07/11/2019
UBCKNN thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020 cụ thể như sau: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ Tết...
12:10 07/11/2019
Bộ Tài chính ban hành VBHN số 48 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán và VBHN số 47
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm...
12:08 07/11/2019
UBCKNN tổ chức Đào tạo kiến thức về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên theo hướng dẫn của tổ chức ISO và Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế...
12:05 07/11/2019
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và...
09:27 07/11/2019
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 1317-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của...
16:46 15/06/2020
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức chuyến đi về nguồn năm 2020
Thực hiện “Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020”, từ ngày 12-14/6/2020, Đảng ủy Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức chuyến đi về nguồn cho các...
16:43 15/06/2020
Thông báo về lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2021
Căn cứ Công văn số 3467/UBCK-PTTT ngày 25/5/2020 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch năm 2021 và lịch nghỉ giao dịch năm 2022 và Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019...
16:42 29/05/2020
THÔNG BÁO Về việc nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch...
16:52 31/03/2020
Phương án hỗ trợ Thành viên trong trường hợp địa điểm hoạt động của Thành viên không tổ chức hoạt động được
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo duy trì liên tục trong hoạt động nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Thành viên Lưu ký, Công ty Quản lý quỹ và...
16:12 26/03/2020
” Sự hỗ trợ cần thiết với thị trường dù VSD có ảnh hưởng tới doanh thu”
Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ thị trường, VSD đã và đang triển khai các biện pháp, kịch bản đồng bộ để ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho thành viên,...
15:40 20/03/2020
“Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng e-voting”
Ngày 6/3/2020, trên trang tinnhanhchungkhoan.vn có bài phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Tiến sĩ Nguyễn Sơn với tiêu đề “Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng...
15:30 09/03/2020
THÔNG BÁO MỜI THẦU
–     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).–     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt...
17:11 18/02/2020
“Hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán”
Được coi là “hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) giữ một vai trò quan trọng trong vận hành thị trường. Nhân dịp đầu Xuân năm mới,...
14:54 30/01/2020
” Nỗ lực tối đa để hỗ trợ thị trường chứng khoán đón tuổi 20″
Vừa qua trên số báo đặc biệt Xuân Canh Tý của Thời báo Tài chính Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về những...
17:01 17/01/2020
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về...
16:57 16/01/2020
” VSD sẵn sàng chuẩn bị các công tác liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động “
Ngày 15/01/2020, trên số báo 255+256/2020 Tạp chí Chứng khoán Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về các công tác liên quan đến...
08:58 15/01/2020
Vừa qua trên kênh VITV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Tiến sĩ Nguyễn Sơn đã có chia sẻ về nghiệp vụ Giao dịch trong ngày và bán chứng khoán chờ về
Nội dung cụ thể như sau:(bắt đầu từ phút thứ 15:25) http://vitv.vn/tin-video/11-01-2020/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-11-01-2020/224294
09:06 14/01/2020
Ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD
Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7568/UBCKNN-PTTT về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD, cụ thể:1.      Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền...
08:59 03/01/2020
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày 25/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị lần này có sự hiện diện của Thứ trưởng...
19:00 27/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019
Ngày 26/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019 để tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có...
18:48 27/12/2019
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019
Chiều ngày 26/12/2019, Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản...
09:12 27/12/2019
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao...
09:04 26/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường, năm 2019, VSD đã đạt được những kết quả khả quan hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường
Ngày 24/12/2019, trên trang http://tapchitaichinh.vn có đăng bài: ” Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tích cực hỗ trợ thị trường”. Nội dung cụ thể như sau: Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang...
16:37 25/12/2019
Ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày 24/12/2019, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 213/QĐ-VSD ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân...
16:02 25/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các thành viên thị trường đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho TTCK vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư (NĐT)
Mới đây trên trang thoibaotaichinhvietnam.vn có bài viết “Gắn kết thành viên cùng hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển”. Nội dung cụ thể như sau: (TBTCVN) – Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thị trường chứng...
09:32 23/12/2019
VSD tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu CCP12 năm 2019
Từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Nguyễn Công Quang, Phó Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các...
16:13 12/12/2019
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu VSD tại Clearstream và các Sở Giao dịch chứng khoán châu Âu thành công tốt đẹp
Trong tuần từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn...
17:14 11/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam làm việc với J.P.Morgan
 Ngày 10/12/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp với đoàn cán bộ của J.P.Morgan do ông Sudhir Goel, Giám đốc điều hành khu...
16:45 11/12/2019
Ngày 10/12/2019, trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam có đăng bài của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Vận hành an toàn hệ thống thanh toán TPCP”. Nội dung cụ thể như sau:
 Với vai trò là tổ chức hạ tầng không thể thiếu của thị trường, 10 năm qua, VSD đã tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thị trường TPCP và xây dựng các quy chế,...
16:43 11/12/2019
Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng khoán phát triển
Mới đây trên báo Đầu tư Chứng khoán có đăng bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng...
13:30 09/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xác nhận quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 163). Trên cơ sở nội dung của Nghị định 163 và Thông báo số 284/TB-BTC ngày 19/03/2019 của...
16:55 05/12/2019
Công nghệ sẽ hỗ trợ cho nhiều sản phẩm chứng khoán mới
(ĐTCK) Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, hệ thống mới do VSD và các Sở GDCK đang xây dựng có tính năng cho phép thực hiện giao dịch trong...
14:31 05/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019
Vừa qua, từ ngày 29 – 30/11/2019, Ban chấp hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên VSD đã tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019 tại điểm trường Bản Yên (Khu Yên) của...
17:22 02/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019
Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019”. Tham dự hội nghị,...
09:08 26/11/2019
VSD tham dự Diễn dàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan
Trong thời gian từ ngày 12/11/2019 đến ngày 16/11/2019 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham gia Hội nghị diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại...
18:09 22/11/2019
VSD gặp gỡ và làm việc với Ngân hàng HSBC
Cập nhật: Thứ tư, 13/11/2019 Ngày 11/11/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp ông Tim Evans – tân Tổng giám đốc Ngân...
09:13 19/11/2019
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ Quỹ năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Ngày 08/11/2019, tại Thành phố Đà Lạt, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2019”. Đây là...
17:02 13/11/2019
Thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2020
Cập nhật: Thứ năm, 07/11/2019 Căn cứ Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và các ngày Lễ khác trong năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng...
17:01 13/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019
Cập nhật: Thứ tư, 06/11/2019 Ngày 02/11/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ về quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019 cho...
16:59 13/11/2019
ACS: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần...
10:35 12/11/2019
BID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên...
10:34 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán TDI
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán TDI cho...
10:32 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán NJC
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán NJC cho...
10:29 12/11/2019
CPNJ1902: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức...
10:23 12/11/2019
CHPG1908: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức phát hành : Công ty...
02:28 12/11/2019
E1VFVN30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490 số 01/2014/GCNETF-VSD-490 ngày 11/11/2019 do giao dịch hoán đổi cho Công...
02:24 12/11/2019
TCB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1330/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết TCB, cụ thể: Tên chứng khoán:            Cổ...
02:20 12/11/2019
TD1949206: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1325/TB-SGDHN ngày 07/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, cụ thể: Tên chứng khoán:            Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 134/2019 Mã...
02:18 12/11/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200706.xls
15:30 06/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200703.xls
15:30 03/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200702.xls
15:40 02/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 01/07/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200701.xls
15:57 01/07/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200630.xls
15:33 30/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 29/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200629.xls
15:54 29/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 26062020.xls
15:34 26/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 25062020.xls
15:31 25/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 24062020.xls
15:31 24/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200623.xls
16:49 23/06/2020
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của CTCK Phú Hưng
Sở GDCK Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chi tiết như...
15:43 23/06/2020
Quyết định về việc ban hành Quy định về xử lý vi phạm thành viên giao dịch và đại diện giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ngày 22/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã có Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ban hành Quy định về xử lý vi phạm thành viên giao dịch và đại diện giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội thay chế...
15:43 23/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200622.xls
15:30 22/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200619.xls
10:14 22/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200618.xls
16:57 18/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200617.xls
15:38 17/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200616.xls
15:47 16/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/06/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200615.xls
15:30 15/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200612.xls
15:28 12/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200611.xls
16:21 11/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200610.xls
15:34 10/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200609.xls
15:27 09/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200608.xls
15:38 06/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200605.xls
16:20 05/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200604.xls
15:28 04/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200602.xls
15:29 02/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 01/06/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200601.xls
15:30 01/06/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 29/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200529.xls
15:31 29/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200528.xls
16:04 28/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200527.xls
17:35 27/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200526.xls
15:29 26/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200525.xls
15:45 25/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200522.xls
15:29 22/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200521.xls
15:42 21/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200520.xls
15:27 20/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200519.xls
15:27 19/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200518.xls
15:38 18/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200515.xls
15:39 15/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200513.xls
15:31 13/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200512.xls
15:32 12/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200511.xls
15:30 11/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200507.xls
15:28 07/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200506.xls
16:06 06/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200505.xls
15:27 05/05/2020
Danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn
File đính kèm: 1.3_ 2020. Phan bang_UPCoM.xlsx
08:08 05/05/2020
Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch...
15:38 28/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200428.xls
15:31 28/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200427.xls
15:29 27/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200424.xls
15:26 24/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200423.xls
15:27 23/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNX Allshare từ 04/05/2020
Ngày 21/4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã có Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ban hành Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội thay chế Quy...
17:35 21/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200420.xls
15:27 20/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200417.xls
15:44 17/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200416.xls
16:41 16/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200415.xls
15:41 15/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200414.xls
15:33 14/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200413.xls
15:30 13/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200410.xls
17:00 10/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200408.xls
15:25 08/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200407.xls
15:59 07/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200406.xls
15:38 06/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200403.xls
15:36 03/04/2020
Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch...
17:47 01/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 01/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200401.xls
17:05 01/04/2020
Thông báo về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19
Thông báo số 131/TB-UBCK ngày 31/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19.Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm: 1.Thong bao so 131 uy ban...
17:01 31/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200331.xls
15:33 31/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200330.xls
15:30 30/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200327.xls
15:31 27/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Hơn 12 triệu cổ phiếu CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội chính thức lên sàn UPCoM
Ngày 30/3/2020, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội sẽ đưa hơn 12 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 120 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội – Mã chứng...
14:36 25/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200324.xls
15:28 24/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200323.xls
15:27 23/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200320.xls
15:40 20/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200319.xls
15:30 19/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200318.xls
16:54 18/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200317.xls
15:30 17/03/2020
Hơn 18,3 triệu cổ phiếu CTCP Thực phẩm Bích Chi chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX
CTCP Thực phẩm Bích Chi – Mã chứng khoán: BCF– Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết 18.333.736 cổ phiếu.– Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 183.337.360.000.000 đồng.– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:...
16:59 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200316.xls
15:29 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200313.xls
15:59 13/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200312.xls
15:34 12/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200310.xls
15:29 10/03/2020
Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020
Năm 2020 – năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Thị trường Chứng khoán Việt Nam hoạt động và phát triển, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo...
09:55 10/03/2020
HNX: 15 năm vững vàng vị thế, sẵn sàng tiến bước
Ngày 8/3/2020 đã đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Sở GDCK Hà Nội (2005-2020). Trải qua 15 năm hoạt động, Sở GDCK Hà Nội đã không ngừng phát triển và khẳng định vai trò...
15:58 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200309.xls
15:33 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200306.xls
15:37 06/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200305.xls
15:32 05/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200304.xls
15:28 04/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200303.xls
15:30 03/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200302.xls
15:29 02/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200228.xls
15:32 28/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200227.xls
15:52 27/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200226.xls
16:31 26/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200225.xls
15:25 25/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200224.xls
15:31 24/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200221.xls
15:37 21/02/2020
Điểm tin giao dịch 06.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200706_20200706 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 06/07/2020
Điểm tin giao dịch 01.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200701_20200630 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:11 03/07/2020
Điểm tin giao dịch 03.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200703_20200703 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:17 03/07/2020
Điểm tin giao dịch 02.07.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200702_20200702 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 02/07/2020
Điểm tin giao dịch 30.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200630_20200630 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 30/06/2020
Điểm tin giao dịch 29.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200629_20200629 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:07 29/06/2020
Điểm tin giao dịch 26.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200626_20200626 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:53 26/06/2020
Điểm tin giao dịch 25.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200625_20200625 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:18 25/06/2020
Điểm tin giao dịch 24.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200624_20200624 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:04 24/06/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
Ngày 24/06/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 126.196.780 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán:...
14:58 24/06/2020
Điểm tin giao dịch 22.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200622_20200622 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:17 22/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 22/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 22/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:55 22/06/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ QCG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200619_20200619...
17:01 19/06/2020
Điểm tin giao dịch 19.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200619_20200619 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:21 19/06/2020
Điểm tin giao dịch 18.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200618_20200618 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 18/06/2020
Điểm tin giao dịch 17.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200617_20200617 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:51 17/06/2020
Điểm tin giao dịch 16.06.2020
3.    Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 CHPG2004  CHPG2004 (HPG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/06/2020, ngày GD cuối cùng: 11/06/2020. 2 CMWG2004  CMWG2004 (MWG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy...
16:04 16/06/2020
Điểm tin giao dịch 15.06.2020
3.   Sự kiện doanh nghiệp  STT Mã CK Sự kiện 1 EMC EMC niêm yết và giao dịch bổ sung 219.667 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 15/06/2020, ngày niêm yết có hiệu lực:...
15:41 15/06/2020
Điểm tin giao dịch 12.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200612_20200612 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 12/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 11/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 11/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
16:35 11/06/2020
Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 29/05/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 29/05/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200611_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T06.2020.pdf 20200611_Form_Factsheet_Sector_VN_T06.2020.pdf
15:12 11/06/2020
Điểm tin giao dịch 10.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200610_20200610 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 10/06/2020
Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM Sau khi khắc phục sự cố giao dịch vào ngày 9/6/2020, Sở GDCK TP.HCM thông báo: Sở GDCK TP.HCM tổ chức...
01:30 10/06/2020
Điểm tin giao dịch 09.06.2020
Tên file 20200610_20200609 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:31 09/06/2020
Dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Thép VICASA – VNSTEEL
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Thép VICASA – VNSTEEL như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200609_20200609 – VCA – Dung xem xet ho so dang...
10:38 09/06/2020
Điểm tin giao dịch 08.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200608_20200608 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:22 08/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 08/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 08/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:36 08/06/2020
Điểm tin giao dịch 05.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200605_20200605 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:28 05/06/2020
Điểm tin giao dịch 04.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200604_20200604 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:24 04/06/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 04/06/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 04/06/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:47 04/06/2020
Điểm tin giao dịch 03.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200603_20200603 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:28 03/06/2020
Điểm tin giao dịch 02.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200602_20200602 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:05 02/06/2020
Điểm tin giao dịch 01.06.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200601_20200601 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 01/06/2020
Điểm tin giao dịch 29.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200529_20200529 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:57 29/05/2020
Điểm tin giao dịch 28.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200528_20200528 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:50 28/05/2020
Tọa đàm “Tham vấn góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)”
Hôm nay, ngày 28/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức buổi Tọa đàm “Tham vấn góp ý dự thảo Luật...
15:23 28/05/2020
Điểm tin giao dịch 27.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200527_20200527 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:59 27/05/2020
Điểm tin giao dịch 26.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200526_20200526 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 26/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:56 26/05/2020
Điểm tin giao dịch 25.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200525_20200525 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 25/05/2020
Điểm tin giao dịch 22.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200522_20200522 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:11 22/05/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ DLG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200521...
17:41 21/05/2020
Điểm tin giao dịch 21.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200521 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 21/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:44 21/05/2020
Điểm tin giao dịch 20.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200520 – Tổng hợp giao dịch.pdf
16:35 20/05/2020
Điểm tin giao dịch 19.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200519_20200519 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:00 19/05/2020
Điểm tin giao dịch 15.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200515_20200515 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:17 15/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 15/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 15/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:02 15/05/2020
Điểm tin giao dịch 14.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200514_20200514 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 14/05/2020
Điểm tin giao dịch 13.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200513_20200513 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:42 13/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:47 13/05/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ FUEVFVND
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200512_20200512 –...
17:58 12/05/2020
HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
Ngày 12/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 10.200.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ hoán đổi danh mục QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFVND) vào giao dịch như sau (nội dung...
16:48 12/05/2020
Điểm tin giao dịch 11.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200511_20200511 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 11/05/2020
Điểm tin giao dịch 08.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200508_20200508 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:54 08/05/2020
Điểm tin giao dịch 07.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200507_20200507 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 07/05/2020
Điểm tin giao dịch 06.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200506_20200506 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 06/05/2020
Điểm tin giao dịch 05.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200505_20200505 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:09 05/05/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/05/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/05/2020). Nội dung chi tiết được...
16:28 05/05/2020
Điểm tin giao dịch 04.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200504_20200504 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 04/05/2020
Điểm tin giao dịch 29.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200429_20200429 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:08 29/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ LMH
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200428_20200428 –...
16:15 28/04/2020
Điểm tin giao dịch 28.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200428_20200428 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 28/04/2020
Điểm tin giao dịch 27.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200427_20200427 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 27/04/2020
Điểm tin giao dịch 24.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200424_20200424 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 24/04/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200424_20200423 –...
15:49 24/04/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/04/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên công bố Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/04/2020). Nội dung...
09:40 24/04/2020
Điểm tin giao dịch 23.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 23/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TEG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – TB bo...
13:42 23/04/2020
Chứng quyền CHPG2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
Sở GDCK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHPG05MBS19CE (mã CK: CHPG2003) như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200422 – CHPG2003 – TB ngay dkcc de...
11:00 23/04/2020
Chứng quyền CPNJ2001: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo điều chỉnh chứng quyền CPNJ2001 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – CPNJ2001 – TB dieu chinh chung quyen.pdf
10:56 23/04/2020
Điểm tin giao dịch 21.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200421_20200421 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:27 21/04/2020
Điểm tin giao dịch 20.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200420_20200420 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 20/04/2020
Điểm tin giao dịch 17.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200417_20200417 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:39 17/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200417_Thông báo thay đổi...
15:39 17/04/2020
Chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ ETF đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Ngày 16/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 179/QĐ-SGDHCM về việc chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 có mã chứng khoán là E1VFVN30 tại Sở Giao...
18:04 16/04/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ LEC
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200416_20200416...
18:03 16/04/2020
Điểm tin giao dịch 16.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200416_20200416 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:12 16/04/2020
Điểm tin giao dịch 15.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200415_20200415 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:50 15/04/2020
Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ YBM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200415_20200415 – TB bo...
14:18 15/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200414_Thông báo thay đổi...
16:35 14/04/2020
Điểm tin giao dịch 14.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200414_20200414 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 14/04/2020
Điểm tin giao dịch 13.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200413_20200413 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:06 13/04/2020
Điểm tin giao dịch 10.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200413_20200410 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:41 10/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ VNG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200410_20200410 – Danh sach...
16:23 10/04/2020
Điểm tin giao dịch 09.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200410_20200409 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 09/04/2020
Điểm tin giao dịch 08.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200408_20200408 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:46 08/04/2020
HOSE: Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 31/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 31/03/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200408_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T04.2020.pdf 20200408_Form_Factsheet_Sector_VN_T04.2020.pdf
14:22 08/04/2020
Điểm tin giao dịch 07.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200407_20200407 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:59 07/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200407_Thông báo thay đổi...
14:36 07/04/2020
Điểm tin giao dịch 06.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200406_20200406 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:27 06/04/2020
Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200406_20200406 –...
05:56 06/04/2020
Điểm tin giao dịch 03.04.2020
3.    Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 HUB HUB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 24/04/2020. 2 ITC...
17:58 03/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200403_Thông báo thay đổi...
14:15 03/04/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ SII
Sở GIao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200401_20200401...
17:57 01/04/2020
Điểm tin giao dịch 01.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200401_20200401 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:18 01/04/2020