VTSS:QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
Quyết định bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ Công Ty CPCK Việt Tín
15:25 15/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ III 2019.
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý III-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý III 2019 VTSS
09:09 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II 2019 .
(17/07/2019) Báo cáo Tài Chính Quý II-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý II 2019 VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BCÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HĐ KIỂM TOÁN NĂM 2019.
(21/06/2019) Công bố công ty kiểm toán đã ký HĐ kiểm toán năm 2019. VTSS
09:07 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2019.
(24/04/2019) Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2019. VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018.
(19/04/2019) Báo cáo thường niên Công ty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:06 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I 2019 .
(19/04/2019) Báo cáo Tài Chính Quý I-2019 – – Giải trình biến động lợi nhuận Quý I 2019 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO LỢI NHUẬN 2018
(29/03/2019) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2018 VTSS
09:05 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ IV 2018
(18/01/2019) Báo cáo Tài Chính quý IV 2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV 2018VTSS
09:04 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ , GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2018 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
(14/08/2018) Báo cáo Tài Chính giữa niên độ – Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2018và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CTY CPCK VIỆT TÍN NĂM 2018
(27/06/2018) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng với Cty CPCK Việt Tín năm 2018 VTSS
09:03 12/11/2019
VTSS:NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HỌP THÁNG 4 NĂM 2018 VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTY CPCK VIỆT TÍN
(26/04/2018) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên họp tháng 4 năm 2018 — Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CPCK Việt Tín VTSS
09:02 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I2018 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ I2018
(19/04/2018) Báo cáo Tài Chính quý I2018 —Giải trình biến động lợi nhuận Quý I2018VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(16/04/2018) Báo cáo thường niên năm 2017 VTSS
09:01 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN 2017
(29/03/2018) Báo cáo Tài chính — Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và giải trình biến động lợi nhuận 2017 VTSS
09:00 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ IV NĂM 2017.
(19/01/2018) Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý IV năm 2017 VTSS
08:56 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN VỀ VIỆC ‘BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG’
(02/01/2018) VTSS: Quyết định của Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín về việc ‘Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng’ VTSS
08:55 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ III NĂM 2017
(18/10/2017) ‘Báo cáo tài chính quý III năm 2017’ _ ‘Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý III năm 2017’ VTSS
08:54 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ – BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2017
(14/08/2017) Báo cáo tài chính giữa niên độ _ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính _ Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2017 VTSS
08:53 12/11/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2.2017
(18/07/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2017 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ QUÝ 2. 2017 VTSS
08:52 12/11/2019
VTSS:CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2017
(22/06/2017) Công bố Công ty Kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
(27/04/2017) Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 VTSS
08:51 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017.
NHUẬN LỖ QUÝ I NĂM 2017. (19/04/2017) Báo cáo tài chính quý I năm 2017 và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ quý I năm 2017 VTSS
08:50 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(14/04/2017) Báo cáo thường niên năm 2016 VTSS
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016
BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016 (29/03/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 — CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN LỖ NĂM 2016 và BÁO CÁO TỶ LỆ...
08:49 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016
(19/01/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV. 2016 VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH CỦA UBCK VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CPCK VIỆT TÍN
(12/12/2016) Quyết định của UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần góp vốn của Công ty CPCK Việt Tín VTSS
08:48 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016
(18/10/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ III. 2016 VTSS
08:47 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
30/09/2016) Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng VTSS
08:46 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN; BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2016 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN LỖ BÁN NIÊN 2016
(12/08/2016) Báo cáo tài chính bán niên — báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016 — Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016Và Giải trình biến động lợi nhuận lỗ bán niên 2016VTSS
08:45 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016
(19/07/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: CÔNG BỐ CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN (01/07/2016) Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 VTSS
08:44 12/11/2019
VTSS: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(28/04/2016) Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016
(19/04/2016) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2016 VTSS
08:43 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(12/04/2016) Báo Cáo Thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:42 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:41 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(22/01/2016) Báo Cáo Tình Hình Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:40 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/01/2016) Báo Cáo Tài chính Quý IV năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(15/10/2015) Báo Cáo Tài chính Quý III năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:39 12/11/2019
VTSS: QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
(02/10/2015) Quyết định thay đổi cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín VTSS
08:38 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015
(14/08/2015) BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH SOÁT XÉT THÁNG 6.2015 — và BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2015 VTSS
08:37 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
21/07/2015) Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 – CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015
(20/07/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 — và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2. 2015 VTSS
08:36 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015
(20/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2015 — BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 1. 2015 VTSS
08:35 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( ĐÃ KIỂM TOÁN) VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014
(01/04/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014( đã kiểm toán) và BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2014 VTSS
08:34 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN
(20/01/2015) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV.2014 và CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN VTSS
08:33 12/11/2019
VTSS: BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
(02/02/2015) BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014
08:32 12/11/2019
VTSS:BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐẾN 30/6/2019 CỦA VTSS , BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐẾN 6/2019 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN NIÊN 2019.
(14/08/2019) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính đến 30/6/2019 của VTSS – – Báo cáo tài chính giữa niên độ đến 6/2019 và Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2019 VTSS
09:09 30/06/2019
VTSS:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
(06/08/2019) Công Ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phầnVTSS
09:08 30/06/2019
Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ
QD bo nhiem Kiem toan noi bo – Do Thi Thu HoaiTải xuống
11:24 06/11/2018
Phiên giao dịch bất thường của chứng khoán phái sinh
Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5 đã tăng trần trong phiên 21/5, trong khi theo lẽ thông thường, nó phải về gần mức giá của thị trường cơ sở. Lực cầu đột biến trong phiên ATC ngày hôm qua (21/5) khiến hợp...
09:32 22/05/2020
Phố Wall giảm điểm do lo ngại căng thẳng Mỹ – Trung
Nasdaq Composite mất gần 1% khi nhà đầu tư lo ngại số liệu thất nghiệp và dự luật giúp Mỹ hủy niêm yết các công ty Trung Quốc. Kết thúc phiên 21/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 101,78 điểm...
08:07 22/05/2020
Ông Lê Viết Hải mua bù cổ phiếu bị bán giải chấp
Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vừa đăng ký mua gần 590.000 cổ phiếu HBC bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ông Lê Viết Hải...
20:34 21/05/2020
Phố Wall sắp quay lại đỉnh lịch sử
Nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq Composite tăng hơn 2% hôm qua, tiến gần mức đỉnh lịch sử xác lập hồi tháng 2. Kết thúc phiên 20/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 369 điểm (1,5%) lên 24.575 điểm. S&P 500 vượt 1,7%...
08:10 21/05/2020
Novaland đặt mục tiêu lãi gần 3.400 tỷ đồng
Năm nay, Novaland đưa ra mục tiêu doanh thu thuần tăng 36% lên gần 14.880 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 8% lên 3.365 tỷ đồng. Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên vừa công bố, Công ty cổ...
12:48 20/05/2020
Phố Wall dứt chuỗi tăng
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ mất hơn 1% khi cổ phiếu bán lẻ và ngân hàng chịu áp lực chốt lời mạnh. Kết thúc phiên 19/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 390 điểm (1,6%) xuống 24.206 điểm. S&P...
07:48 20/05/2020
Dow Jones tăng mạnh nhất hơn một tháng
DJIA tăng gần 4%, nhờ bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell và thông tin tích cực từ cuộc thử nghiệm vaccine Covid-19. Kết thúc phiên 18/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 911,95 điểm (3,9%) lên 24.597 điểm. S&P 500 có...
07:51 19/05/2020
Dow Jones giảm 2% trong tuần
Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ phiên hôm qua nhưng chốt tuần giảm hơn 2% khi nhà đầu tư lo ngại về triển vọng phục hồi của nền kinh tế. Kết thúc phiên 15/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 60 điểm...
08:54 16/05/2020
Chọn cổ phiếu nào để đón sóng đầu tư công
Agriseco cho rằng nhóm vật liệu xây dựng sẽ hưởng lợi từ việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khi các công trình lớn triển khai. Theo nhóm phân tích của Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco), các...
06:53 16/05/2020
Tập đoàn Đầu tư Việt Nam bán 500.000 cổ phiếu VIC
Công ty của ông Phạm Nhật Vượng đã bán 500.000 cổ phiếu VIC do bị SHB giải chấp liên quan đến khoản vay của Tân Hoàng Minh. Công ty Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) vừa thông báo đã bán 500.000 cổ phiếu...
09:06 15/05/2020
Giá vàng và chứng khoán Mỹ cùng bật tăng
Các chỉ số chính của Phố Wall tăng hơn 1%, trong khi giá vàng lên đỉnh 3 tuần phiên hôm qua.  Chốt phiên 14/5, chỉ số DJIA tăng 377 điểm, tương đương 1,62% lên 23.625 điểm. S&P 500 tăng 1,15%...
07:58 15/05/2020
Chứng khoán Mỹ ‘đắt đỏ’ nhất 18 năm
Dù kinh tế đi xuống, dịch bệnh phức tạp, các chỉ số chính phố Wall vẫn liên tục tăng, đẩy định giá P/E thị trường lên 20,4 lần – cao nhất 18 năm. Ngay cả khi đã giảm tới 30 triệu lao động,...
07:47 15/05/2020
Phố Wall lao dốc sau cảnh báo của Fed
DJIA giảm hơn 2% khi Chủ tịch Fed cho rằng kinh tế Mỹ còn nhiếu bất ổn và rủi ro do Covid-19. Kết thúc phiên 13/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 516,81 điểm (tương đương 2,1%) xuống 23.247 điểm. Đây là phiên...
08:29 14/05/2020
Dow Jones giảm hơn 450 điểm
Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhà đầu tư lo ngại việc mở cửa lại nền kinh tế có thể không mang lại hiệu quả như kỳ vọng Kết thúc phiên 12/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 457,21 điểm (1,9%)...
16:58 12/05/2020
Đổ xô chơi chứng khoán khi phải ở nhà vì Covid-19
PHILIPPINESKhi doanh thu chẳng có mấy vì nhà hàng ở Manila gần như đóng cửa do lệnh phong tỏa, Emil Ongchuan đầu tư chứng khoán để kiếm thêm. Sau khi mở một tài khoản tại COL Financial Group, nhà đầu...
12:07 12/05/2020
Vinamilk mua 17,5 triệu cổ phiếu quỹ
Với thị giá hiện tại, ước tính Vinamilk sẽ chi ra hơn 1.900 tỷ đồng để mua 17,5 triệu cổ phiếu quỹ. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết sẽ mua lại 1% lượng cổ phiếu đang...
09:45 12/05/2020
Nasdaq Composite tăng 6 phiên liên tiếp
Nhóm cổ phiếu công nghệ và y tế vẫn là lực đẩy với ba chỉ số chủ chốt, giúp Nasdaq Composite tăng 0,78% hôm qua. Chốt phiên 11/5, chỉ số DJIA giảm 0,45% về 24.221 điểm. S&P 500 tăng 0,01%...
08:04 12/05/2020
Cổ phiếu ‘vua cá tra’ bị tạm ngừng giao dịch
HoSE đưa cổ phiếu HVG vào diện ngừng giao dịch từ 15/5 vì tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin. Quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hùng Vương được...
22:32 11/05/2020
Vốn hóa công ty rượu Mao Đài Trung Quốc tăng vọt
Cổ phiếu nhà sản xuất rượu lớn nhất Trung Quốc Kweichow Moutai đã tăng hơn 32%, bất chấp các biện pháp hạn chế tụ tập đông người vì Covid-19. Moutai – cổ phiếu đắt giá nhất thị trường chứng khoán Trung...
11:39 10/05/2020
3 cổ phiếu thuỷ sản tiềm năng cho chiến lược trung hạn
Cổ phiếu thuỷ sản tăng trưởng tốt hơn VN-Index nhưng giai đoạn này chưa phải cơ hội tốt nên có thể cân nhắc với khẩu vị trung và dài hạn. Bà Lý Thị Hiền – Trưởng phòng phân tích Khối khách hàng cá...
08:45 10/05/2020
3 cổ phiếu thuỷ sản tiềm năng cho chiến lược trung hạn
Cổ phiếu thuỷ sản tăng trưởng tốt hơn VN-Index nhưng giai đoạn này chưa phải cơ hội tốt nên có thể cân nhắc với khẩu vị trung và dài hạn. Bà Lý Thị Hiền – Trưởng phòng phân tích Khối khách hàng cá...
08:24 10/05/2020
Số người mới đầu tư chứng khoán tăng kỷ lục
Hơn 36.600 nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng khoán trong tháng 4, cao nhất từ khi VN-Index lập đỉnh 1.200 điểm đến nay. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho hay, tính đến 30/4,...
09:39 09/05/2020
Điểm tin giao dịch 11.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200511_20200511 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:07 08/05/2020
Chứng khoán Mỹ tăng điểm
Chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 1,4%, lấy lại toàn bộ số điểm đã mất từ đầu năm vì Covid-19. Chốt phiên 7/5, chỉ số DJIA tăng 211 điểm, tương đương 0,89%, lên 23.875 điểm. S&P 500 tăng 1,15% lên 2.881...
08:06 08/05/2020
Phố Wall dứt chuỗi tăng
DJIA và S&P 500 giảm gần 1% khi nhà đầu tư cân nhắc về triển vọng mở cửa lại nền kinh tế và báo cáo việc làm kém lạc quan. Chốt phiên 6/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones chấm...
08:55 07/05/2020
F88 phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu
Số tiền 50 tỷ đồng thu được trong lần phát hành trái phiếu đợt 2 giúp F88 thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong mùa dịch. Đây là đợt phát hành thứ 2 trong kế hoạch huy động thêm 200 tỷ đồng trái...
15:30 06/05/2020
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhờ cổ phiếu y tế
Các chỉ số chính của phố Wall đi lên nhờ nhóm cổ phiếu y tế, giá dầu tăng và nhiều quốc gia nới lỏng lệnh phong tỏa. Chốt phiên 5/5, chỉ số DJIA tăng 0,56% lên 23.883 điểm. S&P 500 tăng...
08:45 06/05/2020
Bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch FLC Faros
Bà Hương Trần Kiều Dung sau khi có tên trong danh sách bầu vào Hội đồng quản trị FLC Faros nhiệm kỳ 2016-2021 đã được bầu giữ chức chủ tịch công ty này. Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa đề...
17:56 05/05/2020
Phố Wall giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu công nghệ
Đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ giúp chứng khoán Mỹ giữ được trạng thái cân bằng khi cổ phiếu hàng không bị bán mạnh. Kết thúc phiên 4/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 26 điểm (tương đương 0,1%)...
08:13 05/05/2020
Đầu tư chứng khoán có thể lãi 15% một năm?
Chuyên gia cho rằng người mới tham gia chứng khoán kỳ vọng lợi suất 15-20% một năm không khả thi vì thời gian cọ xát thị trường chưa đủ. Tôi ra trường và làm nhân viên một công ty quảng...
04:00 05/05/2020
Warren Buffett đã bán hết cổ phiếu hàng không
Tỷ phú Warren Buffett cho biết Berkshire đã bán 6,5 tỷ USD cổ phiếu trong tháng 4, phần lớn là cổ phiếu của 4 hãng hàng không lớn nhất Mỹ.   Tại cuộc họp trực tuyến đại hội đồng cổ đông...
13:10 03/05/2020
Lãnh đạo Thế Giới Di Động không mua đủ cổ phiếu đăng ký
8 lãnh đạo và người có liên quan của Thế Giới Di Động đã không thực hiện được đăng ký gom 2,2 triệu cổ phiếu MWG vào cuối tháng 3. Cuối tháng 3, cổ phiếu MWG mất hơn 50% thị giá...
10:59 03/05/2020
Cổ phiếu công nghệ nhấn chìm Phố Wall
Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh trước khi công bố kết quả kinh doanh khiến chứng khoán Mỹ mất chuỗi tăng điểm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch 28/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 24.101 điểm, chấm...
08:22 29/04/2020
VN-Index mất mốc 770
Lực cung cổ phiếu tăng nhanh giúp sắc đỏ lấy lại ưu thế vào cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp về dưới ngưỡng 770 điểm. Phiên hôm nay diễn ra với trạng thái giằng co mạnh, chỉ số...
08:37 28/04/2020
Chứng khoán Mỹ tăng nhờ kỳ vọng mở cửa nền kinh tế
Các chỉ số chính tăng hơn 1% khi ngày càng nhiều bang tại Mỹ chuẩn bị nới lỏng lệnh cách ly và nhà đầu tư chờ báo cáo tài chính. Chốt phiên 27/4, chỉ số DJIA tăng 1,51% lên 24.133...
08:19 28/04/2020
Sáu cổ phiếu cho chiến lược tích lũy dài hạn
IMP, PME, HND, PPC, BMP và D2D phù hợp cho chiến lược lâu dài nhờ dòng tiền ổn định, rủi ro vỡ nợ thấp và tăng trưởng của ngành tốt. Chứng khoán Việt Nam vận động khá giống với các...
03:00 28/04/2020
Ba nhóm cổ phiếu cho dòng tiền đầu tư ngắn hạn
Cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng, bất động sản khu công nghiệp và phân phối thiết bị công nghệ hấp dẫn nhờ triển vọng trong và sau dịch.  Ông Quách Đức Khánh, phân tích cao cấp của Công ty...
07:00 27/04/2020
Chứng khoán Mỹ, dầu thô cùng tăng
Các chỉ số chính của Wall Street tăng hơn 1%, trong khi dầu thô Mỹ tăng gần 3% trong phiên cuối cùng của tuần giao dịch nhiều biến động.  Chốt phiên 24/4, chỉ số DJIA tăng 1,11% lên 23.775 điểm. S&P...
10:36 25/04/2020
5 cổ phiếu cho chiến lược đầu tư thận trọng
Chứng khoán KB Việt Nam đánh giá MWG, HPG, ACB, PVS và REE phù hợp cho chiến lược đầu tư thận trọng khi thị trường biến động mạnh. Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho...
07:52 25/04/2020
Phố Wall đi ngang
Chứng khoán Mỹ ban đầu đi lên, nhưng cuối phiên mất sạch số điểm tăng được sau tin việc thử nghiệm thuốc chống Covid-19 không hiệu quả. Chốt phiên 23/4, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa ở quanh...
08:04 24/04/2020
Các công ty chứng khoán ngấm đòn Covid-19
Số công ty chứng khoán giảm lãi hoặc thua lỗ trong quý I áp đảo so với những đơn vị duy trì được tăng trưởng. Gắn liền với sự vận động của VN-Index, hoạt động các công ty chứng khoán bị...
16:51 22/04/2020
Giải mã hiện tượng cổ phiếu Sabeco
SAB có chuỗi 14 phiên liên tiếp không giảm sau khi rớt xuống vùng đáy 112.000 đồng, rồi bị ngắt mạch vì một lệnh chốt lời vào cuối phiên 21/4. Cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu...
14:43 22/04/2020
300 triệu nên gửi tiết kiệm hay đầu tư quỹ mở?
Chuyên gia khuyên nhà đầu tư non kinh nghiệm chỉ giải ngân 20-30% vào quỹ mở, còn lại gửi ngân hàng hoặc các kênh an toàn khác. Một trong các khoản tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng của tôi (số...
10:51 22/04/2020
Phố Wall tiếp tục đi xuống
Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm 2-3% khi nhà đầu tư vẫn lo giá dầu và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp được dự báo ảm đạm. Chốt phiên giao dịch ngày thứ ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones...
08:52 22/04/2020
HoSE ngắt kết nối giao dịch trực tuyến với VNDirect
VNDirect bị HoSE ngắt kết nối giao dịch trực tuyến từ 14h17 ngày 20/4 đến khi công ty này khắc phục hoàn toàn lỗi 2G vượt quy định.  Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo ngắt kết...
00:41 21/04/2020
Hai cổ phiếu của Bầu Đức bị kiểm soát, cảnh báo
HoSE vừa đưa cổ phiếu HNG vào diện kiểm soát, chỉ được giao dịch buổi chiều và duy trì diện cảnh báo với HAG. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo đưa cổ phiếu HNG của Công ty...
11:12 20/04/2020
MBS: Lãi suất trái phiếu Chính phủ có thể tăng
Lãi suất trên thị trường sơ cấp được MBS kỳ vọng tăng khi Chính phủ cần huy động tiền cho chi tiêu trong và sau Covid-19. Trong báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ mới đây, Công ty cổ...
04:00 20/04/2020
Chứng khoán hiện tại khác gì giai đoạn khủng hoảng 2008
So với năm 2008, nền tảng vĩ mô hiện ổn định hơn trước nhưng việc thị trường phụ thuộc nhiều vào dòng vốn ngoại lại là một biến số lớn. Chứng khoán vừa ghi nhận phiên thứ năm tăng liên tiếp nhưng...
00:03 20/04/2020
Khối ngoại rút hơn 12.000 tỷ khỏi chứng khoán Việt Nam
Sau hàng chục phiên liên tiếp bán ròng từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài rút hơn 12.000 tỷ đồng khỏi thị trường – mức cao nhất lịch sử.  Tổng quy mô bán ròng từ đầu năm khoảng 12.200 tỷ...
10:23 19/04/2020
Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên
Cổ phiếu Boeing tăng vọt, kế hoạch mở cửa kinh tế của Trump và sự kỳ vọng vào thuốc chữa Covid-19 giúp các chỉ số chính tăng điểm. Chốt phiên 17/4, chỉ số DJIA tăng 704 điểm, tương đương 3%...
09:40 18/04/2020
Chứng khoán Việt Nam có thể chưa được theo dõi nâng hạng
MSCI hoãn đưa Kuwait từ thị trường cận biên lên mới nổi đến tháng 11 khiến quá trình theo dõi nâng hạng của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Giữa tuần trước, MSCI thông báo lùi thời gian nâng hạng Kuwait...
15:51 17/04/2020
Ông Bùi Thành Nhơn muốn gom thêm 10 triệu cổ phiếu Novaland
Từ đầu tháng 2 đến nay, Chủ tịch Novaland đã mua hơn 14 triệu cổ phiếu và tiếp tục đăng ký mua tiếp 10 triệu đơn vị. Báo cáo gửi HoSE, ông Bùi Thành Nhơn cho biết vừa mua 5 triệu cổ...
09:13 17/04/2020
Chứng khoán Mỹ đi lên
Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh do đại dịch giúp các chỉ số chính tại phố Wall tăng điểm hôm qua (16/4).   Chốt phiên 16/4, chỉ số DJIA tăng 33,3 điểm, tương đương 0,14% lên 23.537 điểm. S&P...
07:29 17/04/2020
Nên ‘xả hàng’ bluechip để mua cổ phiếu dệt may với 100 triệu?
Chuyên gia khuyên bán 15-20% tỷ trọng bluechip đang nắm giữ và mua những cổ phiếu dệt may có định giá hấp dẫn để đa dạng danh mục đầu tư. Tôi mới tham gia chứng khoán hơn 1 tháng, kinh...
02:28 17/04/2020
Ông Trịnh Văn Quyết bán gần 54 triệu cổ phiếu ROS
Ba ngày sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT FLC Faros, ông Trịnh Văn Quyết bán 53,8 triệu cổ phiếu, thu khoảng 220 tỷ đồng. Hôm nay (16/4), ông Quyết mới thông báo đã bán 53,8 triệu cổ phiếu ROS để giảm...
16:42 16/04/2020
Cổ phiếu của doanh nghiệp giàu tiền mặt ít rủi ro hơn
Các doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt dồi dào và đòn bẩy tài chính thấp được đánh giá có khả năng chống chịu với Covid-19 tốt, theo VNDIRECT. Trong báo cáo chiến lược thị trường mới công bố, nhóm...
13:59 16/04/2020
Cổ phiếu ngân hàng kéo lùi Phố Wall
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm trung bình 2% khi các ngân hàng báo cáo lợi nhuận yếu, dấy lên nỗi lo về tác động của Covid-19. Chốt phiên 15/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 445,41 điểm,...
08:14 16/04/2020
Phố Wall tăng điểm trước khả năng mở cửa lại nền kinh tế
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng 2-4% phiên 14/4 khi nhà đầu tư chờ đợi thông báo mở cửa lại nền kinh tế. Chốt phiên giao dịch 14/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 559 điểm, tương đương...
07:59 15/04/2020
VN-Index tiến gần 780 điểm
Thị trường giao dịch tích cực trong phiên chiều giúp VN-Index chốt phiên 15/4 gần ngưỡng kháng cự mạnh 780 điểm. Trái với dự báo của giới phân tích, thị trường diễn ra theo một chiều đi lên trong phiên hôm...
07:35 15/04/2020
Lướt sóng cổ phiếu lỗ có nên chuyển sang trái phiếu?
Chuyên gia cho rằng trái phiếu có ưu thế hơn cổ phiếu vì lãi suất ổn định và không đòi hỏi nhà đầu tư bám sát thị trường.  Tôi lướt sóng cổ phiếu một tháng qua thấy không hiệu quả,...
02:00 15/04/2020
3 kịch bản cho chứng khoán Việt Nam với ‘biến số’ vaccine
Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa đưa ra ba kịch bản cho VN-Index trên cơ sở thế giới tìm được vaccine hoặc thuốc cho Covid-19 hay chưa. Kịch bản lạc quan là sớm có vaccine hoặc thuốc điều trị...
11:39 14/04/2020
Chứng khoán ‘xanh vỏ đỏ lòng’
VN-Index mở phiên 14/4 trong trạng thái thận trọng và giằng co ở biên độ hẹp bởi cung cầu cân bằng. Chỉ số áp sát mốc 770 điểm nhưng thất bại khi áp lực bán chốt lời mạnh dần. Cổ...
08:49 14/04/2020
Chứng khoán Mỹ đi xuống
DJIA và S&P 500 mất điểm phiên đầu tuần khi các công ty Mỹ sắp bước vào mùa báo cáo tài chính được dự báo rất tệ do Covid-19. Chốt phiên 13/4, chỉ số DJIA giảm 328 điểm, tương đương...
07:58 14/04/2020
3 câu hỏi lớn với thị trường chứng khoán
Nhà đầu tư có thể đang băn khoăn việc VN-Index đã chạm đáy và nên mua ngay hay chờ thêm tín hiệu hồi phục sau đợt biến động mạnh. Trong báo cáo chiến lược mới đây, nhóm phân tích của...
13:40 13/04/2020
2 tỷ đồng nên lướt sóng chứng khoán cơ sở hay phái sinh?
Chuyên gia khuyên dành 30-40% ngân sách 2 tỷ lướt sóng thử nghiệm, còn lại tìm các tài sản trú ẩn an toàn chờ hoàn thiện chiến lược đầu tư. Danh mục chứng khoán của tôi đang hơn 400 triệu và có...
01:11 11/04/2020
Tình hình tại Mỹ đang tệ nhưng sao chứng khoán lại tốt?
Việc chứng khoán Mỹ khởi sắc lúc này được lý giải bằng một ảo vọng rằng “nhà đầu tư biết điều gì mà hàng triệu người đang đối mặt thất nghiệp không hay”. Chết chóc và tuyệt vọng đang bao trùm nước Mỹ. Số...
00:56 11/04/2020
82 triệu cổ phiếu ROS được sang tay sau tin sáp nhập
Thanh khoản ROS trong phiên cuối tuần đạt hơn 82 triệu cổ phiếu, cao nhất từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên HoSE vào cuối 2016. Khoảng 15% trong số này được giao dịch tại giá trần, 4.570 đồng. Phần...
00:09 11/04/2020
Phố Wall có tuần tăng điểm mạnh nhất từ 1974
Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ tăng trung bình 1% hôm qua, sau khi Fed công bố thêm một loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Chốt phiên giao dịch 9/4, S&P 500 tăng 1,5% lên 2.789...
08:59 10/04/2020
Chứng khoán Mỹ bật tăng
Các chỉ số chính của Phố Wall tăng trung bình 3%, khi nhà đầu tư kỳ vọng đại dịch tại Mỹ sắp đạt đỉnh. Chứng khoán Mỹ tăng ngay khi mở cửa phiên 8/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald...
07:33 09/04/2020
Lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng kỷ lục
Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 32.000 tài khoản trong tháng 3, cao nhất từ giai đoạn VN-Index lập đỉnh 1.200 điểm đến nay. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tính đến 31/3,...
14:58 08/04/2020
Chứng khoán Mỹ lao dốc cuối phiên
Tăng mạnh khi mở cửa nhưng Phố Wall lại đóng cửa dưới tham chiếu, khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước những diễn biến mới của Covid-19. Chốt phiên giao dịch ngày 7/4, chỉ số công nghiệp Dow...
06:58 08/04/2020
Điều gì khiến chứng khoán tăng mạnh nhất 19 năm
Nhiều nhà đầu tư cần một cái cớ để tham gia thị trường. Việc VN-Index sáng qua vượt ngưỡng 710 điểm cùng thanh khoản tăng có thể là lý do tốt. Hôm qua, VN-Index đã có phiên tăng mạnh nhất 19 năm. Nói với VnExpress cuối...
13:17 07/04/2020
Phố Wall tăng mạnh
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng hơn 7% phiên đầu tuần khi số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ đang chậm lại. Chốt phiên giao dịch 6/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.627 điểm, tương đương hơn 7%,...
07:18 07/04/2020
Phố Wall thêm tuần giảm điểm
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ mất gần 2%, do nhà đầu tư lo ngại khi số ca tử vong vì Covid-19 tại New York ngày càng tăng. Kết thúc phiên giao dịch 3/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm...
09:17 04/04/2020
Phố Wall khởi sắc nhờ giá dầu tăng vọt
Cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đi lên khi nhà đầu tư hy vọng Nga và Saudi Arabia đạt thỏa thuận ngừng cuộc chiến giá dầu. Chốt phiên giao dịch 2/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones...
08:34 03/04/2020
Đề nghị đưa chứng khoán vào danh mục dịch vụ thiết yếu
Uỷ ban chứng khoán đề nghị đưa chứng khoán vào danh mục dịch vụ thiết yếu để không bị đình chỉ trong 15 ngày “cách ly xã hội”. Chỉ thị của Thủ tướng ngày 31/3 yêu cầu tạm đình chỉ các hoạt...
00:16 02/04/2020
Ông Lê Viết Hải: Cổ phiếu HBC không bị bán giải chấp
Chủ tịch HBC đã ký quỹ bổ sung để không bị Chứng khoán Yuanta Việt Nam bán giải chấp 3,15 triệu cổ phiếu. Trưa 1/4, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam thông báo huỷ bán giải chấp 3,15...
14:20 01/04/2020
Phố Wall có quý tệ nhất ba thập kỷ
Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên cuối cùng của tháng 3 khiến DJIA có quý giảm mạnh nhất kể từ năm 1987. Chốt phiên giao dịch ngày 31/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 410 điểm, tương đương 1,84%...
08:26 01/04/2020
Không dừng giao dịch thị trường chứng khoán
Chủ tịch Ủy ban chứng khoán khẳng định thị trường vẫn sẽ giao dịch bình thường, các đơn vị thành viên đã sẵn sàng giao dịch trực tuyến thông suốt. Trao đổi với báo chí chiều 31/3, ông Trần Văn Dũng, Chủ...
16:56 31/03/2020
Ngân hàng phải giảm lương, cắt cổ tức tiền mặt vì Covid-19
Để có thể hạ lãi suất gỡ khó cho doanh nghiệp, Thống đốc chỉ đạo ngân hàng không trả cổ tức tiền mặt và cân nhắc giảm cả lương thưởng. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thống đốc Lê Minh...
15:58 31/03/2020
Cổ phiếu y tế kéo chứng khoán Mỹ đi lên
Các chỉ số chính của Wall Street tăng hơn 3%, khi nhà đầu tư tìm cổ phiếu giá rẻ, chống chịu được tác động kinh tế từ đại dịch. Đóng cửa phiên 30/3, chỉ số DJIA tăng 690 điểm, tương đương 3,19%...
08:30 31/03/2020
Chứng khoán cần thời gian lấy lại niềm tin nhà đầu tư
Nhà đầu tư cần thời gian bình ổn khi chỉ số mất hơn 33% trong 3 tháng và định giá P/E xuống thấp nhất trong 5 năm. Chứng khoán Việt Nam đóng cửa tuần này với nhiều tín hiệu lạc...
11:20 29/03/2020
Phố Wall dứt chuỗi tăng
Nhà đầu tư ngờ vực về số phận kinh tế Mỹ trong đại dịch, khiến thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp. Kết thúc phiên 27/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 915,39 điểm, tương đương 4,1%, xuống 21.636...
08:45 28/03/2020
Phố Wall tăng phiên thứ ba liên tiếp
Dow Jones tăng hơn 1.300 điểm trong phiên 26/3, xác lập mức tăng ba phiên mạnh nhất từ năm 1931. Chốt phiên 26/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 1.300 điểm, tương đương 6,4%, lên 22.552 điểm. Trong ba phiên gần nhất, chỉ...
08:17 27/03/2020
Phố Wall tiếp tục tăng
Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp khi nước này tiến gần việc thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD. Dù đà giảm bị thu hẹp đáng kể trong nửa cuối thời gian giao dịch, chứng khoán...
08:06 26/03/2020
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp kỷ lục
HAG chốt phiên hôm nay (25/3) tại 2.710 đồng, mức thấp nhất từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai diễn biến tích cực trong phần lớn thời...
17:13 25/03/2020
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp kỷ lục
HAG chốt phiên hôm nay (25/3) tại 2.710 đồng, mức thấp nhất từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai diễn biến tích cực trong phần lớn thời...
17:02 25/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200325.xls
15:29 25/03/2020
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất gần 90 năm
Dow Jones tăng hơn 11% sau thông tin các nhà lập pháp Mỹ sắp đồng thuận về gói kích thích kinh tế để đối phó đại dịch. Ba chỉ số chính của Phố Wall phiên 24/3 phục hồi mạnh sau đợt bán tháo đầu...
08:05 25/03/2020
Chứng khoán ngày 25/3: Quan sát vùng 640 điểm
Nhận định phiên 25/3   VN-Index phiên 24/3 giảm 1,11% xuống 659 điểm. VN30-Index giảm 1,17% còn 625 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,51%, còn UPCOM-Index tăng 1,98%. Thanh khoản trên hai sàn giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn xấp xỉ mức trung bình...
07:58 25/03/2020
Vì sao khối ngoại không ngừng bán ròng
Chưa dừng bán ròng sau 30 phiên cho thấy đây có thể là một cuộc tháo chạy khỏi cổ phiếu của khối ngoại chứ không chỉ là rút vốn khỏi Việt Nam. Phiên giao dịch ngày 23/3 đã xác lập phiên...
11:04 24/03/2020
Lý do VN-Index liên tục phá đáy
Giới phân tích lo ngại đà giảm của thị trường vẫn chưa dừng lại, VN-Index có thể lùi về vùng 600 điểm do áp lực giải chấp cổ phiếu. Chứng khoán giảm mạnh phiên hôm qua (23/3) với VN-Index mất hơn 6%,...
06:14 24/03/2020
Trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2 chưa đến 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 44% so với tháng đầu năm.  Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 2,...
13:15 23/03/2020
Chứng khoán giảm mạnh nhất 19 năm
Sau hai ngày cuối tuần bị dồn nén, các thông tin tiêu cực như Covid-19 diễn biến phức tạp tại những thị trường xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp Việt Nam, gói hỗ trợ 4.000 tỷ USD chưa được Quốc...
09:17 23/03/2020
Một doanh nghiệp trả cổ tức gấp 5 lần thị giá
Công ty May xuất khẩu Phan Thiết dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, trong khi thị giá cổ phiếu trên sàn chỉ hơn 2.000 đồng. Công ty cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG)...
19:32 22/03/2020
Phố Wall phục hồi
Chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau khi giới chức tung ra một loạt hành động khẩn cấp giúp thị trường đối phó với thiệt hại kinh tế do Covid-19. Chốt phiên 19/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng...
08:18 20/03/2020
Miễn, giảm hàng loạt phí dịch vụ chứng khoán
Từ 19/3, các nhà đầu tư được miễn hoặc giảm 15 loại phí giao dịch chứng khoán, theo Thông tư 14 vừa ban hành của Bộ Tài chính. 6 loại phí dịch vụ chứng khoán sẽ được miễn hoàn toàn,...
16:50 19/03/2020
22 doanh nghiệp hoãn họp cổ đông vì Covid-19
Vingroup, Sabeco, Vinamilk, Techcombank, PNJ, FPT Retail… đã thông báo dời họp thường niên sang tháng 6 hoặc tới khi Việt Nam công bố hết dịch. Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, mùa đại hội cổ đông năm nay...
11:34 19/03/2020
Chứng khoán Mỹ thời Trump lùi về vạch xuất phát
Đà tăng của Phố Wall trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump đã gần như mất sạch, do lo ngại đại dịch làm tê liệt hoạt động kinh tế. Chốt phiên 18/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.338...
07:48 19/03/2020
Chứng khoán Mỹ, dầu thô cùng lao dốc
Các chỉ số chính của Wall Street mất gần 6% đầu phiên, trong khi dầu thô Mỹ giảm 12% xuống đáy 18 năm. Mở cửa phiên 18/3, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ quay đầu đi...
20:55 18/03/2020
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 quy định mức…
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19  Ngày 7/5/2020, Bộ...
16:50 07/05/2020
Công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa hoạt động…
UBCKNN gửi Công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa hoạt động ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu Ngày 01/04/2020, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Công văn...
15:17 01/04/2020
Thông báo về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 (Chỉ thị 15) về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
16:49 31/03/2020
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,…
Hướng dẫn CTĐC gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona...
16:14 25/03/2020
Giảm và miễn một số loại phí trên TTCK- giải pháp hỗ trợ TTCK trước dịch Covid-19
Ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán...
15:30 19/03/2020
Sẽ giảm ngay một số loại giá dịch vụ chứng khoán trong tuần này
Bộ Tài chính đã đồng ý về mặt chủ trương sẽ giảm giá một số loại giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Trước trước mắt sẽ cho điều chỉnh ngay 4 loại giá dịch vụ giao dịch chứng khoán...
15:30 17/03/2020
“Nhà đầu tư không nên bán tháo, bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế”
(ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán chiều 12/3/2020, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) khuyên nhà đầu tư bình tĩnh, tin vào nội lực doanh nghiệp và nền kinh tế, không...
17:09 13/03/2020
Cơ quan quản lý sẽ đồng hành cùng thị trường chứng khoán vượt qua dịch Covid-19
(TBTCO) – “Trong phạm vi thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Tài chính một số giải pháp góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp ngành chứng khoán, nhà đầu tư, trong đó sẽ cắt giảm một...
17:02 12/03/2020
Diễn Đàn Thị trường Vốn ASEAN đồng thuận con đường phát triển bền vững thị trường vốn khu vực
Ngày 9/3/2020, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 32 được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia trực tiếp và qua hệ thống hội nghị truyền hình của lãnh...
17:02 10/03/2020
Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN
Ngày 17/2/2020, Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) đã được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hội nghị các nhóm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ASEAN diễn ra từ ngày 15...
12:21 18/02/2020
Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 03/02/2020 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Canh Tý 2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây là một trong những...
16:53 03/02/2020
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg.
Sáng ngày 20/1/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VSD với Clearstream Banking S.A., Luxembuorg. Tham dự Lễ Ký kết MOU, về phía khách mời có Ông Marc de...
17:12 20/01/2020
UBCKNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày 3/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng...
08:58 03/01/2020
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020
Sáng ngày 2/1/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020 tại Sở GDCK Hà Nội. Tới dự Lễ đánh cồng có đồng...
16:05 02/01/2020
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Nhân dịp năm mới 2020, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức,...
09:11 31/12/2019
UBCKNN công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
Chiều ngày 16/12/2019, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa...
17:30 17/12/2019
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung…
UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK Thực hiện chương trình xây dựng văn bản...
15:23 29/11/2019
Chứng khoán có Luật mới sau hơn 10 năm
Chiều 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) với 445/450 đại biểu tán thành chiếm 92,13%. Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, quy định các hoạt động...
16:07 26/11/2019
Họp song phương lần thứ 8 giữa UBCK Việt Nam và UBCK Lào về hợp tác trong ngành chứng khoán
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) và Ủy ban Chứng khoán Lào (LSCO), ngày 18/11/2019, hai cơ quan đã tổ chức cuộc họp song phương thường niên lần...
09:14 20/11/2019
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Nguyễn Trọng Phát
Ngày 14/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Phát (địa chỉ: KV3, p. Nguyễn Văn Cừ, tp. Quy Nhơn,...
10:59 19/11/2019
UBCK nhận được báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu và chứng quyền của CTCP Hà Đô
Ngày 13/11/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền theo Công bố thông tin về kết quả số 931/CV-CTHĐ ngày 13/11/2019 của Công ty...
10:58 19/11/2019
UBCK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính...
16:05 07/11/2019
UBCKNN thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch 2020 cụ thể như sau: Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ Tết...
12:10 07/11/2019
Bộ Tài chính ban hành VBHN số 48 về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán và VBHN số 47
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm...
12:08 07/11/2019
UBCKNN tổ chức Đào tạo kiến thức về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, tuy nhiên theo hướng dẫn của tổ chức ISO và Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế...
12:05 07/11/2019
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và...
09:27 07/11/2019
THÔNG BÁO Về việc nghỉ làm việc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch...
16:52 31/03/2020
Phương án hỗ trợ Thành viên trong trường hợp địa điểm hoạt động của Thành viên không tổ chức hoạt động được
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo duy trì liên tục trong hoạt động nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Thành viên Lưu ký, Công ty Quản lý quỹ và...
16:12 26/03/2020
” Sự hỗ trợ cần thiết với thị trường dù VSD có ảnh hưởng tới doanh thu”
Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ thị trường, VSD đã và đang triển khai các biện pháp, kịch bản đồng bộ để ứng phó và hỗ trợ kịp thời cho thành viên,...
15:40 20/03/2020
“Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng e-voting”
Ngày 6/3/2020, trên trang tinnhanhchungkhoan.vn có bài phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Tiến sĩ Nguyễn Sơn với tiêu đề “Doanh nghiệp lớn cần tiên phong sử dụng...
15:30 09/03/2020
THÔNG BÁO MỜI THẦU
–     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).–     Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt...
17:11 18/02/2020
“Hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán”
Được coi là “hệ thống xương sống” của thị trường chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) giữ một vai trò quan trọng trong vận hành thị trường. Nhân dịp đầu Xuân năm mới,...
14:54 30/01/2020
” Nỗ lực tối đa để hỗ trợ thị trường chứng khoán đón tuổi 20″
Vừa qua trên số báo đặc biệt Xuân Canh Tý của Thời báo Tài chính Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về những...
17:01 17/01/2020
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Âm lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về...
16:57 16/01/2020
” VSD sẵn sàng chuẩn bị các công tác liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động “
Ngày 15/01/2020, trên số báo 255+256/2020 Tạp chí Chứng khoán Việt Nam có đăng bài phỏng vấn Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Ông Dương Văn Thanh về các công tác liên quan đến...
08:58 15/01/2020
Vừa qua trên kênh VITV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Tiến sĩ Nguyễn Sơn đã có chia sẻ về nghiệp vụ Giao dịch trong ngày và bán chứng khoán chờ về
Nội dung cụ thể như sau:(bắt đầu từ phút thứ 15:25) http://vitv.vn/tin-video/11-01-2020/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-11-01-2020/224294
09:06 14/01/2020
Ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD
Ngày 19/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7568/UBCKNN-PTTT về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSD, cụ thể:1.      Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền...
08:59 03/01/2020
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày 25/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị lần này có sự hiện diện của Thứ trưởng...
19:00 27/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019
Ngày 26/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2019 để tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có...
18:48 27/12/2019
Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019
Chiều ngày 26/12/2019, Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản...
09:12 27/12/2019
Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao...
09:04 26/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường, năm 2019, VSD đã đạt được những kết quả khả quan hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường
Ngày 24/12/2019, trên trang http://tapchitaichinh.vn có đăng bài: ” Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tích cực hỗ trợ thị trường”. Nội dung cụ thể như sau: Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang...
16:37 25/12/2019
Ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày 24/12/2019, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 213/QĐ-VSD ban hành Quy định về việc tổ chức, cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân...
16:02 25/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và các thành viên thị trường đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ, góp phần đảm bảo cho TTCK vận hành thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư (NĐT)
Mới đây trên trang thoibaotaichinhvietnam.vn có bài viết “Gắn kết thành viên cùng hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển”. Nội dung cụ thể như sau: (TBTCVN) – Không nằm ngoài xu hướng của thế giới, thị trường chứng...
09:32 23/12/2019
VSD tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các đối tác thanh toán trung tâm toàn cầu CCP12 năm 2019
Từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Nguyễn Công Quang, Phó Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tham dự Hội nghị toàn thể Hiệp hội các...
16:13 12/12/2019
Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu VSD tại Clearstream và các Sở Giao dịch chứng khoán châu Âu thành công tốt đẹp
Trong tuần từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2019, Đoàn đại biểu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do ông Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc VSD dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn...
17:14 11/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam làm việc với J.P.Morgan
 Ngày 10/12/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp với đoàn cán bộ của J.P.Morgan do ông Sudhir Goel, Giám đốc điều hành khu...
16:45 11/12/2019
Ngày 10/12/2019, trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam có đăng bài của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Vận hành an toàn hệ thống thanh toán TPCP”. Nội dung cụ thể như sau:
 Với vai trò là tổ chức hạ tầng không thể thiếu của thị trường, 10 năm qua, VSD đã tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thị trường TPCP và xây dựng các quy chế,...
16:43 11/12/2019
Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng khoán phát triển
Mới đây trên báo Đầu tư Chứng khoán có đăng bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Gỡ dần những nút thắt cho Thị trường chứng...
13:30 09/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện xác nhận quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (Nghị định 163). Trên cơ sở nội dung của Nghị định 163 và Thông báo số 284/TB-BTC ngày 19/03/2019 của...
16:55 05/12/2019
Công nghệ sẽ hỗ trợ cho nhiều sản phẩm chứng khoán mới
(ĐTCK) Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, hệ thống mới do VSD và các Sở GDCK đang xây dựng có tính năng cho phép thực hiện giao dịch trong...
14:31 05/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019
Vừa qua, từ ngày 29 – 30/11/2019, Ban chấp hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên VSD đã tổ chức chương trình từ thiện “VSD – cùng em đến trường” năm 2019 tại điểm trường Bản Yên (Khu Yên) của...
17:22 02/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019
Ngày 22/11/2019 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức “Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2019”. Tham dự hội nghị,...
09:08 26/11/2019
VSD tham dự Diễn dàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan
Trong thời gian từ ngày 12/11/2019 đến ngày 16/11/2019 vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham gia Hội nghị diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4 tổ chức tại...
18:09 22/11/2019
VSD gặp gỡ và làm việc với Ngân hàng HSBC
Cập nhật: Thứ tư, 13/11/2019 Ngày 11/11/2019, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chủ trì buổi tiếp ông Tim Evans – tân Tổng giám đốc Ngân...
09:13 19/11/2019
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ Quỹ năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Ngày 08/11/2019, tại Thành phố Đà Lạt, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2019”. Đây là...
17:02 13/11/2019
Thông báo lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2020
Cập nhật: Thứ năm, 07/11/2019 Căn cứ Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và các ngày Lễ khác trong năm 2020, Trung tâm Lưu ký Chứng...
17:01 13/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019
Cập nhật: Thứ tư, 06/11/2019 Ngày 02/11/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nội bộ về quy chế, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ mới năm 2019 cho...
16:59 13/11/2019
ACS: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần...
10:35 12/11/2019
BID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên...
10:34 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán TDI
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán TDI cho...
10:32 12/11/2019
Bảo lưu mã chứng khoán NJC
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trả lời hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán của Quý Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán NJC cho...
10:29 12/11/2019
CPNJ1902: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức...
10:23 12/11/2019
CHPG1908: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD ngày 11/11/2019 và cấp mã chứng quyền như sau: Tên tổ chức phát hành : Công ty...
02:28 12/11/2019
E1VFVN30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 490 số 01/2014/GCNETF-VSD-490 ngày 11/11/2019 do giao dịch hoán đổi cho Công...
02:24 12/11/2019
TCB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1330/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết TCB, cụ thể: Tên chứng khoán:            Cổ...
02:20 12/11/2019
TD1949206: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Theo công văn số 1325/TB-SGDHN ngày 07/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, cụ thể: Tên chứng khoán:            Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 134/2019 Mã...
02:18 12/11/2019
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200522.xls
15:29 22/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200521.xls
15:42 21/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200520.xls
15:27 20/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200519.xls
15:27 19/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200518.xls
15:38 18/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200515.xls
15:39 15/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200513.xls
15:31 13/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200512.xls
15:32 12/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200511.xls
15:30 11/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200507.xls
15:28 07/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200506.xls
16:06 06/05/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/05/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200505.xls
15:27 05/05/2020
Danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn
File đính kèm: 1.3_ 2020. Phan bang_UPCoM.xlsx
08:08 05/05/2020
Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch...
15:38 28/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200428.xls
15:31 28/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200427.xls
15:29 27/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200424.xls
15:26 24/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200423.xls
15:27 23/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNX Allshare từ 04/05/2020
Ngày 21/4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã có Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ban hành Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội thay chế Quy...
17:35 21/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200420.xls
15:27 20/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200417.xls
15:44 17/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200416.xls
16:41 16/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200415.xls
15:41 15/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200414.xls
15:33 14/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200413.xls
15:30 13/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200410.xls
17:00 10/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200408.xls
15:25 08/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200407.xls
15:59 07/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200406.xls
15:38 06/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200403.xls
15:36 03/04/2020
Thông báo về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/5/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lịch nghỉ giao dịch...
17:47 01/04/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 01/04/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200401.xls
17:05 01/04/2020
Thông báo về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19
Thông báo số 131/TB-UBCK ngày 31/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19.Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm: 1.Thong bao so 131 uy ban...
17:01 31/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200331.xls
15:33 31/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200330.xls
15:30 30/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200327.xls
15:31 27/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200326.xls
15:30 26/03/2020
Hơn 12 triệu cổ phiếu CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội chính thức lên sàn UPCoM
Ngày 30/3/2020, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội sẽ đưa hơn 12 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 120 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội – Mã chứng...
14:36 25/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200324.xls
15:28 24/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200323.xls
15:27 23/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200320.xls
15:40 20/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200319.xls
15:30 19/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200318.xls
16:54 18/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200317.xls
15:30 17/03/2020
Hơn 18,3 triệu cổ phiếu CTCP Thực phẩm Bích Chi chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX
CTCP Thực phẩm Bích Chi – Mã chứng khoán: BCF– Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết 18.333.736 cổ phiếu.– Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 183.337.360.000.000 đồng.– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:...
16:59 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200316.xls
15:29 16/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200313.xls
15:59 13/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200312.xls
15:34 12/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200310.xls
15:29 10/03/2020
Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020
Năm 2020 – năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm Thị trường Chứng khoán Việt Nam hoạt động và phát triển, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo...
09:55 10/03/2020
HNX: 15 năm vững vàng vị thế, sẵn sàng tiến bước
Ngày 8/3/2020 đã đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Sở GDCK Hà Nội (2005-2020). Trải qua 15 năm hoạt động, Sở GDCK Hà Nội đã không ngừng phát triển và khẳng định vai trò...
15:58 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200309.xls
15:33 09/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200306.xls
15:37 06/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200305.xls
15:32 05/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200304.xls
15:28 04/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200303.xls
15:30 03/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 02/03/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200302.xls
15:29 02/03/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 28/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200228.xls
15:32 28/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 27/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200227.xls
15:52 27/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/02/2020
.File đính kèm: 1.TPDN 20200226.xls
16:31 26/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200225.xls
15:25 25/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 24/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200224.xls
15:31 24/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200221.xls
15:37 21/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200220.xls
15:29 20/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200219.xls
15:28 19/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200218.xls
15:30 18/02/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 01/2020
File đính kèm: 1.BC thang 1 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
14:58 18/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200217.xls
15:28 17/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200214.xls
15:35 14/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200213.xls
15:27 13/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200212.xls
16:00 12/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200211.xls
15:44 11/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200210.xls
15:29 10/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 06/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200206.xls
15:33 06/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 05/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200205.xls
15:30 05/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200204.xls
15:33 04/02/2020
Thị trường UPCoM tháng 1/2020: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 46 tỷ đồng
Tháng 1/2020, trên thị trường UPCoM có thêm 9 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) cổ phiếu mới; đồng thời có 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị...
15:07 04/02/2020
Cổ phiếu VINAFOR chào sàn HNX
Ngày 3/2/2020, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương giao dịch cổ phiếu VIF tại HNX. Đây là cổ phiếu đầu tiên được niêm yết trên HNX trong năm mới Canh Tý.TỔNG CÔNG TY...
17:34 03/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/02/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200203.xls
15:37 03/02/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 31/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200131.xls
16:02 31/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200130.xls
15:40 30/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200122.xls
15:40 22/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 21/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200121.xls
15:28 21/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 20/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200120.xls
17:14 20/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 17/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200117.xls
16:16 17/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 16/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200116.xls
15:30 16/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 15/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200115.xls
15:30 15/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200114.xls
15:30 14/01/2020
Quyết định về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ
Ngày 10/01/2020, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 25/QĐ-SGDHN về việc công nhận thành viên giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ đối với Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.Chi tiết như file đính kèm./.File đính kèm:...
14:20 13/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2019
File đính kèm: 1.BC nam 2019 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam.pdf
11:05 13/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 10/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200110.xls
17:28 10/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 12/2019
File đính kèm: 1.BC thang 12 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:50 10/01/2020
Tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tháng 12/2019
File đính kèm: 1.BC thang 12 Ban-tin-phat-hanh-TPDN-Thang_Quy_Nam_tom-tat.pdf
16:50 10/01/2020
Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/01/2020
File đính kèm: 1.TPDN 20200109.xls
15:30 09/01/2020
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà giao dịch cổ phiếu trên UPCoM
Ngày 7/1/2020, cổ phiếu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà – Mã chứng khoán: VHI– Số lượng chứng khoán đăng ký giao...
16:22 08/01/2020
Điểm tin giao dịch 22.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200522_20200522 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:11 22/05/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ DLG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200521...
17:41 21/05/2020
Điểm tin giao dịch 21.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200521 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 21/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 21/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
14:44 21/05/2020
Điểm tin giao dịch 20.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200521_20200520 – Tổng hợp giao dịch.pdf
16:35 20/05/2020
Điểm tin giao dịch 19.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200519_20200519 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:00 19/05/2020
Điểm tin giao dịch 15.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200515_20200515 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:17 15/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 15/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 15/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:02 15/05/2020
Điểm tin giao dịch 14.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200514_20200514 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 14/05/2020
Điểm tin giao dịch 13.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200513_20200513 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:42 13/05/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13/05/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 13/05/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập...
15:47 13/05/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ FUEVFVND
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200512_20200512 –...
17:58 12/05/2020
HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
Ngày 12/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 10.200.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ hoán đổi danh mục QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFVND) vào giao dịch như sau (nội dung...
16:48 12/05/2020
Điểm tin giao dịch 11.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200511_20200511 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 11/05/2020
Điểm tin giao dịch 08.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200508_20200508 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:54 08/05/2020
Điểm tin giao dịch 07.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200507_20200507 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:03 07/05/2020
Điểm tin giao dịch 06.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200506_20200506 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 06/05/2020
Điểm tin giao dịch 05.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200505_20200505 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:09 05/05/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/05/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 04/05/2020). Nội dung chi tiết được...
16:28 05/05/2020
Điểm tin giao dịch 04.05.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200504_20200504 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 04/05/2020
Điểm tin giao dịch 29.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200429_20200429 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:08 29/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ LMH
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200428_20200428 –...
16:15 28/04/2020
Điểm tin giao dịch 28.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200428_20200428 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:15 28/04/2020
Điểm tin giao dịch 27.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200427_20200427 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:20 27/04/2020
Điểm tin giao dịch 24.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200424_20200424 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 24/04/2020
Danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách các Công ty Niêm yết tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 do bất khả kháng như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200424_20200423 –...
15:49 24/04/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/04/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên công bố Báo cáo tài chính quý 1/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/04/2020). Nội dung...
09:40 24/04/2020
Điểm tin giao dịch 23.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:33 23/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TEG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – TB bo...
13:42 23/04/2020
Chứng quyền CHPG2003: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
Sở GDCK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHPG05MBS19CE (mã CK: CHPG2003) như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200422 – CHPG2003 – TB ngay dkcc de...
11:00 23/04/2020
Chứng quyền CPNJ2001: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo điều chỉnh chứng quyền CPNJ2001 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200423_20200423 – CPNJ2001 – TB dieu chinh chung quyen.pdf
10:56 23/04/2020
Điểm tin giao dịch 21.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200421_20200421 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:27 21/04/2020
Điểm tin giao dịch 20.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200420_20200420 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:30 20/04/2020
Điểm tin giao dịch 17.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200417_20200417 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:39 17/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 17.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200417_Thông báo thay đổi...
15:39 17/04/2020
Chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ ETF đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Ngày 16/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 179/QĐ-SGDHCM về việc chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30 có mã chứng khoán là E1VFVN30 tại Sở Giao...
18:04 16/04/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ LEC
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200416_20200416...
18:03 16/04/2020
Điểm tin giao dịch 16.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200416_20200416 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:12 16/04/2020
Điểm tin giao dịch 15.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200415_20200415 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:50 15/04/2020
Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ YBM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200415_20200415 – TB bo...
14:18 15/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200414_Thông báo thay đổi...
16:35 14/04/2020
Điểm tin giao dịch 14.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200414_20200414 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:04 14/04/2020
Điểm tin giao dịch 13.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200413_20200413 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:06 13/04/2020
Điểm tin giao dịch 10.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200413_20200410 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:41 10/04/2020
HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ VNG
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200410_20200410 – Danh sach...
16:23 10/04/2020
Điểm tin giao dịch 09.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200410_20200409 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 09/04/2020
Điểm tin giao dịch 08.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200408_20200408 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:46 08/04/2020
HOSE: Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 31/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 31/03/2020) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200408_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T04.2020.pdf 20200408_Form_Factsheet_Sector_VN_T04.2020.pdf
14:22 08/04/2020
Điểm tin giao dịch 07.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200407_20200407 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:59 07/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 07.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200407_Thông báo thay đổi...
14:36 07/04/2020
Điểm tin giao dịch 06.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200406_20200406 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:27 06/04/2020
Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200406_20200406 –...
05:56 06/04/2020
Điểm tin giao dịch 03.04.2020
3.    Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 HUB HUB giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 24/04/2020. 2 ITC...
17:58 03/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 03.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200403_Thông báo thay đổi...
14:15 03/04/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ SII
Sở GIao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200401_20200401...
17:57 01/04/2020
Điểm tin giao dịch 01.04.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200401_20200401 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:18 01/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 01/04/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 01.04.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200401_Thông báo thay đổi...
15:01 01/04/2020
WFE hưởng ứng tuần lễ “Rung chuông vì bình đẳng giới”
Liên đoàn các Sở GDCK Thế giới (WFE) đã có thông báo chính thức về việc các thành viên của WFE hưởng ứng tuần lễ “Rung chuông vì bình đẳng giới” tại Mỹ, EMEA và Châu Á Thái Bình Dương...
11:03 01/04/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 31/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website...
09:53 01/04/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 31/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 31.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200331_Thông báo thay đổi...
14:59 31/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 30/03/2020). Nội dung chi...
09:41 31/03/2020
Điểm tin Giao dịch 30.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200330_20200330 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:27 30/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 26/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 26/03/2020). Nội dung chi...
15:21 27/03/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 27.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200327_Thông báo thay đổi...
14:36 27/03/2020
Cẩm nang hướng dẫn về Kiểm toán nội bộ việc thiết lập và duy trì một chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam
Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác KTNB trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và...
14:18 27/03/2020
Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20191107_20191107 -Thong bao lich...
11:59 27/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 26/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
09:24 27/03/2020
HOSE: Loại VIS khỏi chỉ số VNX AllShare
SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VIS thuộc chỉ số VNX Allshare như sau: – Cổ phiếu bị loại bỏ: : VIS (CTCP Thép Việt Ý). – Lý do: Cổ phiếu VIS của CTCP...
08:33 27/03/2020
Điểm tin giao dịch 26.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200326_20200326 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:09 26/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 25/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:30 26/03/2020
Điểm tin giao dịch 25.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200325_20200325 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
15:34 25/03/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
Ngày 25/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 50.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Mã chứng...
11:17 25/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 24/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:59 25/03/2020
Điểm tin giao dịch 24.03.2020
3.    Sự kiện doanh nghiệp STT Mã CK Sự kiện 1 BFC BFC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội  sẽ...
16:22 24/03/2020
HOSE chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, ngày 24/3/2020 tại trụ sở Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt...
15:41 24/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2020). Nội dung chi...
15:21 24/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 23/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
09:58 24/03/2020
Chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán tháo
Bất chấp động thái chưa từng có tiền lệ của Fed, Wall Street vẫn đi xuống khi Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD.  Chỉ số DJIA chốt phiên 23/3 giảm 3,04% về 18.591...
07:53 24/03/2020
Điểm tin giao dịch 23.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200323_20200323 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
17:26 23/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 20/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 20/03/2020). Nội dung chi...
16:20 23/03/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 23.03.2020 như sCác tập tin đính kèm Tên file 20200323_Thông báo thay đổi...
14:57 23/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 20/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:22 23/03/2020
Điểm tin giao dịch 20.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200320_20200320 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:01 20/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 19/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 19/03/2020). Nội dung chi...
16:00 20/03/2020
Điểm tin giao dịch 19.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200319_20200319 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:00 19/03/2020
HOSE: Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 18/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 18/03/2020). Nội dung chi...
15:29 19/03/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính…
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở...
11:59 19/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
11:09 19/03/2020
Điểm tin giao dịch 18.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200318_20200318 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:06 18/03/2020
Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 18/03/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 18.03.2020 như sau:Các tập tin đính kèm Tên file 20200318_Thông báo thay đổi...
15:00 18/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/03/2020). Nội dung chi...
14:58 18/03/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
Ngày 18/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 28.800.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Mã chứng khoán: ABS) vào...
11:05 18/03/2020
Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo TLATTC tại ngày 31/12/2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính...
10:11 18/03/2020
Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ GVR
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):Các tập tin đính kèm Tên file 20200317_20200317...
17:56 17/03/2020
Điểm tin giao dịch 17.03.2020
Các tập tin đính kèm Tên file 20200317_20200317 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf
16:02 17/03/2020
Danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 16/03/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty niêm yết có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 16/03/2020). Nội dung chi...
14:52 17/03/2020
Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần
Ngày 17/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 4.000.000.000 cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (Mã chứng...
14:21 17/03/2020