Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố cập nhật danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNX Allshare từ 04/05/2020

Ngày 21/4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã có Quyết định số 160/QĐ-SGDHN ban hành Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội thay chế Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-SGDHN ngày 02/11/2011.
Chi tiết như file đính kèm./.

File đính kèm:

1.QD 160 ban hanh quy dinh Hoa giai.PDF

2.Quy dinh Hoa giai tranh chap.PDF