Điểm tin giao dịch 16.06.2020
3.  Sự kiện doanh nghiệp
STTMã CKSự kiện
1CHPG2004 CHPG2004 (HPG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/06/2020, ngày GD cuối cùng: 11/06/2020.
2CMWG2004 CMWG2004 (MWG/4M/SSI/C/EU/CASH-03) hủy niêm yết 1.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/06/2020, ngày GD cuối cùng: 11/06/2020.
3QCGQCG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2020 tại TPHCM.
4HOTHOT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, ngày thanh toán: 02/07/2020.
5PMGPMG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/06/2020 tại Lô 4 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam.
6CHPG2009 CHPG2009 (chứng quyền HPG-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 22.500 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
7CFPT2006 CFPT2006 (chứng quyền FPT-HSC-MET03 – Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4,2679:1, với giá: 44.386,2 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
8CMBB2006 CMBB2006 (chứng quyền MBB-HSC-MET04 – Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 16.500 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
9CMSN2005 CMSN2005 (chứng quyền MSN-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 60.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
10CMWG2008 CMWG2008 (chứng quyền MWG-HSC-MET04 – Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 85.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
11CPNJ2005 CPNJ2005 (chứng quyền PNJ-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: PNJ) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 60.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
12CREE2003 CREE2003 (chứng quyền REE-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: REE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 30.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
13CTCB2006 CTCB2006 (chứng quyền TCB-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 18.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
14CVHM2003 CVHM2003 (chứng quyền VHM-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 70.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
15CVJC2002 CVJC2002 (chứng quyền VJC-HSC-MET01 – Mã chứng khoán cơ sở: VJC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 116.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
16CVNM2005 CVNM2005 (chứng quyền VNM-HSC-MET03 – Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 103.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
17CVPB2007 CVPB2007 (chứng quyền VPB-HSC-MET02 – Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 22.500 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
18CVRE2006 CVRE2006 (chứng quyền VRE-HSC-MET03 – Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2020 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 23.000 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/06/2020.
19E1VFVN30E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/06/2020. 
20FUEVFVNDFUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/06/2020. 

Các tập tin đính kèm

Tên file
20200616_20200616 – Tong hop thong ke hang ngay – Doi ngoai.pdf