Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng…

Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; thực hiện Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến (Dự thảo Nghị định và Thông tư đính kèm).

Thông tin chi tiết liên hệ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính, điện thoại 024.39340750 máy lẻ 531, 534, email: giamsatdaichung@ssc.gov.vn.

Tệp nội dung đính kèm

Dự thảo Nghị định QTCT

Dự thảo Thông tư QTCT

Dự thảo phụ lục Thông tư QTCT

Dự thảo tờ trình Chính phủ

UBCKNN