Ban hành quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện Chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 21/07/2020, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ký Quyết định số 131/QĐ-VSD ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 32/QĐ-VSD ngày 15/03/2018 và Quyết định số 156/QĐ-VSD ngày 05/09/2019 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. (Nội dung các Quyết định nêu trên được đăng tải tại mục Pháp lý/Quy chế của VSD).