Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021

Căn cứ Công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29/05/2020 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021 và Thông báo số 3686/TB-VSD ngày 14/12/2020 về việc điều chỉnh lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:
VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Sáu, ngày 01/01/2021 (nghỉ theo Luật Lao động).
Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 30/12/2020, 31/12/2020 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 04/01/2021, 05/01/2021; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 31/12/2020 sẽ được thanh toán vào ngày 04/01/2021.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.