THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín (VTSS) xin thông báo, căn cứ Quyết định số 109/QĐ-VSD về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành ngày 19/08/2022, kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2022, thời gian hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo được điều chỉnh như sau:

+ Thời gian thanh toán giao dịch hiện tại: 15h30 – 16h00 ngày T+2
+ Thời gian thanh toán theo Quy chế mới: 11h00 – 11h30 ngày T+2
+ Thời điểm áp dụng: Hiệu lực từ ngày 29/8/2022


Nhà đầu tư có giao dịch mua/bán chứng khoán nêu trên vào ngày 25/8/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán/tiền trước 13h ngày 29/8/2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện bán/mua chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Trân trọng!